Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / İdare İhalede Tek Geçerli Teklif Kalması Ve Rekabet Şartları Sağlanamaması Durumunda Takdir Yetkisini Kullanarak İhaleyi İptal Edebilir.

İdare İhalede Tek Geçerli Teklif Kalması Ve Rekabet Şartları Sağlanamaması Durumunda Takdir Yetkisini Kullanarak İhaleyi İptal Edebilir.

Karar No              : 2021/UY.II-1832

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/377021 İhale Kayıt Numaralı “Kırşehir Merkez Aşıkpaşa Spor Salonu Bakım Onarım” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 27.07.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Kırşehir Merkez Aşıkpaşa Spor Salonu Bakım Onarım” ihalesine ilişkin olarak ZDA İnşaat Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin 23.08.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 31.08.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 10.09.2021 tarih ve 41721 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.09.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1502 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihalede tek geçerli teklif olmalarına ve yaklaşık maliyetin altında teklif vermelerine rağmen ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenmemelerinin yerinde olmadığı, idarenin ihaleyi iptal etmesinin mevzuata aykırı olduğu  iddialarına yer verilmiştir.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinin birinci fıkrasında “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü,

Aynı Kanun’un “Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali” başlıklı 39’uncu maddesinde “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.” hükmü,

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: Kırşehir Merkez Aşıkpaşa Spor Salonu Bakım Onarımı” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi” başlıklı 34’üncü maddesinde “34.1. İhale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

34.2. İhalenin iptal edilmesi halinde, bu durum bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal bildirilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

4734 sayılı Kanun’un temel ilkelerini belirleyen 5’inci maddesinde, idarelerin anılan Kanun’a göre yapılan ihalelerde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olduğu belirtilmiştir.

Öte yandan, anılan Kanun’un 39’uncu maddesinde, ihale komisyonu kararı üzerine idare tarafından ihalenin iptali düzenlenmiştir. Bu çerçevede, idarelere ihalenin iptali konusunda takdir yetkisi tanındığı, ancak bu takdir yetkisinin mutlak ve sınırsız bir yetki niteliği taşımadığı bu yetkinin anılan Kanun’un 5’inci maddesinde sayma suretiyle belirtilen temel ilkeler ile kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun şekilde hareket edilerek kullanılması gerektiği anlaşılmaktadır.

Yapılan incelemede, ihalede, idarenin 12.08.2021 tarihinde onaylanan ihale komisyonu kararı incelendiğinde, “İsteklilerin teklif mektupları ile geçici teminatların usulüne uygun olup olmadığı, yeterlik bilgileri tablosunun ve bilgi/beyanlarının mevcut olup olmadığının kontrolü Ekap sistemi üzerinden yapılmış olup ZDA İnşaat Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Ekap sistemine yüklediği teklif mektubu ile geçici teminatının usulüne uygun olduğu ve yeterlik tablolarının var ve içerisinde bilgi/beyanlarının mevcut olduğu, Öz Çağrı İnş. Taah. Gıda Dek. Em. Mob. Hayv. Tek. Ltd. Şti. firmasının geçici teminatının olmadığı ve yeterlik bilgileri tablosu bilgi/beyanlarının mevcut olmadığı, Dilan İnşaat Petshop Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi firmasının ise geçici teminatının teklif edilen bedelin yüzde 3’ünü karşılamadığı tutanakla tespit edilerek teklif değerlendirme aşamasına geçmek üzere oturum kapatılmıştır.

Teklif değerlendirme aşamasında ihaleye e-teklif veren firmalardan Öz Çağrı İnş. Taah. Gıda Dek. Em. Mob. Hayv. Tek. Ltd. Şti. firmasının geçici teminatının olmadığı ve yeterlik bilgileri tablosu bilgi/beyanlarının mevcut olmadığı gerekçesiyle, Dilan İnşaat Petshop Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi firması ise geçici teminatının teklif edilen bedelin yüzde 3’ünü karşılamadığı gerekçesiyle teklifleri değerlendirme dışı bırakılmıştır. İhaleye teklif veren ZDA İnşaat Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin ise yeterlik bilgileri tablosunda yer alan bilgi/beyanların kontrolü ve sunulan bilgilerin ayrıntılı incelemesi ve değerlendirmesi ihale komisyonumuzca yapılmış olup ihalede öngörülen şartları sağladığı komisyonumuzca belirlenmiştir.

İhale Komisyonumuzca yapılan değerlendirme sonucunda, ihalede tek geçerli teklif olması İdarenin mali işleyişi açısından değerlendirilerek ekonomik açıdan avantajlı bir teklif oluşmaması ve rekabet şartlarının sağlanmaması nedeniyle ihalenin iptal edilmesine

Oybirliği ile karar verilmiştir.” ifadelerine yer verildiği ve ihalenin iptal edildiği anlaşılmıştır.

Şikayete konu ihalede, dört istekli olabilecek tarafından ihale dokümanı indirildiği; ihaleye üç istekli tarafından teklif verildiği, isteklilerden Öz Çağrı İnş. Taah. Gıda Dek. Em. Mob. Hayv. Tek. Ltd. Şti.nin, geçici teminat mektubunun bulunmadığı ve yeterlik bilgileri tablosunun doldurulmadığı; Dilan İnş. Petshop Tic. ve San. Ltd. Şti.nin geçici teminat mektubu tutarının teklif edilen bedelin yüzde 3’ünü karşılamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı; başvuru sahibi istekli olan ZDA İnş. Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti’nin ise ihalede tek geçerli teklif olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

Uyuşmazlığa konu ihalede, ihale komisyonu kararından, idarenin ihaleyi iptal gerekçesinin, ihalede tek geçerli teklif kalması, ekonomik açıdan avantajlı bir teklif oluşmaması ve rekabet şartlarının sağlanmaması olduğu anlaşılmakta olup; ihalede sadece bir geçerli teklif olduğu göz önüne alındığında, idarenin ihaleyi iptal etmekte Kanunla kendisine verilen takdir hakkını gerekli ve geçerli sebeplerle kullandığı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin aksi yöndeki iddiası yerinde bulunmamıştır.

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesinin ikinci fıkrası yönünden yapılan inceleme sonucunda herhangi bir aykırılık tespit edilmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın