xxxx
Home / İhale Danışmanı / Şartamede Yer Alan Orandan Fazla İndirim Yapılması Öğünler Arası Fiyat İlişkisinin Bozulmasına Sebep Verdiğinden Teklifin Değerlendirme Dışı Bırakılması

Şartamede Yer Alan Orandan Fazla İndirim Yapılması Öğünler Arası Fiyat İlişkisinin Bozulmasına Sebep Verdiğinden Teklifin Değerlendirme Dışı Bırakılması

Karar No : 2022/UH.I-727
BAŞVURUYA KONU İHALE:
2022/450252 İhale Kayıt Numaralı “İzmir Emniyet Müdürlüğü Sosyal Hizmetler ve Sağlık Şube Müdürlüğü Urla Polis Eğitim ve Dinlenme Tesisi Malzemeli Hazır Yemek, Seçmeli Hazır Yemek, Sahil Kafeterya Hizmeti Servis ve Temizlik (Verilen Hizmet Öncesi ve Sonrası) Hizmet Alımı İşi” İhalesi
KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından 11.05.2022 tarihinde pazarlık usulü ile gerçekleştirilen “İzmir Emniyet Müdürlüğü Sosyal Hizmetler ve Sağlık Şube Müdürlüğü Urla Polis Eğitim ve Dinlenme Tesisi Malzemeli Hazır Yemek, Seçmeli Hazır Yemek, Sahil Kafeterya Hizmeti Servis ve Temizlik (Verilen Hizmet Öncesi ve Sonrası) Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Alpa-Med Medikal Sağlık Hizmetleri Gıda Temizlik San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 20.05.2022 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 24.05.2022 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 25.05.2022 tarih ve 24358 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.05.2022 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.
Başvuruya ilişkin olarak 2022/537 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.
KARAR:
Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, teklif fiyatı etkileyen unsurların Teknik Şartname yerine İdari Şartname’de düzenlenmesi gerektiği, bununla birlikte Teknik Şartname’nin 25.2’nci maddesinde yer alan düzenleme gereği birim fiyat teklif cetvelindeki şehit ve vazife malulü kalemlerinden %10’dan, çocuklara kahvaltı ve akşam yemeği kalemlerinden %50’den fazla indirim uyguladıkları, idarece söz konusu kalemlerde net olarak indirim uygulanmadığı, belirtilen oranın üzerinde indirim yapıldığı gerekçesi ile tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, Teknik Şartname’de belirtilen oranın üzerinde indirim yapılması durumda değerlendirme dışı bırakılacağına yönelik herhangi bir düzenlemenin yer almadığı, bu durumun kamu zararına yol açacağı iddialarına yer verilmiştir.
A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Pazarlık usulü” başlıklı 21’inci maddesinde “Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir:
a) Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması.
b) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden veya yapı veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği idarece belirlenen hallerde veyahut idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.
c) Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.
d) İhalenin, araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan nitelikte olması.
e) İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi.
f) İdarelerin yaklaşık maliyeti ellimilyar Türk Lirasına (Yediyüzyirmisekizbinyetmişiki Türk Lirasına)* kadar olan mamul mal, malzeme veya hizmet alımları.
(b), (c) ve (f) bentlerinde belirtilen hallerde ilan yapılması zorunlu değildir. İlan yapılmayan hallerde en az üç istekli davet edilerek, yeterlik belgelerini ve fiyat tekliflerini birlikte vermeleri istenir.
…Bu madde kapsamında yapılacak ihalelerde, ilk fiyat tekliflerini aşmamak üzere isteklilerden ihale kararına esas olacak son yazılı fiyat teklifleri alınarak ihale sonuçlandırılır.…” hükmü,
İdari şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/Alımın;
A) Adı: İzmir Emniyet Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Ve Sağlık Şube Müdürlüğü Urla Polis Eğitim ve Dinlenme Tesisi Malzemeli Hazır Yemek, Seçmeli Hazır Yemek, Sahil Kafeterya Hizmeti Servis ve Temizlik (Verilen Hizmet Öncesi Ve Sonrası) Hizmet Alımı İşi
b) Türü: Hizmet alımı
c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
ç) Yatırım proje no’su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır.
d) Kodu:
e) Miktarı:
53 Kalem
İlgili hususlar Teknik Şartnamede belirtilmiştir.
Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.
f) İşin yapılacağı/teslim edileceği yer: İzmir Emniyet Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler ve Sağlık Şube Müdürlüğü, Urla Polis Eğitim ve Dinlenme Tesisi Denizli Mahallesi Yalı Caddesi No:4/2 Çeşmealtı Urla / İZMİR” düzenlemesi,
Aynı Şartname’nin“Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1.Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince ödenecek ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri teklif fiyatına dahildir.
25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.
25.3. Bu madde boş bırakılmıştır.
25.3.1.
İşin süresi içerisinde 15 personel çalıştırılması ve bu personelin maaşlarının yüklenici tarafından ödenmesi.Çalışacak 15 personel teklif fiyata yansıtılacaktır.Personel ile ilgili hususlar Teknik Şartnamede belirtilmiştir.
25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.
25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.
%2” düzenlemesi,
Anılan Şartname’nin ekinde ihale konusu işin türü ve miktarına yer verilmiştir.

