Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / Kamu İhale Mevzuatında İhaleye Çıkıldıktan Sonra Yaklaşık Maliyetin Değiştirilip/Düzeltilemeyeceği Ve Bu Aykırılığın Düzeltici İşlemle Giderilemeyecek Nitelikte Olduğu

Kamu İhale Mevzuatında İhaleye Çıkıldıktan Sonra Yaklaşık Maliyetin Değiştirilip/Düzeltilemeyeceği Ve Bu Aykırılığın Düzeltici İşlemle Giderilemeyecek Nitelikte Olduğu

Kamu İhale Mevzuatında İhaleye Çıkıldıktan Sonra Yaklaşık Maliyetin Değiştirilip/Düzeltilemeyeceği Ve Bu Aykırılığın Düzeltici İşlemle Giderilemeyecek Nitelikte Olduğu

Karar No              : 2017/MK-420

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2016/431961 İhale Kayıt Numaralı “Demirciler – Adapazarı – Düzce Doğal Gaz Loop Hattı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. tarafından 28.11.2016 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2016/431961 ihale kayıt numaralı “Demirciler – Adapazarı – Düzce Doğal Gaz Loop Hattı” ihalesine ilişkin olarak, ACD İnşaat Tic. Ltd. Şti.  tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusu üzerine, 07.06.2017 tarihli ve 2017/UY.I-1622 sayılı Kurul kararı ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle, ACD İnşaat Tic. Ltd. Şti. tarafından açılan davada, Ankara 14. İdare Mahkemesinin 04.08.2017  tarihli ve E:2017/1676  sayılı kararı ile “Boru Hatları ve Petrol Taşıma A.Ş.’nce 28.11.2016 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Demirciler-Adapazarı-Düzce Doğal Gaz Loop Hattı” ihalesine ilişkin olarak yaptığı şikayet başvurusunun reddedilmesi üzerine, davacı şirket tarafından 25.04.2017 tarihli dilekçe ile; “03.04.2017 tarihinde taraflarına iletilen idarece revize edilmiş örnek analiz formatları incelendiğinde, idarede detaylı analizi bulunan 6 adet iş kalemine ait (İKY 310, İKY 330, İKY 343, İKY371.1, İKY 371.2.1 ve İKY 424) örnek analiz formatlarında bir takım analiz girdilerinin formatlardan çıkartıldığı, bazı girdilerin de miktarların değiştirildiği, örneğin, İKY 330- Her türlü zeminde kanal açılması iş kaleminde, Jel Dinamit, Katranlı Fitil ve Kapsül girdilerinin, İKY 371.1- C16/20 Beton Sınıfı iş kaleminde, C12/15 Beton Harcı girdisinin ve İKY 371.2.1- istinat Duvarı iş kaleminde Ø 80-100 mm çelik (DİN c 35) girdisinin revize edilen analiz formatında analizden çıkartıldığı, bunun yanı sıra İKY 371. C16/20 Beton Sınıfı iş kaleminde, Çelik Hasır girdisinin miktarının 1.025,00 kg’dan 32,31 kg’a, Düz İşçi girdisinin miktarının 26,28 saatten 1,39 saate, Soğuk Demirci Usta Yardımcısı girdisinin miktarının 10 saatten 0,31 saate, Soğuk Demirci Ustası girdisinin miktarının 5 saatten 0,15 saate, Sıcak Demirci Ustası girdisinin miktarının 0,58 saatten 0,26 saate, Sıcak Demirci Usta Yardımcısı girdisinin miktarının 0,66 saatten 0,29 saate, Operatör Makinist girdisinin miktarının 0,30 saatten 0,16 saate, Betoncu Ustası girdisini miktarının 0,30 saatten 0,15 saate, Formen girdisinin miktarının 0,025 saatten 0,010 saate, Yağcı girdisinin miktarının 0,005 saatten 0,002 saate düşürüldüğü, diğer iş kalemlerinde de birçok analiz girdisinin miktarlarının benzer şekilde düşürüldüğü, analiz formatlarında idarece gerçekleştirilen bu düzeltmelerin ihale öncesi aşamada kullanılan analiz formatlarının hatalı olduğunu ve bu formatlar neticesinde elde edilen yaklaşık maliyet değerinin de hatalı olduğunu açık şekilde ortaya koyduğu, analiz formatlarındaki bu değişikliklerin analiz sonucunda çıkacak birim fiyatı ve dolayısıyla hesaplanan yaklaşık maliyet değerini aşağı yönlü revize edeceği, ayrıca İKY 310, Güzergah Açma ve Tesviye iş kaleminde, iş kalemi tarifine uymayan ve bu işin uygulanmasında kullanılmayan “Çam Kerestesi” girdisinin bulunduğu, Güzergah Açma ve Tesviye işinin hiçbir aşamasında “Çam Kerestesi” kullanılmadığı, BOTAŞ’a ait Teknik Şartname ve prosedürlerde bu kalem için “Çam Kerestesi” kullanılan bir faaliyet tarif edilmediği, İKY 424, Boru Kaynak Bağlantılarının Kaplanması iş kaleminde yer alan “Kerosen (Gaz Yağı)”, “Asfalt” ve “Cam Tülü” girdileri için belirtilen durumun geçerli olduğu, bu doğrultuda ihaleye ilişkin yaklaşık maliyetin yeniden belirlenmesi, buna bağlı olarak sınır değerin tekrar hesaplanması ve teklif bedellerinin oluşan yeni sınır değere göre durumun değerlendirilmesi gerektiği” iddialarıyla yapmış olduğu itirazen şikâyet başvurusunun reddine dair 07.06.2017 tarih ve 2017/UY.I-1622 sayılı Kamu İhale Kurulu kararının iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Bakılan uyuşmazlıkta; 28.11.2016 tarihinde yapılan ihaleye 9 istekli tarafından teklif verildiği, ihale komisyonu tarafından yapılan değerlendirmeye göre 3 isteklinin değerlendirme dışı bırakıldığı, davacı şirketin teklifinin aşırı düşük teklif olarak değerlendirilerek davacı şirketten aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, idarece davacı şirketin aşırı düşük teklif açıklamaları uygun görülerek teklifinin geçerli olarak kabul edildiği ve ihalenin davacı şirket üzerinde bırakıldığı, ekonomik açıdan ikinci en avantajlı teklif sahibi isteklinin, ihale üzerinde bırakılan davacı şirket tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata aykırı olduğu iddialarıyla  itirazen şikayet başvurusu üzerine Kamu İhale Kurulu’nun 15.02.2017 tarih ve 2017/UY.I-560 sayılı kararı ile davacı şirketin aşırı düşük teklif sorgulamasının mevzuata uygun olarak yenilenmesi yönünde düzeltici işlem kararı alındığı, Kurul kararı üzerine idarece davacı şirkete 17.03.2017 tarihli aşırı düşük teklif sorgulama yazısının gönderildiği, davacı şirketin sıralı iş kalemleri listesi ve örnek analiz formatlarına ilişkin 22.03.2017 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, bunun üzerine idarece örnek analiz formatlarının revize edilmesine karar verildiği, davacı şirketten revize analiz formatlarının yeniden doldurulmasının istendiği ve İKY 310, İKY 330, İKY 343, İKY 371.1, İKY 371.2.1 ve İKY 424 numaralı iş kalemlerinin analiz formatlarının revize edildiği, aşırı düşük sorgulaması kapsamında verilen İKY 371.1 iş kaleminde yapılan düzeltme 54.109 ABD Doları, İKY 371.2.1 iş kaleminde yapılan düzeltme 31.603 ABD Doları olmak üzere yaklaşık maliyet tutarına toplam 85.712 ABD Doları kadar eksiliş olarak etki ettiği görülmektedir.

