Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / Teknik Şartname’de Teklif Dosyasında Sunulma Zorunluluğu Getirilen Belgelerin Açık Ve Anlaşılır Şekilde Düzenlenmesi Gerektiği

Teknik Şartname’de Teklif Dosyasında Sunulma Zorunluluğu Getirilen Belgelerin Açık Ve Anlaşılır Şekilde Düzenlenmesi Gerektiği

Teknik Şartname’de Teklif Dosyasında Sunulma Zorunluluğu Getirilen Belgelerin Açık Ve Anlaşılır Şekilde Düzenlenmesi Gerektiği

Karar No              : 2020/UH.I-2074

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/373279 İhale Kayıt Numaralı “36 Aylık Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (Sbys) Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Mardin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 08.09.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “36 Aylık Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (Sbys) Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş.nin 23.11.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 24.11.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 04.12.2020 tarih ve 54484 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.12.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/1921 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

6) EK-6 PACS Teknik Şartnamesi’nin 37’nci maddesinde yer alan düzenleme gereği HL7 uygunluk beyanının teklif dosyasında sunulmasının talep edildiği, ihale üzerinde bırakılan isteklinin HL7 uygunluk beyanını Türkçe ve şartnameye uygun olarak sunmadığı iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 …

6) Başvuru sahibinin 6’ncı iddiasına ilişkin olarak:

            İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “…7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler…” düzenlemesi,

EK-6 Görüntüleme ve Arşivleme Sistemi Teknik Şartnamesi’nin 37’nci maddesinde “HL7 iletişim yazılımı, mesajların oluşturulmasında ve iletiminde kullandığı uygunluğunu conformance statement dosyasında sunacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde Teknik Şartname’de belirtilen belgelerin isteklilerin teklifi kapsamında sunmaları gerektiği, Görüntüleme ve Arşivleme Sistemi Teknik Şartnamesi’nin 37’nci maddesinden HL7 iletişim yazılımı, mesajların oluşturulmasında ve iletiminde kullandığı uygunluğunu conformance statement dosyasında sunulacağının anlaşıldığı tespit edilmiştir.

            İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü madde düzenlemesi gereği Teknik Şartname’de teklif dosyasında sunulma zorunluluğu getirilen belgelerin açık ve anlaşılır şekilde düzenlenmesi halinde isteklilerce sunulması gerektiği, somut Teknik Şartname maddesinde yer alan conformance statement dosyasında sunulacağına yönelik ifadenin bu kapsamda değerlendirilemeyeceği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

İdarenin Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması Mevzuata Uygundur

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

Call Now ButtonBize ulaşın