Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / Sözleşme Kapsamında Personel Çalıştırıldığını Gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu İnternet Sayfası Üzerinden Düzenlenmiş Belgelerin Sunulma Zorunluluğu Bulunmadığı

Sözleşme Kapsamında Personel Çalıştırıldığını Gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu İnternet Sayfası Üzerinden Düzenlenmiş Belgelerin Sunulma Zorunluluğu Bulunmadığı

Sözleşme Kapsamında Personel Çalıştırıldığını Gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu İnternet Sayfası Üzerinden Düzenlenmiş Belgelerin Sunulma Zorunluluğu Bulunmadığı

Karar No              : 2020/UH.II-2077

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/504704 İhale Kayıt Numaralı “Personel Servisi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Yargıtay Başkanlığı tarafından 05.11.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Personel Servisi” ihalesine ilişkin olarak Çetinkaya Turz. Taş. Güv. Sist. ve Hizm. Tem. Tic. Ltd. Şti. nin 23.11.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 26.11.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 30.11.2020 tarih ve 53701 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 30.11.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/1876 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) İhale üzerinde bırakılan istekli Çağrı Tur Nakliyecilik Sanayi ve Tic. Ltd.Şti.-Emseal Turizm Taşımacılık Otomotiv Gıda İnşaat Temizlik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığı’nın elektronik ihale kapsamında beyan ettiği iş deneyim belgelerinin EKAP’a kayıtlı olmadığı, belgeye EKAP tarafından verilen sayının bulunmadığı, yeterlik bilgileri tablosunda “EKAP’ta kayıtlı olmayan iş deneyim belgesi” satırında iş deneyime ilişkin beyan edilen bilgilerin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 47’nci maddesinin (d) bendine aykırılık teşkil ettiği, istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda “İş deneyim belgesi düzenlenemeyen hallerde iş deneyimini gösteren diğer belgeler” satırında iş deneyimine ilişkin beyan edilen bilgiler arasında sözleşme tarihi, noterlik adı, onay tarihi ve yevmiye numarası, sözleşme tutarı ve toplam fatura tarihinin yer almadığı, iş deneyim belgesinin alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmeyen bir işe ilişkin düzenlendiği, sunulan sözleşme ve faturalarda araç birim fiyatları, araç cinsleri, hizmetin yürütülme saatleri, hizmetin başlama bitiş tarihlerinin ve sözleşmenin hangi tarihte imza altına alındığı gibi birçok bilgi ve detayın yer almadığı, kesilen fatura tutarları ile sözleşmede belirtilen toplam tutarların bağdaşmadığı, son kesilen faturanın anılan Yönetmelik’in 47. maddesinde belirtilen usullere uymadığı, iş deneyimine dayanak sözleşmeye ait damga vergisinin ve SGK primlerinin yatırılmadığı, kesilen fatura ödemelerinin hiç yapılmadığı ve banka giriş çıkışlarının olmadığı, yüklenici ve işverenden hizmette kullanılan belgelerin/icmallerin talep edilmesi neticesinde bahse konu hususların anlaşılacağı, iş ortaklığının iş deneyimi için sunmuş olduğu sözleşmenin Kanunda belirtilen usul ve esaslara uygun olmadığı,

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar” başlıklı 45’inci maddesinde “(3) İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara, bu niteliklerini kaybetmelerinden önce taahhüt edilerek gerçekleştirilmiş olmalarına rağmen iş deneyim belgesi alınmayan işlere ilişkin olarak; kurum ve kuruluşların, bu niteliklerini kaybetmelerinden önce bağlı, ilgili veya ilişkili bulundukları kurum ve kuruluşlara, iş deneyim belgesi düzenlenmesi için başvuruda bulunulabilir.” hükmü bulunmaktadır.

 Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyim belgesi düzenlenemeyen hallerde iş deneyimini gösteren diğer belgeler ve bu belgelerde aranacak kriterler” başlıklı 47’nci maddesinde “(1) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenemez. Bu durumda, bitirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

(a) Yurtdışında gerçekleştirilen işler hariç bu madde kapsamında yer alan işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgeler, iş deneyimini gösteren belgelerdir. Aday veya istekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifi kapsamında sunar. Bu maddede belirtilen işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınamaz.

(c) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlara gerçekleştirilen işlere ilişkin iş deneyim tutarının tespitinde, diğer belgelerin de bu tutarı doğrulaması şartıyla işin sözleşmesinde yazılı bedeli aşmamak üzere fiilen yapılan iş tutarı dikkate alınır. Sözleşmede iş artışına ilişkin hüküm bulunması durumunda, ayrıca sözleşme tutarının % 10’unu aşmamak üzere tamamlanan iş tutarı da dikkate alınır.

(d) İş deneyimini gösteren belgelerin değerlendirilmesinde ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabulü gerçekleştirilen işlerde, iş deneyimini gösteren belge tutarı tam olarak dikkate alınır. Kabulü, ihale ve son başvuru tarihi ile ilk ilan veya davet tarihi arasında yapılmış olan işler de bu kapsamda değerlendirilir. Sözleşmede kabul tarihine ilişkin bir düzenleme bulunmuyor ise, iş deneyimini gösteren belgeler kapsamında sunulan faturalardan en son düzenlenen faturanın tarihi kabul tarihi olarak dikkate alınır.” hükmü bulunmaktadır.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Elektronik ihale” başlıklı 59/A maddesinde “(1) İhaleler, e-teklif alınmak suretiyle bu maddeye uygun olarak yapılabilir.

(2) Bu maddede hüküm bulunmayan hallerde, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin uygun olan hükümleri, yoksa bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Ancak e-anahtarlar teklif ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar gönderilir ve teklifler ihale tarih ve saatinde ihale komisyonu tarafından EKAP üzerinde açılır.

(3) Bu ihalelerde, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin ekinde bulunan “Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartname” ve ilgili yönetmelikler ekinde bulunan diğer standart formlar kullanılır ve EKAP üzerinden gönderilmeyen teklifler kabul edilmez.

(4) İlan ve dokümanda belirtilmek kaydıyla, yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına kadar olan ihalelerde, sınır değerin altında teklif sunan isteklilerden aşırı düşük teklif açıklaması istenmez veya bu isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilir.

(5) e-teklifler EKAP üzerinden, yalnızca teklif mektubu ve ekleri doldurularak hazırlanır ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar gönderilir. Ortak girişimlerde e-teklifin ortakların tamamı tarafından e-imza ile imzalanması zorunludur. Kısmi teklife açık ihalelerde teklif mektubu eklerinin her bir kısım için ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde ise yeterlik bilgileri tablosunun her bir ortak tarafından ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir.

(8) Tekliflerin açılması ve değerlendirilmesine ilişkin tutanaklar EKAP üzerinde hazırlandıktan sonra, çıktısı alınarak ihale komisyonu üyeleri tarafından imzalanır ve her oturum kapatılmadan önce bilgiler EKAP’a kaydedilir.

(9) İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirme, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılır. Bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

(10) Geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen tekliflerin sahiplerine, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektupları ile beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları için makul bir süre verilir. Verilen süre içerisinde beyan edilen bilgi ve belgeleri doğrulayan belgeleri sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Geçici teminat mektubu ve sunduğu belgeler ile katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlamayan isteklilerin teklifleri ise değerlendirme dışı bırakılır. Bu işleme ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve belirlenecek ise ikinci teklif sahibi tespit edilene kadar devam edilir. Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektubunu idarenin talebi üzerine sunmayan istekliler hakkında, Kanunun 17 nci maddesi uyarınca işlem yapılır.

(11) İstekliler tarafından beyan edilen bilgiler ile sorgulama sonucu edinilen bilgiler, bu bilgileri tevsik etmek amacıyla sunulan belgeler ya da geçici teminat mektubu arasında farklılık bulunması durumunda; ihalede öngörülen şartların sağlanması kaydıyla tekliflerin geçerliliği etkilenmez.” hükmü,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş bitirme belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenmesi” başlıklı Ek 1’inci maddesinde “1) İş bitirme belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından 31/8/2014 tarihinden sonra düzenlenecek olan iş bitirme belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenerek kayıt edilmesi zorunludur.

