Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / İhale Üzerinde Bırakılan İsteklilerin Teklif Zarflarında Sunduğu Noter Onaylı Belgeler Aslına Uygun Olduğunu Belirten Bir Şerh Taşımalıdır

İhale Üzerinde Bırakılan İsteklilerin Teklif Zarflarında Sunduğu Noter Onaylı Belgeler Aslına Uygun Olduğunu Belirten Bir Şerh Taşımalıdır

Karar No              : 2022/UM.I-732

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2022/226070 İhale Kayıt Numaralı “Agrega Alım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Adıyaman Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 12.04.2022 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Agrega Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Adıyaman Mega Endüstriyel İnşaat Madencilik Hafriyat Taş. San. ve Tic. A.Ş.nin 06.05.2022 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 11.05.2022 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 23.05.2022 tarih ve 23992 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.05.2022 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2022/529 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendikleri ihalede ihale üzerinde bırakılan istekli Giba Madencilik Hazır Beton İnş. Taş. Akar. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Gün-Ay Doğalgaz Nak. İnş. Hafr. Tem. Tar. Tic. San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın yeterlik belgelerinin mevzuata uygun olmadığı, şöyle ki;

8. Sunulan belgelerde İdari Şartname’nin 7.7.2’nci maddesine aykırı olarak “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerhin bulunduğu dolayısıyla anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

A ) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

6) Başvuru sahibinin 8’inci iddiasına ilişkin olarak:

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 29’uncu maddesinde “(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında idareler; belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini isterler. Bu kapsamda sunulan fatura örnekleri de asıl olarak kabul edilir. Adaylar veya istekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale veya son başvuru tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini başvuruları veya teklifleri kapsamında sunabilirler. Bu yönde yapılacak başvuruların, ihaleden önce idarenin ilgili birim yetkilisi veya bu hususta görevlendirilmiş personelince karşılanması zorunludur.

(2) Noter onaylı belgelerin, aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir. Adayın veya isteklinin ve/veya teklif edilen malın, İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olduklarını tevsik edici belge veya belgeler, internet çıktısı olarak sunulabilir.” hükmü bulunmaktadır.

İdari Şartname’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 7.7’nci maddesinde “7.7.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir.

7.7.1.1. İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin veya bu belgelerde yer alan bilgilerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya bu bilgilerin teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.

7.7.1.2. İstekliler tarafından, 7.7.1.1. maddesindeki koşulları taşıyan katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin belgeler ile Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınan geçici teminat mektubu, sunulmayacak belgeler tablosunda gerekli bilgilere yer verilmesi şartıyla teklif zarfında sunulmaz. Bu durumda, katılım ve yeterlik kriterleri ile geçici teminat mektubuna ilişkin değerlendirme, sunulmayacak belgeler tablosunda yer verilen bilgiler kullanılmak suretiyle EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden ulaşılan bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır. Sunulmayacak belgeler tablosunun kısmi teklife açık ihalelerde her bir kısım için, ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde ise her bir ortak tarafından ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir

7.7.2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

7.7.3. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler…” düzenlenmesine yer verilmiştir.

Yapılan incelemede ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığı tarafından teklif zarfı kapsamında sunulan belgelerde “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek herhangi bir şerhin bulunmadığı tespit edilmiştir.

Yapılan tespitler neticesinde ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunmuş olduğu belgelerin İdari Şartname’nin 7.7.2’nci maddesine aykırı olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

İhale Konusu İşte Çalıştırılacak Personelin Sahip Olması Gereken Nitelikler

İhale Konusu İşte Çalıştırılacak Personelin Sahip Olması Gereken Niteliklere İlişkin İdarece Yapılacak Düzenlemelerin Emredici Mevzuat Hükümlerine Aykırı Olmaması Gerekir

İhale Konusu İşte Çalıştırılacak Personelin Sahip Olması Gereken Niteliklere İlişkin İdarece Yapılacak Düzenlemelerin Emredici Mevzuat Hükümlerine Aykırı Olmaması Gerekir

Call Now ButtonBize ulaşın