Teknik Şartname’nin “Akşam Yemeği ve Kahvaltı Listeleri” başlıklı 25’inci maddesinde “25.2.Sözleşme süresince tesisin Yemekhane kısmından akşam yemeği ve kahvaltı hizmetinden yararlanan şehit ailesi, vazife malulü ve ailelerine ilgili Yönetmelik gereği %10 indirimli satış yapılır. İstekliler tarafından verilecek Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Şehit Ailesi ve Vazife Malullerine Kahvaltı ve Akşam Yemeğinde teklif fiyatı üzerinden %10 indirim uygulanacaktır.Gerekli indirimi uygulamayan isteklilerin teklifleri değerlendirilmeye alınmaz.Ayrıca 7 yaşını doldurmamış çocuklara kahvaltı ve akşam yemeği verilir ve bu ürünlerin satış fiyatında da ilgili tebliğe göre %50 indirim uygulanır….” düzenlemesi yer almıştır.
E-teklif alınarak pazarlık usulü 21/b yöntemi ile gerçekleştirilen ihalede, 4 adet ihale dokümanı indirildiği, 11.05.2022 tarihinde yapılan ihaleye 2 isteklinin teklif verdiği, 13.05.2022 onay tarihli ilk ihale komisyonu kararında, söz konusu ihalenin başvuru sahibi Alpa-Med Medikal Sağ. Hiz. Gıda Tem. San.ve Tic. Ltd. Şti.nin üzerinde bırakıldığı, Doğan Srt Sos.Hiz.Tem.Hiz.ve Ürü. Gıda Mad. Yem.Taah.San.ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği görülmüştür.
İhaleye teklif veren isteklilerden Doğan Srt Sos.Hiz.Tem.Hiz.ve Ürü. Gıda Mad. Yem.Taah.San.ve Tic. Ltd. Şti.nin idareye şikayet başvurusunda bulunması üzerine, idarece 17.05.2022 onay tarihli ikinci ihale komisyonu kararının alındığı, bu kararda başvuru sahibi Alpa-Med Medikal Sağ.Hiz. Gıda Tem. San.ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin şehit ailesi ve vazife malulleri için kahvaltı ve akşam yemeğinden %38.18, çocuk kahvaltısından %59.18, çocuk akşam yemeğinden %58.33 oranlarında indirim yapıldığı, yapılan indirimlerin Teknik Şartname’nin 25.2’nci maddesinde net olarak belirtilen oranların dışında olduğundan değerlendirme dışı bırakıldığı, söz konusu ihalenin Doğan Srt Sos. Hiz.Tem.Hiz.ve Ürü. Gıda Mad. Yem.Taah.San.ve Tic. Ltd. Şti.nin üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.
Başvuru sahibi tarafından ilk olarak 09.05.2022 tarihli ve ikinci olarak da 11.05.2022 tarihli 2 adet birim fiyat teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetvelinin sunulduğu, sunulan birim fiyat teklif cetvellerinde, şehit ve malul kahvaltı ve akşam yemeği ile çocuk kahvaltı ve akşam yemeği kalemlerine birinci ve ikinci verilen birim fiyat teklifleri ile, bu teklifler üzerinden Teknik Şartname’nin 25.2’nci maddesinde yer alan düzenleme gereği hesaplanan indirim oranına aşağıda yer verilmiştir.

Bu çerçevede, başvuru sahibi tarafından sunulan 11.05.2022 tarihli son yazılı birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde, çocuk kahvaltı ve akşam yemeği kalemlerinde sırasıyla %59,18 ve %58,33 oranında, şehit ve malul kahvaltı ve akşam yemeği kalemlerinde ise sırasıyla %38,77 ve %50 oranında indirim uygulandığı, çocuk kahvaltı ve akşam yemeği kalemlerinde yapılan indirim oranının %50’nin üzerinde olduğu, şehit ve malul kahvaltı ve akşam yemeği kalemlerinde yapılan indirim oranının ise %10’un üzerinde olduğu tespit edilmiştir.
Yukarıda aktarılan düzenlemeden, Teknik Şartname’nin “Akşam Yemeği ve Kahvaltı Listeleri” başlıklı 25’inci maddesinde sözleşme süresince tesisin yemekhane kısmından akşam yemeği ve kahvaltı hizmetinden yararlanan şehit ailesi, vazife malulü ve ailelerine ilgili Yönetmelik gereği %10 indirimli satış yapılacağı, istekliler tarafından verilecek birim fiyat teklif cetvelinde şehit ailesi ve vazife malullerine kahvaltı ve akşam yemeğinde teklif fiyatı üzerinden %10 indirim uygulanacağı, ayrıca 7 yaşını doldurmamış çocuklara kahvaltı ve akşam yemeği verileceği ve bu ürünlerin satış fiyatında da ilgili tebliğe göre %50 indirim uygulanacağı, gerekli indirimi uygulamayan isteklilerin tekliflerinin değerlendirmeye alınmayacağı, ayrıca söz konusu ihale dokümanına karşı süresi içinde herhangi bir idareye şikâyet ve Kuruma itirazen şikâyet başvurusunun yapılmadığı, dolayısıyla ihale dokümanının mevcut haliyle kesinleştiği, değerlendirme işlemlerinin de mevcut dokümana göre yapılması gerektiği anlaşılmaktadır.
Yukarıda aktarılan tespit ve değerlendirmeler çerçevesinde, başvuru sahibi tarafından sunulan 11.05.2022 tarihli son yazılı birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde, çocuk kahvaltı ve akşam yemeği kalemlerinde sırasıyla %59,18 ve %58,33 oranında, şehit ve malul kahvaltı ve akşam yemeği kalemlerinde ise sırasıyla %38,77 ve %50 oranında indirim uyguladığı, çocuk kahvaltı ve akşam yemeği kalemlerinde yapılan indirim oranının %50’nin üzerinde olduğu, şehit ve malul kahvaltı ve akşam yemeği kalemlerinde yapılan indirim oranının ise %10’un üzerinde olduğu, dolayısıyla başvuru sahibi tarafından söz konusu kalemlerde Teknik Şartname’nin 25.2’nci maddesinde yer alan oranın üzerinde indirim yapıldığı, verilen teklifin bu haliyle öğünler arası fiyat ilişkisinin bozulmasına sebep olduğu, bahse konu Şartname’de yer alan düzenlemede maktu oranlar belirlendiği, istekliler tarafından bu oran değiştirilmeden tekliflerinin oluşturulması gerektiği, dolayısıyla idarece başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.
B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesinin ikinci fıkrası yönünden yapılan inceleme sonucunda herhangi bir aykırılık tespit edilmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,
Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,
Oybirliği ile karar verildi.

 

Check Also

yeterlik bilgileri tablosu

Sunulan Belgeler İle Yeterlik Bilgileri Tablosundaki Bilgiler Uyumlu Olmalıdır

İstekli Tarafından Sunulan Belgeler İle Yeterlik Bilgileri Tablosunda Beyan Edilen Bilgilerin Birbiriyle Uyumlu Olmalıdır.

Call Now ButtonBize ulaşın