Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / Sorgulama Ve Pay Defterinin İncelenmesi Neticesinde Ulaşılan Bilgilerin, Adı Geçen İstekliler Tarafından Yeterlik Bilgileri Tablosunda Beyan Edilen Bilgiler İle Uyumlu Olmadığı İddiası

Sorgulama Ve Pay Defterinin İncelenmesi Neticesinde Ulaşılan Bilgilerin, Adı Geçen İstekliler Tarafından Yeterlik Bilgileri Tablosunda Beyan Edilen Bilgiler İle Uyumlu Olmadığı İddiası

Sorgulama Ve Pay Defterinin İncelenmesi Neticesinde Ulaşılan Bilgilerin, Adı Geçen İstekliler Tarafından Yeterlik Bilgileri Tablosunda Beyan Edilen Bilgiler İle Uyumlu Olmadığı İddiası

Karar No              : 2021/UY.II-1154

BAŞVURU SAHİBİ:

Çetin İnşaat Tekstil Turizm Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Elazığ Belediye Başkanlığı Yapı Kontrol Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/42538 İhale Kayıt Numaralı “Kent Meydanı Yer Altı Otoparkı ve Meydan Düzenlemesi Yapımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Elazığ Belediye Başkanlığı Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından 19.02.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Kent Meydanı Yer Altı Otoparkı ve Meydan Düzenlemesi Yapımı” ihalesine ilişkin olarak Çetin İnşaat Tekstil Turizm Üretim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi nin 12.03.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 16.03.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 25.03.2021 tarih ve 15758 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.03.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur..

Başvuruya ilişkin olarak 2021/563 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) İhaleye ortak girişim olarak teklif veren ihale üzerinde bırakılan isteklinin Ticaret Sicil Gazeteleri’nin tamamının ihale dosyasında yer almadığı,

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin  “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhalelere katılacak aday veya istekliler tarafından,

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin,

b) Tüzel kişi olması halinde, (Değişik ifade: 30/09/2020-31260 R.G/1. md., yürürlük: 20/10/2020) bu Yönetmelik ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin,

teklif kapsamında sunulması zorunludur. Ayrıca aday veya isteklilerin ihale tarihi itibariyle mesleki faaliyetlerini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürmesi gerekmekte olup, ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak sunması gerekmektedir.

(2) Vekaleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesinin sunulması zorunludur.

(3) İş ortaklığında, iş ortaklığı beyannamesinin ve iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından, ilgisine göre birinci fıkranın (Değişik ibare: 25/01/2017-29959 R.G./4. md.) (a) ve (b) bentlerindeki belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur. Konsorsiyumda ise konsorsiyum beyannamesinin ve konsorsiyumu oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından, ilgisine göre birinci fıkranın (Değişik ibare: 25/01/2017-29959 R.G./4. md.) (a) ve (b) bentlerindeki belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “Elektronik İhale” başlıklı 60/A maddesinde “(1) İhaleler, e-teklif alınmak suretiyle bu maddeye uygun olarak yapılabilir.

9) İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirme, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için, sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılır. Bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan teklifler değerlendirme dışı bırakılır. Yeterlik sertifikası üzerinden yeterlik tespiti yapılan ihalelerde ise, ihale dokümanında belirtilen katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirme, yeterlik sertifikası kapsamındaki geçerlik süresi dolan belgeler dahil yeterlik sertifikası üzerindeki bilgiler; yeterlik sertifikası üzerinden değerlendirme yapılamayan her belge veya kriter için ise yeterlik bilgileri tablosunda istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır. Bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan veya yeterlik sertifikasının geçerlik süresi ihale tarihinden önce dolan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

(10) Geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen tekliflerin sahiplerine, (Mülga ibare: 30/09/2020-31260 R.G./ 4. md., geçerlilik: 08/06/2021) beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ile yeterlik sertifikası üzerinden değerlendirme yapılamayan veya yeterlik sertifikası kapsamındaki geçerlik süresi dolan belgelere ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları için (Mülga ibare: 16/03/2019-30716 R.G/12.md., yürürlük: 26/03/2019) makul bir süre verilir. (Ek cümle: 26/01/2021-31376 R.G/1.md., yürürlük: 10/02/2021) Aşırı düşük teklif sorgulamasının yapılacağı ihalelerde ise teklif fiyatı sınır değerin altında olan tüm isteklilerden; aşırı düşük teklif açıklamaları ile birlikte yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlar ve yeterlik sertifikası üzerinden değerlendirme yapılamayan veya yeterlik sertifikası kapsamındaki geçerlik süresi dolan belgelere ilişkin tevsik edici belgeler ile bunların eklerini sunmaları istenir. Yeterlik sertifikası kapsamındaki geçerlik süresi dolan belgeler yenileri ile veya ihalede istenen şartları sağladığını gösteren başka belgelerle tevsik edilirler. (Değişik cümle: 26/01/2021-31376 R.G/1.md., yürürlük: 10/02/2021) İhalede; aşırı düşük teklif açıklaması sunmayan veya açıklamaları yeterli görülmeyen isteklilerin teklifleri reddedilir, yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgeleri doğrulayan belgeleri sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. (Değişik cümle: 26/01/2021-31376 R.G/1.md., yürürlük: 10/02/2021) Sunduğu belgeler ile katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlayamayan isteklilerin teklifleri ise değerlendirme dışı bırakılır. Bu işleme ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve belirlenecek ise ikinci teklif sahibi tespit edilene kadar devam edilir. (Mülga ibare: 16/03/2019-30716 R.G/12.md., yürürlük: 26/03/2019; Mülga cümle: 30/09/2020-31260 R.G./ 4. md., geçerlilik: 08/06/2021)”hükmü,