Kamu ihale mevzuatında, ihalenin ilana ilişkin süreler, ihalenin yapılma usulü, ihaleye katılımda sunulması istenebilecek belgeler, ihaleye yabancı isteklilerin katılıp katılamayacağı, aşırı düşük teklif açıklamalarının değerlendirmesi gibi birçok konuda yaklaşık maliyetin dikkate alınması gerekmekte ve yaklaşık maliyetin güncelliğini kaybetmesi halinde ilk ilan veya davet tarihine kadar güncellenebileceği belirtilmekte ancak ihaleye çıkıldıktan sonra yaklaşık maliyetin değiştirilebileceği/düzeltilebileceği yönünde bir düzenleme yer almamaktadır.

Sonuç olarak; analiz formatlarının revize edilmesi sonucunda yaklaşık maliyetin 85.712 ABD Doları kadar azaldığı, kamu ihale mevzuatında ihaleye çıkıldıktan sonra yaklaşık maliyetin değiştirilip/düzeltilemeyeceği ve söz konusu aykırılığın düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu sonucuna varıldığından, 4734 sayılı kanunun 54. maddesinin “a” bendi uyarınca işlem tesis edilmesi gerekirken, itirazen şikayet başvurusunun reddedilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk görülmemiştir.

Öte yandan, davaya konu işlemin ihaleye ilişkin olduğu hususu dikkate alındığında, uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararlara sebebiyet vereceği de açıktır.” şeklinde gerekçe belirtilerek yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’üncü maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle,

1) Kamu İhale Kurulunun 07.06.2017 tarihli ve 2017/UY.I-1622 sayılı kararının iptaline,

2) Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın