xxxx
Home / İhale Danışmanı / İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

Karar No              : 2022/UH.II-707

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2022/312321 İhale Kayıt Numaralı “19 Mayıs Gençlik Kampı Organizasyonu” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 25.04.2022 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “19 Mayıs Gençlik Kampı Organizasyonu” ihalesine ilişkin olarak Dnz Grup Temizlik Hizmetleri İnş. Taah. Otomotiv Medikal Hazır Yemek San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 19.04.2022 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 21.04.2022 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 05.05.2022 tarih ve 21554 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.05.2022 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2022/461 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, 25.04.2022 tarihinde ihalesi gerçekleştirilen “19 Mayıs Gençlik Kampı Organizasyonu” ihalesine iştirak etmek üzere 19.04.2022 tarihinde ihale dokümanı ve eklerinin kendilerince temin edilerek incelendiği, ilgili ihale dokumanı ve eklerinde mevzuata aykırılıklar bulunduğu,  şöyle ki;

4) Teknik Şartname’nin 6.1’inci maddesinde yer verilen düzenlemesinde yüklenicinin idarece bildirilen sayılara göre yemek üretimi yapacağı, ancak iş ödeme kısmına geldiğinde ise, idarece yalnızca yenilen yemek kadar ödeme yapacağı, bu bakımdan üretilecek yemek sayılarının idare tarafından belirlenmesi ve yüklenicinin bu hususta sadece isteneni yerine getirmesi sebebiyle ödemelerin yemek yiyen kişi sayısına göre yapılmasının hakkaniyetsiz olacağı, üretim sayılarının fazla verilmesi ya da yemek yemeyen kişiler nedeniyle fazladan üretilen yemeğin sorumluluğunun da idarece alınması gerektiği,,

Başvuru sahibinini ddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4) Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

Teknik Şartname’nin “Yemek Hizmeti” başlıklı 6’ncı maddesinde “Yüklenici firma, kamp süresi boyunca Bakanlık tarafından deniz kampları için gönderilen yemek menüsüne uymakla yükümlüdür. İlgili yemek menüleri şartname ekinde mevcuttur. İdare yemek menüsünde eşdeğer şekilde değişiklik yapabilir.” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Çalışma Şartları ve Yapılacak İşler” başlıklı 6.1’inci maddesinde “• Grup etkinliklerine göre yemek planlaması idare tarafından belirlenecektir. Program sorumluları gerekli hallerde yemek planında değişiklik yapabileceklerdir. İdare çeşitli sebeplerle kamplarda kalan kişi sayısındaki değişiklikleri 1 (bir) gün önceden yükleniciye bildirecek, bu durumda yüklenici vereceği yemek miktarını buna göre ayarlayacaktır. Bunun haricinde yükleniciye günlük kişi sayısı her kamp döneminin başında bildirilecektir.

• Yemek hizmetinden yararlananların listesi günlük düzenli olarak firma tarafından tutulacaktır. Kaç kişi yemek hizmetinden yararlanmışsa ödemeler tutulan günlük liste üzerinden yapılacaktır. Yemek listesinin 196 kişiden az olması idareyi kesinlikle bağlayıcı bir hüküm olmamakla birlikte günlük kayıtlar firma yetkilisi ve kamp sorumlularının imzası ile geçerlidir…” düzenlemesi yer almaktadır.

Başvuru sahibinin söz konusu iddiasına ilişkin olarak idarece “…Kampa katılacak kişi sayıları, kafile sorumluları tarafından idaremize bir gün önceden bildirildiğinden ve kampa katılacak kişiler il dışından geldiğinden kişi sayıları yaklaşık olarak belirlenmektedir. Bu sebeple ödemeler yemek yiyen kişilere göre düzenlenen puantajlar baz alınarak yapılacaktır. İhale dokümanında bu hususla alakalı ihalenin sağlıklı olarak sonuçlanması ve hizmetin ifasında sorunlar yaşanılmasını gerektirecek herhangi bir düzenleme bulunmadığı değerlendirilmiştir…” ifadelerine yer verilerek cevaplandığı görülmüştür.

Teknik Şartname’nin “Yemek Hizmeti” başlıklı 6’ncı maddesinde yükleniciye yemek ödemelerinin günlük yemek yiyen kişi sayılarına göre yapılacağı düzenlemesinin; “Çalışma Şartları ve Yapılacak İşler” başlıklı 6.1’inci maddesinde ise grup etkinliklerine göre yemek planlamasının idare tarafından belirleneceği, program sorumlularının gerekli hallerde yemek planında değişiklik yapabilecekleri, idarenin çeşitli sebeplerle kamplarda kalan kişi sayısındaki değişiklikleri 1 (bir) gün önceden yükleniciye bildirebileceği, bu durumda yüklenicinin vereceği yemek miktarını buna göre ayarlayacağı, ek olarak idarece her kamp döneminin başında yükleniciye günlük kişi sayısının bildirileceği, yemek hizmetinden yararlananların listesinin günlük düzenli olarak firma tarafından tutulacağı, kaç kişinin yemek hizmetinden yararlanmışsa ödemelerin tutulan günlük liste üzerinden yapılacağı, yemek listesinin 196 kişiden az olmasının idareyi kesinlikle bağlayıcı bir hüküm olmamakla birlikte günlük kayıtların firma yetkilisi ve kamp sorumlularının imzası ile geçerli olacağı düzenlemesinin yer aldığı görülmüştür.

Yemek hizmetinin niteliği gereği hizmetten yararlanacakların sayısal değişiminin olağan olduğu, yemek hizmeti alımı ihalelerinde öğün miktarlarının idarece tahmini olarak hesaplandığı ve yaklaşık maliyetin idarece hesaplanan bu öğün miktarlarına göre belirlendiği, istekliler tarafından da tekliflerin idarece tahmini olarak belirlenen ve ihale dokümanına yansıtılan öğün miktarlarına göre oluşturulacağı, işin yürütümü sırasında yemek yiyecek kişi sayılarındaki değişimlere paralel olarak, idarece ihaleye çıkılmadan önce ihtiyacın tespiti aşamasında tahmini olarak belirlenen öğün miktarlarının değişmesinin (artması/azalması) söz konusu olabileceği, bu olası değişimler göz önünde tutularak öğün sayısının istekliye bildirilmesi ve her durumda tüketilen yemek sayısı üzerinden ödeme yapılmasının düzenlendiği, aksi takdirde idarenin faydalanmadığı/almadığı hizmetin bedelini ödemekle karşı karşıya kalarak kamu zararına sebep olacağı, bu haliyle ilgili doküman düzenlemesinin ihaleye teklif vermeye engel teşkil etmediği, bu nedenle anılan iddia ile ilgili olarak yapılan düzenlemelerde mevzuata aykırılık olmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

   Oybirliği ile karar verildi.

Check Also

İhaleye Konu Malzemelerin Tek Bir Markayı İşaret Ettiği İddiası

İhaleye Konu Malzemelerin Tek Bir Markayı İşaret Ettiği İddiası

Karar No              : 2022/UM.II-990 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2016/224348 İhale Kayıt Numaralı “Aydınlatma Malzemesi Alımı” İhalesi …

Call Now ButtonBize ulaşın