Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / Şartnamede Fiyat Farkı Verilmeyeceğinin Belirtilmesine Rağmen Aynı Şartnamede İşçilik İçin Fiyat Farkı Verileceğine İlişkin Düzenlemenin Çelişki Yarattığı İddiası

Şartnamede Fiyat Farkı Verilmeyeceğinin Belirtilmesine Rağmen Aynı Şartnamede İşçilik İçin Fiyat Farkı Verileceğine İlişkin Düzenlemenin Çelişki Yarattığı İddiası

Karar No              : 2022/UH.I-695

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2022/340611 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Yemek Hizmeti” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Doğanşehir Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından 10.05.2022 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Malzemeli Yemek Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Osmanlı Kurumsal Hiz. Dan. A.Ş.nin 29.04.2022 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 29.04.2022 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 09.05.2022 tarih ve 22044 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.05.2022 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2022/495 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, şikayete konu ihalenin iptal edilmesi gerektiği şöyle ki;

7- İdari Şartname’nin 46.1’inci maddesinde fiyat farkı verilmeyeceğinin düzenlendiği fakat aynı Şartname’nin 47’nci maddesinde çalışacak işçiler için fiyat farkı hesaplanacağının belirtildiği, söz konusu düzenlemelerin birbiriyle çeliştiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

7) Başvuru sahibinin 7’nci iddiasına ilişkin olarak:

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar’ın “İşçilik maliyetlerindeki değişiklik” başlıklı 6’ncı maddesinde “(1) İhale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılmasının öngörüldüğü işçilikler için, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca çalıştırılan işçinin idari şartnameye göre ihale tarihi itibarıyla hesaplanan brüt maliyeti ile uygulama ayındaki brüt maliyeti arasındaki fark, 5 inci madde uygulanmaksızın ödenir veya kesilir.” açıklaması,

“Uygulama esasları” başlıklı 7’nci maddesinde “…(3) İhale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanıldığı hizmet alımlarında fiyat farkı hesaplanacağına ilişkin düzenlemeye yer verilmesi zorunludur. …” açıklaması,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımlarında fiyat farkı” başlıklı 81’inci maddesinde “81.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanıldığı hizmet alımlarında işçilik maliyetlerine ilişkin fiyat farkı hesaplanacağının ihale dokümanında belirtilmesi gerekmektedir.” açıklaması,

İdari Şartname’nin “Fiyat farkı” başlıklı 46’ncı maddesinde “46.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Diğer Hususlar” başlıklı 47’nci maddesinde “…Çalışacak işçiler için Resmi Gazete de yayınlanan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre ihale edilen hizmet alımlarında uygulanacak fiyat farkına ilişkin esaslara göre fiyat farkı verilecektir.” düzenlemesi,

Teknik Şartname’nin “Personel Sayıları ve Nitelikleri” başlıklı kısmında “Hizmetin yürütülmesi esnasında görev alacak personelin nitelik ve sayıları:

Yukarıda yer alan mevzuat düzenlemelerine göre haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanıldığı hizmet alımlarında işçilik maliyetlerine ilişkin fiyat farkı hesaplanmasının zorunlu olduğu ve bu hususun İdari Şartname’de belirtilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

İhale konusu işte 1 aşçı, 1 aşçı yardımcısı, 1 garson ve 2 bulaşıkçı toplam 5 personelin çalışacağının düzenlendiği, İdari Şartname’nin “Fiyat farkı” başlıklı 46’ncı maddesinde ihale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı verilmeyeceğinin, aynı Şartname’nin 47’nci maddesinde ise ihale konusu işte çalışacak işçiler için fiyat farkı hesaplanacağının düzenlendiği görülmüştür.

İdari Şartname’nin fiyat farkına ilişkin 46’ncı ve 47’nci maddelerinde yer alan düzenlemelerin birbiriyle çeliştiği anlaşılmış olup başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

İdarenin Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması Mevzuata Uygundur

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

Call Now ButtonBize ulaşın