xxxx
Home / İhale Danışmanı Ankara / İhaleye Teklif Vererek İstekli Sıfatına Haiz Olan Başvuru Sahibinin İlana Yönelik Olarak Şikayette Bulunma Ehliyetinin Bulunmadığı

İhaleye Teklif Vererek İstekli Sıfatına Haiz Olan Başvuru Sahibinin İlana Yönelik Olarak Şikayette Bulunma Ehliyetinin Bulunmadığı

Karar No              : 2019/UH.IV-1032

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/340080 İhale Kayıt Numaralı “2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Kapsamında Taşıma Merkezlerine 30 Özel Eğitim Öğrencisi ile 2 Velinin Taşıma Merkezi Okullara 3 Araç ve 3 Rehber Personel İle 181 Gün Taşınması İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Gerze İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 07.08.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Kapsamında Taşıma Merkezlerine 30 Özel Eğitim Öğrencisi İle 2 Velinin Taşıma Merkezi Okullara 3 Araç ve 3 Rehber Personel ile 181 Gün Taşınması İşi” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 23.08.2019 tarih ve 35020 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2019/948 sayılı dosya kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Ön inceleme raporu ve ekleri incelendi.

Başvuru dilekçesinde özetle; başvuruya konu ihalede yeterlilik kriteri olarak iş deneyim belgesi aranmıyor olmasının yerinde olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 4’üncü maddesinde “istekli”, “mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhidi”, “istekli olabilecek” “ihale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlik dokümanı satın almış gerçek veya tüzel kişi ya da bunların oluşturdukları ortak girişim”, “teklif” ise “Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde isteklinin idareye sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgiler” şeklinde tanımlanmıştır.

Aynı Kanun’un “İdareye şikâyet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinde “Şikâyet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar…” hükmü,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuru ehliyeti” başlıklı 5’inci maddesinde ise “(1) İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden;

  1. a) İstekli olabilecekler; ön yeterlik ve/veya ihale dokümanının verilmesi, ön yeterlik ve/veya ihale ilanında veya ön yeterlik ve/veya ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler ve/veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar,

  1. c) İstekliler; yeterlik başvurularının veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemler hakkında başvuruda bulunabilir…” düzenlemesi yer almaktadır.

Yapılan incelemede, Başvuru sahibinin iddiasının ihale ilanında yer alan bir hususa ilişkin olduğu,  07.08.2019 tarihinde yapılan ihaleye, başvuru sahibi tarafından teklif verildiği ve yine bu istekli tarafından 08.08.2019 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu tespit edilmiştir.

Yukarıda yazılı mevzuat düzenlemeleri karşısında, ihaleye teklif vererek istekli sıfatına haiz olan başvuru sahibinin ilana yönelik olarak şikayette bulunma ehliyetinin bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Ayrıca ihalenin ilanının 18.07.2019 tarihinde yayımlanmış olduğu, başvuru sahibi tarafından ilanda yer alan hususlara ilişkin olarak ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulması gerekirken bu süre geçtikten sonra 08.08.2019 tarihinde şikâyet başvurusunun yapıldığı görülmüştür. Dolayısıyla başvurunun süre yönünden uygun olmadığı anlaşılmıştır.

Bununla birlikte İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinin beşinci fıkrasında “İtirazen şikâyet dilekçelerine, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin, idareye verilen şikayet dilekçesinin bir örneği varsa şikayete idarece verilen cevabın bir örneği ile başvuru bedelinin, teminat alınan hallerde başvuru teminatının Kurum hesaplarına yatırıldığına dair belgenin eklenmesi zorunludur.” hükmü yer almaktadır.

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmelik’in 16’ncı maddesinin üçüncü fıkrasında ise, henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikâyet başvurularıyla ilgili olarak, başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin giderilebileceği hükmüne yer verilmiştir.

Yapılan incelemede 4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesinin (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikâyette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırılmadığı ve başvuru ekinde başvuru sahibinin temsilcisinin başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerin ve imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin eklenmediği tespit edilmiştir. Her ne kadar bu eksiklikler başvuru süresinin sonuna kadar tamamlanabilir eksiklikler olsa da başvuru ehliyet ve süre yönünden uygun olmadığından, söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebilmesi için “www.ihale.gov.tr” internet adresi üzerinden yayımlanmasına gerek bulunmadığı anlaşılmıştır.

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi ile İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 17’nci maddesinin birinci fıkrası gereğince başvurunun ehliyet, süre ve şekil yönünden reddi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Başvurunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Check Also

İhalelere Katılmaktan Yasaklı Olup Olmadığı Teyit Edilmelidir.

İhaleye Katılan Vekil ve Temsilcilerinin İhalelere Katılmaktan Yasaklı Olup Olmadığı Teyit Edilmelidir

Karar No              : 2022/UH.II-1703 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/1073847 İhale Kayıt Numaralı “14 Güzergah Personel Taşıma …

Call Now ButtonBize ulaşın