Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı Ankara / Yemek İhalesinde İşçilik Giderinin Tevsiki

Yemek İhalesinde İşçilik Giderinin Tevsiki

Yemek İhalesinde İşçilik Giderinin Tevsiki

Karar No              : 2021/UH.I-1121

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/184360 İhale Kayıt Numaralı “Bolu İl Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Sağlık Tesisleri İçin 30 Aylık Malzeme Dahil Yemek Hazırlama, Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 18.05.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Bolu İl Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Sağlık Tesisleri İçin 30 Aylık Malzeme Dahil Yemek Hazırlama, Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak Balkan Caterıng Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 07.05.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 07.05.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 17.05.2021 tarih ve 23394 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.05.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/868 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

11) İdari Şartname’nin 25.3.1’nci maddesinde personele aylık 26 (yirmi altı) gün ve brüt 10,48 TL nakdi yol bedeli ödeneceğinin düzenlendiği, aynı konuyla ilgili olarak Teknik Şartname’nin 25’nci maddesinde ise, tüm işçilere yol bedeli olarak günlük olarak gidiş ve geliş olmak üzere ücreti belediye tarafından belirlenen günlük 2 bilet bedeli ödeneceğinin belirtildiği, bu itibarla yol bedeline ilişkin olarak İdari Şartname’de nakdi olarak Teknik Şartname’de ise ayni olarak düzenleme yapıldığı, bu durumun da sağlıklı teklif hazırlamayı engellediği, çünkü nakdi ve ayni bedelin her ikisi de aynı tutar olsa dahi 4857 sayılı İş Kanunu gereği nakdi ödemeler gelir vergisi ve sosyal güvenlik prim matrahının içinde olacağı, ancak ayni ödemeler için aynı durum söz konusu olmadığı, dolayısıyla aynı meblağın ayni veya nakdi düzenlemesi işçilik maliyet hesabını değiştireceği, bu nedenle de söz konusu ihale dokümanı düzenlemelerinin işçilik konusunda teklif hazırlamayı engellediği

11) Başvuru sahibinin 11’inci iddiasına ilişkin olarak:

Başvuruya konu ihaleye ait İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “…25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1…Hizmet sunumunda çalıştırılacak işçilere yol ücreti Yüklenici tarafından aylık 26 (yirmi altı) gün ve brüt 10,48.TL üzerinden hesap edilerek nakdi ödenecek olup, ücret bordrolarında gösterilecek ve teklif fiyata dahil edilecektir…” düzenlemesi,

Teknik Şartname’nin “Hizmet Kapsamında Çalışacak İşçilerle İlgili Hükümler” başlıklı 7’nci maddesinde “…(25) Hizmet sunumu için yüklenici tarafından istihdam edilen tüm işçilere, yol bedeli olarak günlük olarak gidiş ve geliş olmak üzere ücreti belediye tarafından belirlenen günlük 2 (iki) bilet bedeli nakdi olarak, yüklenici tarafından ödenecek ve bu yol ücretleri işçilerin ücret bordrolarında gösterilecek, mevzuatı gereği yapılması gereken vergi, sosyal güvenlik primi ve diğer kesintiler kesilecek, ilgili kişi ve kurumlara yüklenici tarafından ödenecektir.

(26) İşçilere ödenecek yol bedelleri için aylık gün sayısı 26 (yirmi altı) gün olarak hesaplama yapılacaktır. Ödenecek bu bedeller teklif fiyatına dâhil edilecektir.

(27) Nakdi olarak verilen yol yardımı herhangi bir nedenle işçinin (raporlu, izinli vb.) işe gelmediği günlerde o döneme ait yol ücreti yüklenicilerin hakedişlerinden kesilecektir…” düzenlemesi yer almaktadır.

Başvuru sahibi tarafından yukarıda anılan iddiaya ilişkin olarak yapılan idareye yapılan şikayet başvuru sonucunda, idarenin 07.05.2021 tarihli ve E-66554330 sayılı cevabi yazısında “…Teknik şartnamede; istihdam edilen tüm işçilere, belediye. Tarafından belirlenen günlük 2 (iki) bilet bedelinin nakdi olarak ödeneceği belirtilmiş,  İdari Şartnamede ise; Yüklenicilerin teklif fiyatına esas işçilik giderlerinin hesaplanabilmesi için gerekli olan 2(iki) bilet bedeli karşılığı brüt yol ücreti 10,48.TL olarak belirtilmiştir. Herhangi bir çelişki durumu bulunmamakla beraber, İdare tarafından Bolu ilinde ihaleye çıkılan tarihte yürürlükte, bulunan Belediye otobüs bileti fiyatları doğrultusunda brüt yol ücreti 10,48.TL olarak hesap edilmiş olup, İstekliler tarafından da işçilik giderlerinin hesaplanmasında, 1 kişi için günlük 2(iki) bilet bedeli karşılığı olarak brüt yol ücretinin 10,48. TL olarak dikkate alınması gerekmektedir.” şeklinde ifadelerin yer aldığı görülmektedir.

Yapılan incelemede; İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde “25.3.1…Hizmet sunumunda çalıştırılacak işçilere yol ücreti Yüklenici tarafından aylık 26 (yirmi altı) gün ve brüt 10,48.TL üzerinden hesap edilerek nakdi ödenecek olup, ücret bordrolarında gösterilecek ve teklif fiyata dahil edilecektir…” şeklinde, Teknik Şartname’de ise “…(26) İşçilere ödenecek yol bedelleri için aylık gün sayısı 26 (yirmi altı) gün olarak hesaplama yapılacaktır. Ödenecek bu bedeller teklif fiyatına dâhil edilecektir…” şeklinde düzenlemeler yer almaktadır. İdarenin şikâyete konu husus hakkında vermiş olduğu cevabi yazıda, hizmetin ifasında çalıştırılacak personele gidiş ve geliş olmak üzere günlük 2 (iki) bilet bedeli üzerinden nakdi olarak yol ücretinin ödeneceği, öte yandan söz konusu yazıda, söz konusu ücretin ise 10,48 TL olduğunun idarece teyit edildiği, bu çerçevede isteklinin 10,48 TL tutarını esas alarak teklifini hazırlayabileceği değerlendirilmiş olup, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın