xxxx
Home / İhale Danışmanı Ankara / İhale Konusu İş Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Olmadığından Çalıştırılacak Personele İlişkin Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Ayrı Satır Açılmaması Mevzuata Aykırı Değildir

İhale Konusu İş Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Olmadığından Çalıştırılacak Personele İlişkin Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Ayrı Satır Açılmaması Mevzuata Aykırı Değildir

Karar No              : 2021/UH.II-2225

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/545171 İhale Kayıt Numaralı “Öğle Yemeği” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 11.11.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Öğle Yemeği” ihalesine ilişkin olarak Uslu Organizasyon Turizm Gıda Tekstil Tic. Ltd. Şti.nin 05.11.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 18.11.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 19.11.2021 tarih ve 54119 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.11.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1916 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

2) İdari Şartname’nin 25.3.1’inci maddesinde ihale konusu işin yürütülmesi esnasında çalıştırılacak 10 adet personele ilişkin düzenlemeye yer verildiği, çalıştırılacak personel sayısının belirtildiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idarede geçirileceği, bundan dolayı birim fiyat teklif cetvelinde personel için ayrı satır açılması gerektiği,

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesinde “78.1. Bu Tebliğde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları için öngörülen düzenlemeler, 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi gereğince ihale edilebilecek personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerine uygulanır. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 ve 24 üncü maddeleri gereğince kadroya geçiş uygulamasına tabi olan hizmet alımları ile bu hizmetlerin karakteristik edimlerini içeren veya alt hizmetleri niteliğinde olan hizmetler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet olarak değerlendirilecektir.

78.1.1.  Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı; ihale konusu işte çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında belirlendiği, bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı, yaklaşık maliyetinin en az %70’lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dahil işçilik giderinden oluştuğu ve niteliği gereği süreklilik arz eden hizmet alımlarını ifade eder…” açıklaması,

İdari Şartname’nin “Teklif ve sözleşme türü” başlıklı 19’uncu maddesinde “19.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince ödenecek ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri teklif fiyata dahildir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu personeline verilen öğle yemeğinin, pişirilmesi, Kurum yemek hanesinde servis edilmesi, yemek öncesi ve sonrası temizlik ve düzenleme işleri, yemek yenilen ortamın ve yemeklerin servis edilmesi esnasında gerekli hijyen şartlarının sağlanması, idarenin gerekli gördüğü hallerde, verilen hizmet ve yemekler için yapılacak her türlü test ve ilgili kanun, yönetmelik, mevzuata uygunluğunun kontrol edilmesi gibi analiz işlemlerinin yapılması için gerekli her türlü giderler ile Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri.

Mutfak ve Yemekhanelerde Çalışacak Personele Asgari Verilecek Ücretler

Gıda Mühendisi Ya da Diyetisyen: Asgari Ücretin %65 Fazlası -(1 Kişi)

Yemekhane Sorumlusu:  Asgari Ücretin %60 Fazlası – (1 Kişi)

Aşçıbaşı: Asgari Ücretin %65 Fazlası – (1 Kişi)

Aşçı: Asgari Ücretin %50 Fazlası – (2 Kişi)

Tatlıcı: Asgari Ücretin %60 Fazlası – (1 Kişi)

Garson: Asgari Ücretin %30 Fazlası – (2 Kişi)

Bulaşıkçı: Asgari Ücretin %30 Fazlası – (2 Kişi)

Çalıştırılacak personele verilecek yukarıdaki ücretler teklif fiyata dahil edilecektir.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Sigorta Primi %2′ dir.” düzenlemesi yer almaktadır.

İhale dokümanı kapsamında isteklilere verilen birim fiyat teklif cetvelinin aşağıdaki şekilde oluşturulduğu görülmüştür:

Teknik Şartname’nin “Çalışacak Personele İlişkin Hususlar” başlıklı 8’inci maddesinde “Yüklenici tarafından Gıda Mühendisi ya da Diyetisyen 1 (bir),Yemekhane sorumlusu 1 (bir), Aşçıbaşı 1 (bir), Aşçı 2 (iki), Tatlıcı 1 (bir), Bulaşıkçı 2 (iki),Garson 2 (iki) olmak üzere toplam 10 (on) personel çalıştırılacaktır. İdarenin gerekli görmesi halinde ilave personel temini Yükleniciye ait olacaktır. İşçilik maliyetlerindeki değişiklik 31.08.2013 tarih 28751 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Almalarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar” m 6. Maddesine göre işçilik maliyetlerindeki değişiklikten kaynaklanan asgari ücret fiyat farkı ödenecektir. Sigorta primi %2 dir.