(2) İlanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden sonra yapılan Kanun kapsamındaki ihalelere ilişkin olup EKAP’a kayıt edilmeden 1/9/2014 tarihine kadar düzenlenmiş bulunan iş bitirme belgelerinin asıllarının 1/7/2016 tarihine kadar belgeyi düzenleyen idareye teslim edilmesi ve EKAP üzerinden yeniden düzenlenerek kayıt edilmesi zorunludur. Bu durumda; EKAP üzerinden düzenlenen yeni belgeye, daha önce düzenlenen belgenin tarih ve sayısının da belirtildiği ve eski belgenin yerine verildiğine dair bir şerh düşülür ve eski belge dosyasında muhafaza edilir.

(3) Birinci ve ikinci fıkra uyarınca EKAP üzerinden kayıt edilme zorunluluğu getirilen iş bitirme belgeleri EKAP üzerinden kayıt edilmedikleri müddetçe ilanı veya duyurusu 1/7/2016 tarihinden sonra yapılan ihalelerde iş deneyimini tevsik için kullanılamaz.

(4) İlanı veya duyurusu 1/9/2014 tarihinden sonra yapılan ihalelerde, aday veya istekliler tarafından sunulan ve üzerinde EKAP kayıt numarası bulunan iş bitirme belgelerinin EKAP üzerinden sorgulanması zorunludur.” hükmü bulunmaktadır.

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

  1. a) Adı: Personel Servisi
  2. b) Türü: Hizmet alımı
  3. c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no’su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır.

  1. d) Kodu:
  2. e) Miktarı:31 adet midibüs (Şoför dahil en az 18 kişilik), 40 adet otobüs (Şoför dahil en az 28 kişilik) ve 9 adet otobüs (Şoför dahil en az 46 kişilik) araçlarla (228 günlük) personel servisi hizmeti alımı

04.01.2021 – 31.12.2021 tarihleri arası 80 güzergahta Yargıtay Başkanlığı personelinin, Ankara’nın muhtelif semtlerinden alınarak hizmet binalarına getirilmesi, tekrar alındıkları semtlere götürülmesi işidir. Servis kiralanması işi 04.01.2021 – 31.12.2021 tarihleri arasında 228 iş günüdür. 1 Ağustos – 31 Ağustos 2021 tarihleri arası Adli tatile rastladığından servisler çalışmayacaktır. Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

  1. f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: Ankara ilinde teknik şartname ekinde bulunan güzergahlarda.” düzenlemesi bulunmaktadır.

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilginlerin e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.:

7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

  1. a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya
  2. b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 50’den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Kamu ve özel sektörde yapılan (Her türlü servis taşımacılığı hizmeti/ öğrenci veya personel taşıma) benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

Elektronik ortamda teklif alınan başvuruya konu ihalede ihale üzerinde bırakılan istekli Çağrı Tur Nakliyecilik Sanayi ve Tic. Ltd.Şti.-Emseal Turizm Taşımacılık Otomotiv Gıda İnşaat Temizlik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığı’nın pilot ortağı Çağrı Tur Nakliyecilik Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunda “Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler” kısmının “EKAP’ta kayıtlı olan iş deneyim belgesi” başlıklı satırının doldurulduğu, bu satırda “Belgeye EKAP Tarafından Verilen Sayı: 2017/428270-2387332-1-1” beyanına yer verildiği tespit edilmiştir.

Ayrıca, beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin idarece en düşük teklifi veren iki istekliden istenilmesi üzerine ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından idareye belgeler sunulduğu tespit edilmiştir. Sunulan belgeler arasında 2017/428270-2387332-1-1/03 sayılı iş deneyim belgesine yer verildiği, anılan belgenin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından pilot ortak Çağrı Tur Nakliyecilik Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. adına “Personel taşıma, 2017/428270” işine ilişkin düzenlendiği, bahse konu iş deneyim belgesinde iş tanımının “2018 yılı 251 iş günü personel taşıma hizmet alımı” olarak düzenlendiği, belge tutarının 3.867.910,00 TL olarak düzenlendiği tespit edilmiştir.