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: KENT MEYDANI YER ALTI OTOPARKI VE MEYDAN DÜZENLEMESİ YAPIMI

b) Türü: Yapım işleri

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no’su (yapım işlerinde):

d) Kodu:

e) Miktarı:

YAKLAŞIK 25.000 M2 LİK ALANDA KENT MEYDANI YER ALTI OTOPARKI VE MEYDAN DÜZENLEMESİ YAPIMI

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: ELAZIĞ MERKEZ” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilginlerin e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.:

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri),

7.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

7.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) bendinde yer alan belgelere ilişkin bilgilerin ayrı ayrı beyan edilmesi zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan/en az % 51 hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak ilgisine göre (ğ) ve (h) bendindeki belgeye ilişkin bilgileri de beyan etmek zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (i) bendindeki belgeyi de sunması zorunludur.” düzenlemesi yer almaktadır.

İhale üzerinde bırakılan iş ortaklığının pilot ortağı İmaj Altyapı Üst Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından sunulan Yeterlik Bilgileri Tablosu incelendiğinde, “Ticaret Sicili Bilgileri” bölümünün “Ortaklara Ait Bilgiler” kısmında “Cüneyt Bulut”, 11***…%51” ve “Levent Cankurtaran”, 24***…%49” beyanına, “Yöneticilere Ait Bilgiler” kısmında “Levent Cankurtaran”, 24***…Yönetim Kurulu Başkanı” beyanına, “Ticaret Sicili Gazetesi/Gazetelerinin Tarihi, Sayısı ve Sicil Müdürlüğü” kısmında“21.02.2014,8513,Ankara”,“31.03.2015,8790,Ankara”,“05.05.2015,8813,Ankara”,“16.10.2015,8927,Ankara”,“17.02.2016,9013,Ankara”,“22.02.2017,9269,Ankara”,“14.09.2017,9408,Ankara”, “10.09.2019, 9905, Ankara”, “18.09.2019, 9911, Ankara”, “10.02.2020, 10012, Ankara” beyanına yer verildiği tespit edilmiştir. Bu çerçevede, pilot ortak tarafından sunulan Yeterlik Bilgileri Tablosu’nun ticaret sicili bilgileri bölümünde adı geçen tüzel kişiliğin ortaklarına ilişkin olarak ilgisine göre ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası ile ortaklık oranları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlilerin de belirtilerek ilgisine göre ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası ve bu hususları gösterir Ticaret Sicil Gazetesi/Gazetelerine ilişkin tarih sayı ve sicil müdürlüğü ve 18.02.2014 tarih, 3863 Yevmiye Numaralı Ankara 33. Noterliği tarafından onaylı pay defteri ve 26.03.2020 tarihli Hazirun Cetveli bilgilerine yönelik beyanlara yer verildiği anlaşılmıştır. 

