Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı Ankara / İhale Üzerinde Bırakılan İş Ortaklığı Tarafından Sunulan İmza Sirkülerinde Şirketi Temsile Yetkili Olan Kişilerin Temsil Yetkisi Sürelerinin Sona Erdiği İddiası

İhale Üzerinde Bırakılan İş Ortaklığı Tarafından Sunulan İmza Sirkülerinde Şirketi Temsile Yetkili Olan Kişilerin Temsil Yetkisi Sürelerinin Sona Erdiği İddiası

İhale Üzerinde Bırakılan İş Ortaklığı Tarafından Sunulan İmza Sirkülerinde Şirketi Temsile Yetkili Olan Kişilerin Temsil Yetkisi Sürelerinin Sona Erdiği İddiası

Karar No              : 2021/UY.II-1154

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/42538 İhale Kayıt Numaralı “Kent Meydanı Yer Altı Otoparkı ve Meydan Düzenlemesi Yapımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Elazığ Belediye Başkanlığı Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından 19.02.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Kent Meydanı Yer Altı Otoparkı ve Meydan Düzenlemesi Yapımı” ihalesine ilişkin olarak Çetin İnşaat Tekstil Turizm Üretim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi nin 12.03.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 16.03.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 25.03.2021 tarih ve 15758 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.03.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur..

Başvuruya ilişkin olarak 2021/563 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

2) İhale üzerinde bırakılan isteklinin sunmuş olduğu imza sirkülerinin yetki sürelerinin geçip geçmediğine bakılması gerektiği,

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

İdari Şartname’nin 7.1.a.2’nci maddesinde isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için teklifleri kapsamında “Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri(anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri)”ni sunması gerektiği, İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde ise iş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) bendinde yer alan belgelere ilişkin bilgilerin ayrı ayrı beyan edilmesi zorunlu olduğu düzenlenmiştir.

İhale üzerinde bırakılan iş ortaklığının pilot ortağı İmaj Altyapı Üst Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından teklif dosyasında yer verilen ve Ankara 10 uncu Noterliği tarafından 03557 yevmiye no ile düzenlenen imza sirkülerinden; Levent Cankurtaran’ın şirketi 05.02.2023 tarihine kadar münferiden temsile yetkili olduğu,

İhale üzerinde bırakılan iş ortaklığının özel ortağı Özsal İnşaat Taahhüt ve Nakliye Sanayi Ticaret Anonim Şirketi tarafından teklif dosyasında yer verilen ve Ankara 54 üncü Noterliği tarafından 30952 yevmiye no ile düzenlenen imza sirkülerinden; Murat Özcan ve Emrah Özcan’ın şirketi 27.08.2023 tarihine kadar münferiden temsile yetkili olduğu anlaşılmıştır.

İhale üzerinde bırakılan iş ortaklığı tarafından sunulan imza sirkülerinde şirketi temsile yetkili olan kişilerin temsil yetkisi sürelerinin sona ermediği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

İdarenin Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması Mevzuata Uygundur

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

Call Now ButtonBize ulaşın