İstekliler tarafından teklif edilen bedelin % 50’sinden az olmamak üzere iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gereken başvuruya konu ihalede 4.498.896,00 TL teklif veren iş ortaklığının %60 oranında pilot ortağı Çağrı Tur Nakliyecilik Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.nin güncel iş deneyim tutarının (6.451.015,73 TL) asgari iş deneyim tutarı olan 2.249.448,00 TL’nin %70’ini (1.574.613,60 TL) karşıladığı tespit edilmiştir.

İş Ortaklığı’nın özel ortağı Emseal Turizm Taşımacılık Otomotiv Gıda İnşaat Temizlik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunda “Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler” kısmının “EKAP’ta kayıtlı olmayan iş deneyim belgesi” başlıklı satırı ile “İş deneyim belgesi düzenlenemeyen hallerde iş deneyimi gösteren diğer belgeler” başlıklı satırının doldurulduğu anlaşılmıştır. Yapılan incelemede, her iki satırda da aynı iş deneyime ilişkin bilgilere yer verildiği tespit edilmiştir.

Ayrıca, beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin idarece istenilmesi üzerine özel ortak Emseal Turizm Taşımacılık Otomotiv Gıda İnşaat Temizlik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından servis aracı kiralama sözleşmesi, sözleşmeye ilişkin damga vergisi beyannamesi, damga vergisi tahakkuk fişi, damga vergisine ilişkin vergi dairesi alındısı ile fatura örneklerinin sunulduğu tespit edilmiştir.

İş deneyimi gösteren belgeler kapsamında sunulan servis aracı kiralama sözleşmesinin Emseal Turizm Taşımacılık Otomotiv Gıda İnşaat Temizlik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Ayder Turizm Tic. Ltd. Şti. arasında düzenlendiği, sözleşme tarihinin 28.03.2019 olduğu, sözleşme bedelinin 1.089.400,00 TL olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, üzerinde TÜRMOB kaşesi ile SMMM’ye ait imza ile kaşenin yer aldığı 24 adet fatura örneği toplam tutarının 1.114.384,58 TL olduğu anlaşılmıştır.

İstekliler tarafından teklif edilen bedelin % 50’sinden az olmamak üzere iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gereken başvuruya konu ihalede 4.498.896,00 TL teklif veren iş ortaklığının %40 oranında özel ortağı olan Emseal Turizm Taşımacılık Otomotiv Gıda İnşaat Temizlik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin güncel iş deneyim tutarının (1.285.602,67 TL) asgari iş deneyim tutarı olan 2.249.448,00 TL’nin %30’unu (674.834,40 TL) karşıladığı tespit edilmiştir.

Başvuruya konu ihalede ihale üzerinde bırakılan isteklinin pilot ortağı tarafından yeterlik bilgileri tablosunda iş bitirme belgesine ilişkin beyanlara yer verildiği, EKAP üzerinden yapılan sorgulamada ulaşılan, aynı zamanda idarece talep edilmesi üzerine istekli tarafından sunulan iş bitirme belgesinin yeterlik kriterlerini karşıladığı, istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda yer verilen beyanla sunulan belgelerin uyumlu olduğu anlaşılmıştır. Benzer şekilde ihale üzerinde bırakılan isteklinin özel ortağı tarafından yeterlik bilgileri tablosunda özel sektöre gerçekleştirilen işe ilişkin beyana yer verildiği, ayrıca talep üzerine istekli tarafından sözleşme ve fatura suretlerinin idareye sunulduğu, iş deneyim güncel tutarının asgari yeterlik kriterini karşıladığı, yeterlik bilgileri tablosunda yer alan beyanlarla idareye sunulan belgelerin uyumlu olduğu tespit edilmiştir. Diğer taraftan, iş deneyimini tevsiken sunulan sözleşme konu işte şoförlerin mesailerinin tamamını iş kapsamında geçirmedikleri, dolayısıyla sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş belgelerin sunulma zorunluluğu bulunmadığı, ayrıca sözleşmeye ilişkin damga vergisi ödendiğine dair belgeye iş deneyimine konu belgeler kapsamında yer verildiği anlaşılmıştır.

Bu bağlamda, ihale üzerinde bırakılan isteklinin iş deneyimine ilişkin sunduğu belgelerde iddia edilen hususlar yönüyle mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

İdarenin Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması Mevzuata Uygundur

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

Call Now ButtonBize ulaşın