İhale üzerinde bırakılan iş ortaklığının özel ortağı Özsal İnşaat Taahhüt ve Nakliye Sanayi Ticaret Anonim Şirketi tarafından sunulan Yeterlik Bilgileri Tablosu incelendiğinde; “Ticaret Sicili Bilgileri” bölümünün “Ortaklara Ait Bilgiler” kısmında “Mehmet Şerif Özcan”,16***…%45”,“MuratÖzcan”,16***…%28”,“EmrahÖzcan,16***…%27”beyanına, “Yöneticilere Ait Bilgiler” kısmında “Murat Özcan 16***, Yönetim Kurulu Üyesi”, “Murat Özcan 16***, Yönetim Kurulu Başkanı”, “Emrah Özcan 16***, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, “Emrah Özcan 16***, Yönetim Kurulu Üyesi” beyanına, “Ticaret Sicili Gazetesi/Gazetelerinin Tarihi, Sayısı ve Sicil Müdürlüğü” kısmında “24.12.2015, 8975, Ankara”, 22.02.2017, 9269, Ankara, “04.01.2018, 9487, Ankara, “ 18.02.2019, 9769, Ankara, “ 02.01.2020, 9985, Ankara, “19.02.2020, 10019, Ankara”, “02.09.2020, 10151, Ankara” beyanına yer verildiği tespit edilmiştir. Bu çerçevede, özel ortak tarafından Yeterlik Bilgileri Tablosu’nun ticaret sicili bilgileri bölümünde adı geçen tüzel kişiliğin ortaklarına ilişkin olarak ilgisine göre ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası ile ortaklık oranları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlilerin de belirtilerek ilgisine göre ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası ve bu hususları gösterir Ticaret Sicil Gazetesi/Gazetelerine ilişkin tarih sayı ve sicil müdürlüğü ve 21.12.2015 tarih, 17565 Yevmiye Numaralı Ankara 30. Noterliği tarafından onaylı pay defteri bilgilerine yönelik beyanlara yer verildiği anlaşılmıştır.

Kamu ihale mevzuatında isteklilerin mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesi amacıyla gerekli olan bilgi ve belgeler sayılmıştır. Bu noktada isteklilerin teklif vermeye yetkili olduğunu ortaya koyan belgelerin nelerden ibaret olduğu hususu ilgili uygulama Yönetmeliklerinde hüküm altına alınmıştır. Buna göre, tüzel kişilerin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler; tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ile ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde ise bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler olduğu belirtilmiş olup e-teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen ihalelerde bu hususa ilişkin bilgilerin beyan edilmesi gerektiği ortaya koyulmuştur.

Öte yandan tüzel kişiliğin ortaklarına ilişkin son durumu gösterir belgeler hakkında mevzuatta geçen ifadelerden ne anlaşılması gerektiği hususuna da Kamu İhale Genel Tebliği’nde açıklık getirilmiştir. Buna göre ihaleye katılabilmek için başvuru veya teklif dosyasında sunulması gereken, tüzel kişi aday ve isteklilerin teklif vermeye yetkili olduğu hususunda son durumu gösterir belgelere ilişkin mevzuatta geçen “tüzel kişi ortakları” ifadesinden, bu ortakların ilgisine göre ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası ile ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç); “tüzel kişilerin yönetimindeki görevliler” ifadesinden ise, teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşme imzalamaya ve sözleşmenin yürütülmesi konusunda yetkili olanlar da dahil olmak üzere; tüzel kişiliği temsile ve yönetime yetkili kişilerin ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası anlaşılacağı ifade edilmiş olup bu bilgileri göstermek üzere teklif ekinde sunulan belgelerde T.C. kimlik numaralarının beyan edilmemesi veya beyan edilen T.C. kimlik numaralarının teyit edilememesi durumunda isteklilerin tekliflerinin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılmayacağı ortaya koyulmuştur.

Bu doğrultuda e-teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen ihalelerde yeterlik bilgileri tablosunda ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterlerine ilişkin olarak ayrı satırlar açıldığı, dolayısıyla istekli tarafından hangi belgeler esas alınarak ihaleye katılım sağlanmış ise o belgelere ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgelerde yer alan gerekli bilgiler eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmek suretiyle yeterlik bilgileri tablosu standart formunda açılan satırların uygun şekilde doldurulması gerektiği anlaşılmış olup bu kapsamda istekliler tarafından, tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesine, bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgelere ilişkin bilgilerin eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmesi gerekmektedir.

Buradan hareketle, ihale üzerinde bırakılan İmaj Altyapı Üst Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi – Özsal İnşaat Taahhüt ve Nakliye Sanayi Ticaret Anonim Şirketi İş Ortaklığı’nın tüzel kişi ortaklarına yönelik olarak www.ticaretsicil.gov.tr internet adresi üzerinden yapılan sorgulama ve pay defterinin incelenmesi neticesinde ulaşılan bilgilerin, adı geçen istekliler tarafından Yeterlik Bilgileri Tablosunda beyan edilen bilgiler ile uyumlu olduğu, 

Bu itibarla, başvuru sahibi tarafından ileri sürülen iddianın yerinde olmadığı neticesine varılmıştır.

İdari Şartname’nin 7.1’inci maddesi gereğince tüzel kişinin ilgisine göre ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri gösteren gazete örneklerinin sunmaları yeterli olduğundan başvuru sahibinin ortak girişim yapan iki firmanın da ticaret sicil gazetelerinin tamamının EKAP üzerinden ihale dosyasına bildirilmediği iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın