xxxx
Home / İhale Danışmanı / İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Karar No              : 2022/UH.I-697

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/766436 İhale Kayıt Numaralı “6 Kısım Laboratuvar Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Van İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 12.01.2022 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “6 Kısım Laboratuvar Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Necati Atlı’nın 06.01.2022 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibince 24.01.2022 tarih ve 3311 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.01.2022 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur. Kamu İhale Kurulunun 09.02.2022 tarihli ve 2022/UH.I-223 sayılı kararı gereğince yapılan incelemeye aşağıda yer verilmiştir.

Başvuruya ilişkin olarak 2022/98-01 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

2) 1’inci Kısım Moleküler Mikrobiyoloji Testleri İhalesi Teknik Şartnamesi’nin A.23’üncü maddesinde, “E-Cihazın Montajı” başlıklı kısmının 2’nci ve 6’ncı maddelerinde yer alan düzenlemede teslim edilmesi gereken sarf malzemeler için miktarların yazılmadığı, düzenlemede yer alan sarf malzeme miktarlarının maliyeti etkileyen unsur olduğundan gereken sarf miktarlarının yazılması gerektiği,

Van İl Sağlık Müdürlüğüne Bağlı Van Halk Sağlığı Laboratuvarı, S.B.S.B.Ü.Van Eğitim Araştırma Hastanesi Merkez Laboratuvarı, İpek Yolu Ek Binası Laboratuvarı, İskele Ek Binası Laboratuvarı, ve Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi Laboratuvarının 24 (Yirmidört) Aylık olan Sonuç Karşılığı Puana Dayalı Tam Otomatik İdrar Tıbbi Cihaz Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi’nin “İdrar Cihazında Kullanılacak Kitlerin Özellikleri” başlıklı kısmının “Kit ile birlikte verilecek cihazın teknik özellikleri” başlıklı 29’uncu maddesinde yer alan düzenleme gereği teslim edilmesi gereken sarf malzemelerin miktarlarına yönelik bir düzenlemenin bulunmadığı,

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Moleküler Mikrobiyoloji Testleri İhalesi Teknik Şartnamesi’nin A.23’üncü maddesinde “A.23. Kurulan sistemin verimli çalışması için gerekli her türlü ekipman ve sarf malzeme (buzdolabı, derin dondurucu, pipetör seti, pudrasız eldiven, RNAaz ve DNAaz free plastik malzemeler, pipet ucu, ependorf, Santrifüj vb.) laboratuvarın uygun göreceği marka ve modelde temin edilmelidir. Çalışma sürecinde firma tüm sarf malzemeler, gerekli kontroller ve kalibratörleri laboratuvarın talebi olmaksızın düzenli olarak takip ve temin etmekle yükümlüdür. Bu akışta yaşanan her türlü problemden dolayı çalışılamayan her test için idari şartnamede yer alan hükümlere göre cezalandırılacaktır.” düzenlemesi,

Anılan Teknik Şartname’nin “E Cihazın Montajı” başlıklı maddesinde “…E.2-Cihazların çalışması için elektrik, deiyonizesu vb. altyapı tesisatı ilgili yüklenici firma tarafından sağlanacaktır. Kurulacak deiyonize su sistemi, TS EN ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetimi Sistemi’ne göre üretildiğini gösteren belgesi ve 93/42/EEC Tıbbi Cihaz Direktifi’ne uygun olduğunu gösteren geçerli CE sertifikası olmalı ve belgeler ibraz edilmelidir. Su arıtma cihazı, CLS1 (Clinical&LaboratoryStandardsInstitute) standartlarında belirtilen CLRW(ClinicalLaboratoryReagentWater) kalitesinde saf su üretebilmelidir. Su arıtma cihazı, laboratuvardaki günlük çalışmaya yetecek kapasitede su üretebilmek, su sistemi ile ilgili tüm bakım ve sarf malzemeleri yüklenici firma tarafından ücretsiz olarak karşılanmalıdır.

E.6- Kurulan sistemlerde kitlerin verimli çalışması için laboratuvarda bulunanlara ek olarak yeni ekipman gerekiyorsa(deiyonize su sistemleri, buzdolabı, klima, derin dondurucu, otomatik pipet, pipet uçları, bilgisayar ve ekipmanları v.b ilgili firma tarafından ücretsiz sağlanmalı ve bunlara ilişkin sarf, bakım, onarım gibi giderler doğrudan yüklenici firma tarafından üstlenilmelidir. Teslim edilen otomatik pipetlerin ve ısı-nem ölçerlerin kalibrasyonları 6 ayda bir firma tarafından yaptırılacaktır…” düzenlemesi,

Van İl Sağlık Müdürlüğüne Bağlı Van Halk Sağlığı Laboratuvarı, S.B.S.B.Ü.Van Eğitim Araştırma Hastanesi Merkez Laboratuvarı, İpek Yolu Ek Binası Laboratuvarı, İskele Ek Binası Laboratuvarı, ve Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi Laboratuvarının 24 (Yirmidört) Aylık olan Sonuç Karşılığı Puana Dayalı Tam Otomatik İdrar Tıbbi Cihaz Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi’nin “D-Kit ile birlikte verilecek cihazın teknik özellikleri” başlıklı maddesinde “…D.29. Cihazların kurulacağı laboratuvarlarda; kitlerin, kontrollerin, kalibratörlerin ve soğukta beklemesi gereken sarf malzemelerinin muhafazası için yeterli sayıda ve büyüklükte soğutucu buzdolabı ve cihazların çalışması için gerekli ortam iklimlendirmesi firma tarafından karşılanacaktır. Bu buzdolaplarında kullanılmak üzere alarm verebilen ısı-nemölçerler de firma tarafından karşılanacaktır…” düzenlemesi yer almaktadır.

Şikâyete konu ihalenin birim fiyat teklif cetvelinin aşağıdaki gibi düzenlendiği görülmüştür.

Yukarıda aktarılan Teknik Şartname düzenlemelerinden ihale konusu iş kapsamındaki testlerin ve cihazların kullanacağı tüm sarf malzemelerin yüklenici tarafından karşılanacağının anlaşıldığı, ihale konusu işin laboratuvar hizmet alımı olduğu ve test sayısı üzerinden teklif alındığı, iş kapsamındaki testlerin yapılacağı cihazların yüklenici tarafından temin edileceğinden cihazların kullanacağı sarf malzeme miktarlarının idarece bilinmesinin mümkün olmadığı, basiretli tacir olarak ihaleye teklif veren istekliler tarafından idareye temin edilecek cihazların ihale konusu iş süresince kullanabileceği sarf malzeme miktarlarına göre tekliflerini hazırlamaları gerektiği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Check Also

İhaleye Konu Malzemelerin Tek Bir Markayı İşaret Ettiği İddiası

İhaleye Konu Malzemelerin Tek Bir Markayı İşaret Ettiği İddiası

Karar No              : 2022/UM.II-990 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2016/224348 İhale Kayıt Numaralı “Aydınlatma Malzemesi Alımı” İhalesi …

Call Now ButtonBize ulaşın