xxxx
Home / İhale Danışmanı Ankara / Şartnamede Alt Yüklenici Çalıştırılmayacağının Düzenlendiği ve Bu Düzenlemeyle Çalıştırılacak Tüm Araçların Öz Mal Araç Olması Gerektiği Sonucunu Doğurduğu İddiası

Şartnamede Alt Yüklenici Çalıştırılmayacağının Düzenlendiği ve Bu Düzenlemeyle Çalıştırılacak Tüm Araçların Öz Mal Araç Olması Gerektiği Sonucunu Doğurduğu İddiası

Karar No              : 2021/UH.I-2272

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/679979 İhale Kayıt Numaralı “Personel Servis Kiralama İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Orman Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 26.11.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Personel Servis Kiralama İşi” ihalesine ilişkin olarak Gültekin Tur Turz. İnş. ve Tic. Ltd. Şti.nin 22.11.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 25.11.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 06.12.2021 tarih ve 57103 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.12.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/2013 sayılı itirâzen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

4) İdari Şartname’de alt yüklenici çalıştırılmayacağının düzenlendiği ve bu düzenlemenin çalıştırılacak tüm araçların öz mal araç olması gerektiği sonucunu doğurduğu,

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kanun’un “Alt yükleniciler” başlıklı 15’nci maddesinde “İhale konusu işin özelliği nedeniyle ihtiyaç görülmesi halinde, ihale aşamasında isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmeleri, sözleşme imzalamadan önce de alt yüklenicilerin listesini idarenin onayına sunmaları istenebilir. Ancak bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.” hükmü,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler ve kapasite raporu” başlıklı 41’nci maddesinde “(1) İşin yapılabilmesi için gerekli görülen makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin bilgilere sözleşme tasarısında yer verilir. Ancak, söz konusu makine, teçhizat ve diğer ekipman yeterlik kriteri olarak belirlenemez. İşin niteliğinin gerektirdiği hallerde, kendi malı olması gerekli görülen makine, teçhizat ve diğer ekipman fiyat dışı unsur olarak belirlenebilir. İdari şartnamede, fiyat dışı unsur olarak belirlenen makine, teçhizat ve diğer ekipmanın sayısı, niteliği ve teknik kriterlere yönelik düzenlemelere yer verilir. Fiyat dışı unsur değerlendirmesi yapılabilmesi için, kendi malı olduğunu gösteren belgeler ile teknik kriterleri tevsik eden belgelerin teklif ile birlikte sunulması gerekir. Kendi malı makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin fiyat dışı unsurun, fiyat ve fiyat dışı unsurlar dahil hesaplanan toplam değerlendirme puanı içindeki ağırlığı yüzde biri geçemez. Söz konusu oranı arttırmaya veya azaltmaya ya da alım konusuna göre farklı oranlar belirlemeye Kurum yetkilidir. (2) İsteklinin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Tevsik işleminin aslına uygunluğunun noter tarafından onaylanmış ruhsat örneklerinin sunularak yapılması halinde, örnek çıkarma işleminin ilan veya davet tarihinden sonra yapılmış olması zorunludur.” hükmü yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “Alt yükleniciler” başlıklı 18’nci maddesinde “18.1. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.” düzenlemesine,

Aynı Şartname’nin “Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi” başlıklı 35’inci maddesinde “35.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

35.1.1. Hesaplamada Kullanılacak Formül:

Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı

İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;

Toplam Puan= ((En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı) + Fiyat Dışı Unsur Puanı

Teklif Fiyat Puanı:90

Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:10

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Var/Yok Durumu

(Alınabilecek Azami FDU Puanı: 10)

Aşağıda belirlenen kriterin “Var” seçilmesi halinde mi, “Yok” seçilmesi halinde mi puan alınacağı belirlenmiş olup; istekli tarafından belirlenen kritere ilişkin “Var” veya “Yok” seçimlerinden biri yapılabilecek ve seçimin puan alınacağı belirtilen seçimle örtüşmesi durumunda istekliye belirlenen fiyat dışı unsur puanı verilecektir.

Fiyat Dışı Unsur Tanımı: Servise konulacak araçlarından (ring servisleri hariç) 6 adedi yüklenicinin öz malı olacaktır.

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Nispi Değeri: Var olanlara puan uygulanacak

” düzenlemesine yer verilmiştir.

Yukarda aktarılan mevzuat hükümlerinden, ihale aşamasında ihale konusu işin özelliği nedeniyle ihtiyaç görülmesi halinde işin bir kısmının alt yüklenicilere yaptırılabileceği, ancak bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğunun yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağı anlaşılmaktadır. Bu kapsamda İdari Şartname’de alt yüklenici çalıştırılıp çalıştırılmayacağına ilişkin düzenlemeye yer verilecektir.

Öte yandan işin yapılabilmesi için gerekli görülen makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin bilgilere sözleşme tasarısında yer verileceği, ancak söz konusu makine, teçhizat ve diğer ekipmanın yeterlik kriteri olarak belirlenemeyeceği, işin niteliğinin gerektirdiği hallerde, kendi malı olması gerekli görülen makine, teçhizat ve diğer ekipmanın fiyat dışı unsur olarak belirlenebileceği, idari şartnamede, fiyat dışı unsur olarak belirlenen makine, teçhizat ve diğer ekipmanın sayısı, niteliği ve teknik kriterlere yönelik düzenlemelere yer verileceği anlaşılmaktadır. 

Başvuruya konu “Personel Servis Kiralama” ihalesinde toplam 65 aracın kullanılacağı, söz konusu araçların tamamının 29+1 koltuk kapasiteli olduğu ve 6 adet aracın yüklenicinin kendi malı olmasına yönelik fiyat dışı unsur belirlendiği, ayrıca İdari Şartname’de ihale konusu iş kapsamında alt yüklenici çalıştırılmayacağı düzenlemesine yer verildiği görülmüştür.

Yapılan değerlendirmede her ne kadar başvuru sahibi tarafından İdari Şartname’de alt yüklenici çalıştırılmayacağının düzenlendiği ve bu düzenlemenin çalıştırılacak tüm araçların öz mal araç olması gerektiği sonucunu doğurduğu iddia edilmekteyse de isteklinin kendi malı dışında araç çalıştırmasının alt yüklenici çalıştırılması anlamına gelmediği, ihale konusu işin bir kısmının alt yükleniciye yaptırılması ile kendi malı olmayan aracın çalıştırılması kavramlarının farklı kavramlar olduğu, alt yüklenicilik kavramının işin, yüklenici adına ve ona bağlı olarak farklı bir gerçek veya tüzel kişi tarafından gerçekleştirilmesini ifade ettiği, alt yüklenici çalıştırılmaması araçların tamamının yüklenicinin kendi malı olmasını zorunlu kılmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin konuya ilişkin iddiası yerinde bulunmamıştır.

Check Also

İhalelere Katılmaktan Yasaklı Olup Olmadığı Teyit Edilmelidir.

İhaleye Katılan Vekil ve Temsilcilerinin İhalelere Katılmaktan Yasaklı Olup Olmadığı Teyit Edilmelidir

Karar No              : 2022/UH.II-1703 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/1073847 İhale Kayıt Numaralı “14 Güzergah Personel Taşıma …

Call Now ButtonBize ulaşın