Mutfak ve Yemekhanelerde Çalışacak Personele Asgari Verilecek Ücretler

Gıda Mühendisi Ya da Diyetisyen: Asgari Ücretin %65 Fazlası -(1 Kişi)

Yemekhane Sorumlusu: Asgari Ücretin %60 Fazlası – (1 Kişi)

Aşçıbaşı: Asgari Ücretin %65 Fazlası – (1 Kişi)

Aşçı: Asgari Ücretin %50 Fazlası – (2 Kişi)

Tatlıcı: Asgari Ücretin %60 Fazlası – (1 Kişi)

Garson: Asgari Ücretin %30 Fazlası – (2 Kişi)

Bulaşıkçı: Asgari Ücretin %30 Fazlası – (2 Kişi)

Çalıştırılacak personele verilecek yukarıdaki ücretler teklif fiyata dahil edilecektir.

8.1. Yüklenici İdarenin öngördüğü personeli çalıştırmak zorundadır.

8.2. Yüklenicinin çalıştıracağı personellerin izinleri İdarenin belirleyeceği takvim çerçevesinde hizmeti aksatmayacak şekilde kullandırılacaktır.

8.3. Yıllık izin ve mazeret izinleri, babalık, evlilik, ölüm ile üç (3) güne kadar olan istirahat raporları hariç, doğum öncesi ve sonrası gibi uzun süreli izin ve raporlarda, eksilen elemanın yerine yenisi getirilecektir.

8.4. Yüklenici işe başlama tarihi itibariyle çalıştıracağı personel ile iş akdi yapmak zorundadır. İş akdi yapmadığı kişileri çalıştıramaz. Çalıştıracağı personel ile yapacağı iş sözleşmesinin bir nüshasını işe başlama tarihinden önce idareye sunacaktır. Yüklenici; 18 yaşından küçük ve 65 yaşından büyük personel çalıştıramaz.

8.5. Mutfakta, Yemek dağıtımda ve servis hizmetinde çalışacak personelin periyodik sağlık kontrolleri, portör muayeneleri yüklenici tarafından yaptırılacaktır. Sağlık raporlarının birer nüshaları İdareye teslim edilecektir.

8.6. Yüklenici çalıştıracağı personelin adli sicil kayıt belgeleri, nüfus hüviyet cüzdanları ve ikametgâh belgelerinin asıllarını Kontrol Teşkilatı aracılığıyla İdareye ibraz etmek ve Geçici Giriş Kartı tanzim ettirmek zorundadır. Herhangi bir neden veya kendi isteğiyle ayrılan personelden bu kartlar Yüklenici tarafından teslim alınarak, İdareye teslim edilecektir.

8.7. Yüklenicinin çalıştıracağı personel İdarenin ilgili yönetici ve görevlileri ile uyum içinde çalışacaktır.

8.8. İdare Yüklenicinin çalıştırdığı kişileri beğenmediği takdirde gerekçe göstermeden ilgili kişi veya kişileri değiştirme isteği hakkına sahiptir.

8.9. Yüklenicinin çalıştıracağı personel Kontrol Teşkilatının sözlü veya yazılı olarak kendilerinden istenilen işleri yapmakla görevlidirler. Herhangi bir şekilde onlarla tartışamaz ve disiplinsiz davranışlarda bulunamazlar. İdarece uygulanmakta olan kaide, usul, talimat ve disipline uymak mecburiyetindedirler.

8.10. Yemek hizmetlerini yürüten personel yemek pişirme ve servis sırasında bone, maske, kolluk ve eldiven kullanmak zorundadır.

8.11. Mutfakta çalışan aşçılar, elle hazırlanan yiyeceklerde disposable eldiven kullanmadan kesinlikle yemek hazırlamayacaktır.

8.12. Mutfakta; mutfak personeli ve kontrol teşkilatından başka kimse bulunmayacaktır.

8.13. Mutfak girişlerinde temiz ve kirli galoş, bone ve yüz maskesi kutusu olacaktır.

8.14. Mutfağa giren her personel bone, galoş, yüz maskesi takacaktır.

8.15. Mutfakta çalışan her personel eldiven kullanacaktır.

8.16. Yüklenici çalıştırdığı personelin; saç sakal ve gerekli temizlik şartlarına uymasını sağlayacak, aşçılar, mutfak ve servis elemanlarının elleri sürekli temiz olacak ve açıkta yara olmayacaktır.

8.17. Personelin kıyafetleriyle bağdaşmayacak şekilde kolye, madalyon, künye, rozet, köstek, halhal, bilezik vb. takmaları önlenecektir.

8.18. Yemek dağıtımı esnasında herhangi bir şey yemek, sakız çiğnemek, sigara içmek, tükürmek ve gıdalara doğru hapşırmak, öksürmek gibi davranışlardan kaçınılacaktır.

8.19. Mutfakta personel galoş ve sabo terlik kullanacak, tezgahlar her çalışmadan önce ve sonra steril edilecek ve sonra kullanılacaktır.

8.20. Çalışan personeli işyerinde yatırmamak, İdarece uygulanmakta olan usul ve kaidelere uymalarını sağlamak, hizmet binaları (tüm binalar) içinde izinsiz dolaştırmayacaktır.

8.21. Aşçı ve Aşçı Yardımcıları: Beyaz aşçı kepi, beyaz yandan düğmeli hakim yakalı ceket, beyaz pantolon, kıyafet koruyucu önlük, beyaz çorap ve beyaz sabo terlik giyecektir. Yemek servisi sırasında eldiven, kep ve ağız maskesi takacaklardır.

8.22. Garson: Beyaz gömlek, siyah pantolon, koyu renkli yelek, beyaz çorap, siyah ayakkabı giyecekler; yemek taşıma ve yemekhane hizmetlerinde bone, eldiven ve ağız maskesi takacaklardır.

8.23. Bulaşıkçı: Tulum, diz kapağına kadar ulaşan kauçuk çizme giyecekler ve sudan koruyucu plastik kauçuk önlük takacaklardır.

8.24. Bayan Elemanlar: Kaliteli kumaştan yapılmış kıyafet, bone ve sabo terlik giyeceklerdir. Yemek servisinde eldiven ve ağız maskesi takacaklardır.

8.25. Kılık kıyafeti uygun olmayan personel kesinlikle çalıştırılmayacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıda aktarılan Tebliğ açıklamalarından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde; ihale konusu işte çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında belirlendiği, bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı, yaklaşık maliyetinin en az %70’lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dahil işçilik giderinden oluştuğu ve niteliği gereği süreklilik arz eden hizmet alımları olduğu anlaşılmıştır.

İncelemeye konu ihalede, yaklaşık maliyetin üç firmadan öğün başı alınan birim fiyatların aritmetik ortalaması üzerinden hesaplandığı, işin süresi (500 gün) boyunca ortalama 215 personelin öğle yemeği hizmetinden yararlanacağı öngörülerek toplamda 107.500 öğün üzerinden yaklaşık maliyet hesabı yapıldığı görülmüştür.

Aktarılan doküman düzenlemelerinden ve ihale onay belgesi ekinde yer alan yaklaşık maliyet hesabından, incelemeye konu “Öğle yemeği” hizmet alımı ihalesinde çalıştırılacak personel sayısına ihale dokümanında yer verildiği görülmekle birlikte, söz konusu personelin haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarede geçireceği yönünde bir düzenlemenin yer almadığı ve yaklaşık maliyetin en az %70’lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dahil işçilik giderlerinden oluşmadığı görülmüştür. Bu itibarla, şikayete konu ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı olmadığı anlaşılmıştır.

Yapılan değerlendirme sonucunda, incelemeye konu “Öğle yemeği” hizmet alımı ihalesinin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı olmadığı anlaşıldığından, ihale konusu iş kapsamında çalıştırılması öngörülen personele ilişkin birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir satır açılmamasının mevzuata ve ihale dokümanı düzenlemelerine aykırı olmadığı değerlendirilmiş olup, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Check Also

İhalelere Katılmaktan Yasaklı Olup Olmadığı Teyit Edilmelidir.

İhaleye Katılan Vekil ve Temsilcilerinin İhalelere Katılmaktan Yasaklı Olup Olmadığı Teyit Edilmelidir

Karar No              : 2022/UH.II-1703 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/1073847 İhale Kayıt Numaralı “14 Güzergah Personel Taşıma …

Call Now ButtonBize ulaşın