xxxx
Home / İhale Danışmanı / Teknik Şartname’de Diyaliz Ve Kemoterapi Hastaları İçin Düzenlenen Örnek Menüye Göre Tevsik Yapmak

Teknik Şartname’de Diyaliz Ve Kemoterapi Hastaları İçin Düzenlenen Örnek Menüye Göre Tevsik Yapmak

Teknik Şarntame’de Diyaliz Ve Kemoterapi Hastaları İçin Düzenlenen Örnek Menüye Göre Tevsik Yapmak

Karar No              : 2021/UH.I-1121

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/184360 İhale Kayıt Numaralı “Bolu İl Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Sağlık Tesisleri İçin 30 Aylık Malzeme Dahil Yemek Hazırlama, Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 18.05.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Bolu İl Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Sağlık Tesisleri İçin 30 Aylık Malzeme Dahil Yemek Hazırlama, Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak Balkan Caterıng Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 07.05.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 07.05.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 17.05.2021 tarih ve 23394 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.05.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/868 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

10) İhalede diyaliz ve kemoterapi hastalarına verilen yemek birim sayısının belirsiz olduğu, Teknik Şartname’nin 21.13’üncü maddesinde bu yemek türünün çiğ girdilerinin ayrı olarak düzenlendiği, ancak 21.13.10’uncu maddede bu yemeklerin birim fiyat teklif cetvelinde ayrı olarak belirtilmediği ve söz konusu yemek menüsünün diyet yemek sayılarına eklendiğinin düzenlendiği, dolayısıyla “diyaliz ve kemoterapi hastalarına verilen yemek” çiğ girdileriyle “diyet yemek” çiğ girdileri birbirinden farklı olduğu, ancak ihalenin birim fiyat teklif cetvelinde diyaliz ve kemoterapi hastalarına verilen yemek birim sayısının belirli olmadığından ortalama yemek sayısı alarak dahi sağlıklı teklif hazırlanmasının mümkün olmadığı

10) Başvuru sahibinin 10’uncu iddiasına ilişkin olarak:

İdari Şartname’nin “İşin yapılacağı yerin görülmesi” başlıklı 12’nci maddesinde “12.1. İşin yapılacağı yeri ve çevresini görmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar istekliye aittir.

12.2. İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini görmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır.

12.3. İstekli veya temsilcilerinin işin yapılacağı yeri görmek istemesi halinde, işin gerçekleştirileceği binaya ve/veya araziye girilmesi için gerekli izinler İdare tarafından verilecektir.

12.4. Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir.

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü ve Teknik Şartnamede adı geçen bağlı sağlık tesisleri.” düzenlemesi,

Teknik Şartname’nin “Diyaliz ve Kemoterapi Yemeği ile İlgili Özel Şartlar” 21.13’üncü maddesinde “…21.13.1.1.) Diyaliz ve Kemoterapi yemeğine ilişkin bir öğünlük örnek menü ve bu menülerin hazırlanmasında kullanılan gıda maddeleri ile gramajları aşağıdaki Tablo.36’da gösterilmiştir.

21.13.10) Doktorun uygun gördüğü diyaliz ve kemoterapi hastalarına yemek verilecek olup, birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir kalem olarak yer almamakta olup hastalar tarafından yenilen diyaliz ve kemoterapi yemek sayıları diyet yemek sayılarına eklenmiştir.

21.13.11) Diyaliz ve Kemoterapi yemeklerinin verileceği sağlık tesisleri ile sayısı bu şartnamede belirtilmiş olup iş artışı veya azalışı yapılması durumunda diyaliz ve kemoterapi yemek sayıları da aynı oranda artırılır ya da azaltılır.” düzenlemesi yer almaktadır.

Başvuruya konu ihalenin “Birim Fiyat Teklif Cetveli” aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen Birim Fiyat

Tutarı

10

Normal Yemek

öğün

4.124.635

11

Normal Kahvaltı

öğün

1.478.640

12

Diyet Yemek

öğün

578.550

13

Diyet Kahvaltı

öğün

308.675

14

Rejim 1 Yemeği

öğün

28.590

15

Rejim 2 Yemeği

öğün

140.400

16

Ara Öğün

öğün

553.350

                                                                                                  II.  ARA TOPLAM (K.D.V. Hariç)7

TOPLAM TUTAR  (K.D.V Hariç)

Yukarıda aktarılan İdari Şartname düzenlemesinden, işin yapılacağı yeri görmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmenin istekli olabileceklerin sorumluluğunda olduğu, diğer yandan Teknik Şartname’nin ilgili maddesinden, diyaliz ve kemoterapi hastalarına yemek verileceği, bu hususa ilişkin olarak birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir kalem yer almayacağı, diyaliz ve kemoterapi hastaları yemek sayılarının diyet yemek sayılarına eklendiği, ayrıca yukarıda aktarılan birim fiyat teklif cetvelinde ihale konusu iş kapsamında verilecek olan öğünlerin miktarlarının yer aldığı anlaşılmaktadır.

Öte yandan, başvuru sahibinin iddiasında belirtmiş olduğu hususa ilişkin olarak idarenin cevabi yazısında “11)Tablo 36’da bir öğünde diyaliz ve kemoterapi hastalarına verilecek menü açıkça belirtilmiştir. Yer alan kalemlerdeki peynir vb. ürünler kahvaltı olarak değerlendirilmeyecektir. Bu menü ücretlendirilmesi diyet yemek üzerinden yapılacaktır.” şeklinde ifadelerin yer aldığı görülmektedir.

Yapılan incelemede, İdari Şartname düzenlemesinden de anlaşılacağı üzere, ihaleye teklif verecek olan istekli olabileceklerin tekliflerini hazırlarken, ihale konusu işin yürütüleceği alanda keşif yaparak, ihale konusu taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etme sorumluluklarının olduğu, bu itibarla, istekli olabileceklerin, hizmet sunulacak olan idaredeki hastaların ortalama olarak ne kadarının diyaliz ve kemoterapi hastalarından oluştuğunu araştırabileceği, sonuç olarak, idarenin cevabi yazısı da dikkate alındığında, Teknik Şarntame’de diyaliz ve kemoterapi hastaları için düzenlenen örnek menü dikkate alınarak sağlıklı teklif hazırlanmasında isteklilerin önünde bir engel bulunmadığı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Check Also

İdarece Düzeltme İlanı Yapılmaksızın Zeyilname Yapılmak Suretiyle değiştirilmesi

İhale Sürecine Etki Eden Esaslı Unsurun İdarece Düzeltme İlanı Yapılmaksızın Zeyilname ile Değiştirilmesi Mevzuata Aykırıdır

Karar No              : 2022/UH.II-1605 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/952006 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Yemek Pişirme Servis …

Call Now ButtonBize ulaşın