xxxx
Home / İhale Danışmanı / İhale Dokümanını Şikayet Tarihinin Geçirilmiş Olması

İhale Dokümanını Şikayet Tarihinin Geçirilmiş Olması

İhale Dokümanını Şikayet Tarihinin Geçirilmiş Olması

Karar No              : 2020/UH.I-2074

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/373279 İhale Kayıt Numaralı “36 Aylık Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (Sbys) Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Mardin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 08.09.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “36 Aylık Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (Sbys) Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş.nin 23.11.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 24.11.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 04.12.2020 tarih ve 54484 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.12.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/1921 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

4) Teknik Şartname’nin 4.8 ve 7.3.2.2’nci maddelerinde yer alan düzenleme ile Sağlık-Net uygulaması üzerinden veri gönderiminin talep edildiği, söz konusu Sağlık-Net uygulamasının 2015 yılında veri gönderimine kapatıldığı, yerine E-Nabız uygulamasının kullanılmaya başlandığı, Sağlık-Net sisteminin kapalı olması ve E-Nabız sistemine de herhangi bir yönlendirme yapılmamasından sözleşme süresince uygulamada sorun oluşmasına ve dolayısıyla Teknik Şartname hükümlerine aykırı işlem yürütülmesine neden olacağı,

Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilirler.

Şikayet ve itirazen şikayet başvuruları, dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu idari başvuru yollarıdır.

Şikayet başvuruları idareye, itirazen şikayet başvuruları Kuruma hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle yapılır…” hükmü,

Aynı Kanun’un “İdareye şikâyet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinde “Şikayet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.

İlan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin şikayetler birinci fıkradaki süreleri aşmamak üzere en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir. Bu yöndeki başvuruların idarelerce ihale veya son başvuru tarihinden önce sonuçlandırılması esastır.” hükmü,

Teknik Şartname’nin “Demonstrasyonun İçeriği” başlıklı 4’üncü maddesinde “…4.8. MKYS, MEDULA, TİG, Sağlık.Net Online, Kızılay entegrasyonu gibi entegrasyonlar için demonstrasyon işlemlerinde kullanılacak ekranlar İstekli tarafından önceden hazırlanacaktır…” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Entegrasyon, Standartlar ve Birlikte Çalışabilirlik” başlıklı 7’nci maddesinde “…7.3. Standartlar ve Birlikte Çalışabilirlik Tanımları

7.3.1. Birlikte Çalışabilirlik – Interoperability (IOP)

İki veya daha fazla sistem ya da bileşenin karşılıklı olarak etkin, doğru ve sürekli bilgi değişimi yapabilmesi ve bu bilgiyi kullanabilmesidir. Bu kılavuz genelinde bahsi geçen her türlü “entegrasyon yapılması”, “entegre etme” ya da “entegrasyon” ifadeleri bu bağlamda kullanılmıştır.

AHBS ile hastane arasındaki, hastane ile SGK arasındaki, ya da hastane içerisinde çalışan herhangi iki bilgi sistemi arasındaki bilgi alışverişi IOP için örnek olarak düşünülebilir.

7.3.2. IOP Seviyeleri

Yüklenici, sistemler arası entegrasyonu, entegre olduğu diğer sistemin desteklediği en üst düzeyde gerçekleştirmelidir. Örneğin diğer sistem ile yalnızca teknik IOP seviyesinde entegre olunabiliyorsa bu düzeyde IOP gerçekleştirilecektir ancak diğer sistemin anlamsal IOP desteklemesi durumunda yalnızca teknik IOP sağlanması yetersizlik olarak kabul edilecektir.

7.3.2.1. Teknik IOP: Bilgisayar sistemlerinin değiştirilen bilginin anlamını bilmeden veri alış verişi yapabilmesidir. Örneğin epikriz raporunun TEXT olarak iki sistem arasında değişimi buna örnek verilebilir.

7.3.2.2. Anlamsal (Semantik) IOP: İki sistem arasında paylaşılan verinin anlamını aynı şekilde yorumlayarak ve bilerek bilgi alışverişi yapmasıdır. Anlamsal IOP Sağlık Bilişim Sistemlerinin temel IOP’si niteliğindedir. Anlamsal IOP’nin sağlanabilmesi için her iki sistemin de aynı dil ve terminolojiyi kullanması gerekir. Örneğin Sağlık. Net Online (SYS) ve MEDULA gibi sistemler anlamsal IOP’ye örnek verilebilir…” düzenlemesi yer almaktadır.

           Başvuru sahibi tarafından ihale dokümanının 08.09.2020 tarihinde indirildiği, dolayısıyla dokümana yönelik şikâyet başvurusunun bu tarihten itibaren başlayacağı, ancak her halükarda teklif sunulmadan önce en geç ihale tarihinden üç iş günü öncesine kadar dokümana yönelik şikâyetin yapılması gerektiği, ihale tarihinin 08.09.2020 olduğu dikkate alındığında başvuru sahibi tarafından dokümana yönelik şikâyet başvurusunun en son 03.09.2020 tarihinde yapılması gerekirken, başvuru sahibi tarafından bu süre geçtikten sonra 04.12.2020 tarihinde şikâyet başvurusu yapıldığı tespit edilmiştir.

            Bu itibarla bahse konu iddiada yer verilen hususların ihale dokümanına yönelik olduğu ve şikayet başvurusunun yukarıda yer verilen tespitler neticesinde süresinde yapılmadığı anlaşıldığından süre yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Check Also

İhaleye Konu Malzemelerin Tek Bir Markayı İşaret Ettiği İddiası

İhaleye Konu Malzemelerin Tek Bir Markayı İşaret Ettiği İddiası

Karar No              : 2022/UM.II-990 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2016/224348 İhale Kayıt Numaralı “Aydınlatma Malzemesi Alımı” İhalesi …

Call Now ButtonBize ulaşın