Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı Ankara / İtirazen Şikâyette Bulunanlarca Yatırılması Zorunlu Olan Başvuru Bedelinin Kurum Hesaplarına Yatırılmamış Olması

İtirazen Şikâyette Bulunanlarca Yatırılması Zorunlu Olan Başvuru Bedelinin Kurum Hesaplarına Yatırılmamış Olması

İtirazen Şikâyette Bulunanlarca Yatırılması Zorunlu Olan Başvuru Bedelinin Kurum Hesaplarına Yatırılmamış Olması

Karar No              : 2021/UH.IV-877

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/114080 İhale Kayıt Numaralı “36 Aylık Araç Kiralama Hizmet Alımı İşi (01/05/2021-30/04/2024)” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 12.04.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “36 Aylık Araç Kiralama Hizmet Alımı İşi (01/05/2021-30/04/2024)” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 13.04.2021 tarih ve 19260 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/682 sayılı dosya kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Ön inceleme raporu ve ekleri incelendi.

Başvuru dilekçesinde özetle;

1) İdari Şartname’nin 25.3.1’inci maddesinde yer alan “Teknik Şartname’de yükleniciye ait olduğu belirtilen tüm giderler teklif fiyatına dahildir.” düzenlemesinin mevzuatına aykırı olduğu,

2) Teknik Şartname’nin “B. Araçlarda İstenen Diğer Şartlar ve Kullanım Sırasında Uygulanacak Kurallar” başlıklı 1’inci maddesinde “…sınırsız km üzerinden kiralama yapılacaktır.” düzenlemesinin olduğu, ihaleye katılacak isteklilerin sağlıklı ve gerçekçi bir fiyat teklifi verebilmeleri için ihale konusu işte çalıştırılacak araçların günlük yaklaşık kaç km yapacağının ve kaç saat çalıştırılacağının bilinmesi gerektiği, bu veriler ışığında araçların amortisman, tamir, bakım, lastik vb. maliyetleri ile iş sonunda aracın değer kaybı göz önünde bulundurularak en uygun tekliflerin oluşturulabildiği,

3) Teknik Şartname’de kıdem ve ihbar tazminatının yüklenicinin sorumluluğunda olduğu şeklindeki düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu,

4) Teknik Şartname’nin “D. Yüklenicinin Sürücü Personellerle İlgili Görev ve Sorumlulukları” başlıklı 3’üncü maddesinde yer alan düzenlemeden iş sağlığı ve iş güvenliği giderlerinin teklif fiyata dahi edileceğinin anlaşıldığı, alım konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı olmadığı bu nedenle bu gider kaleminin birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir maliyet kalemi olarak gösterilmesinin zorunluluk arz ettiği, ayrıca iş sağlığı ve iş güvenliği hususunda sorumluluğun tek başına yüklenicide olacağı yönündeki düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu,

5) Teknik Şartname’nin “F. Genel Şartlar” başlıklı 7’inci maddesinde araçlara yapılacak kaplama giderlerinin sağlıklı ve gerçekçi olarak hesaplanmasına olanak tanıyacak açıklamalara yer verilmemesinin mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinin birinci, yedinci ve onuncu fıkralarında “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilirler.

İtirazen şikâyet dilekçelerine, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin, varsa şikâyete idarece verilen cevabın bir örneği ile başvuru bedeli ve teminatının Kurum hesaplarına yatırıldığına dair belgenin eklenmesi zorunludur.

Belirtilen hususlara aykırılık içeren ve henüz başvuru süresi dolmamış olan başvurulardaki eksiklikler, idare veya Kurumun bildirim yapma zorunluluğu bulunmaksızın, başvuru süresinin sonuna kadar başvuru sahibi tarafından giderilebilir” hükmüne,

Aynı maddenin onbirinci fıkrasının (c) bendinde “Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikâyete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikâyet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine karar verilir.” hükmüne,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Ön inceleme konuları ve ön inceleme üzerine yapılacak işlemler” başlıklı 16’ncı maddesinde “(1) Başvurular öncelikle;

ğ) Başvuru bedelinin, teminat alınacak hallerde ise başvuru teminatının yatırılıp yatırılmadığı,

yönlerinden sırasıyla incelenir.

2) Başvuru dilekçesi ve ekinde yukarıda belirtilen ön inceleme konuları bakımından bir aykırılığın bulunmaması durumunda esasın incelenmesine geçilir.

(3) Birinci fıkrada yer alan bilgi ve belgeleri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikâyet başvurularında, başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksiklikler başvuru sahibi tarafından giderilebilir.

(4) Yapılan ön inceleme sonucunda, bir aykırılığın tespit edilmesi halinde bu hususa ilişkin ön inceleme raporu düzenlenir.” hükmüne yer verilmiştir.

Yapılan incelemede; 4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesinin (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca itirazen şikâyette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırılmadığı hususu tespit edilmiş olup, söz konusu eksikliğin başvuru sahibi tarafından giderilebilmesi için Kurum’un internet sitesi üzerinden yayımlandığı, ancak anılan eksikliğin İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 16’ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca idareye 05.04.2021 tarihinde yapılan şikâyet başvurusuna ilişkin olarak idarece alınan kararın tebliğ edildiği 12.04.2021 tarihini takip eden on günlük itirazen şikâyet süresinin son günü olan 22.04.2021 Perşembe günü mesai bitimine kadar giderilmediği anlaşılmıştır.

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun şekil yönünden reddi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Başvurunun reddine,

   Oybirliği ile karar verildi.

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın