Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı Ankara / Kurum Tebliğine Rağmen Başvuru Eksikliklerinin Giderilmemiş Olması Durumu

Kurum Tebliğine Rağmen Başvuru Eksikliklerinin Giderilmemiş Olması Durumu

Karar No              : 2021/UM.IV-1400

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Milli Eğitim Bakanlığı 2. Akşam Sanat Okulu Ders Aletleri Yapım Merkezi Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2016/202828 İhale Kayıt Numaralı “Muhtelif Pansiyon Donatım Malzemesi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Milli Eğitim Bakanlığı 2. Akşam Sanat Okulu Ders Aletleri Yapım Merkezi Müdürlüğü tarafından 11.07.2016 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Muhtelif Pansiyon Donatım Malzemesi” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 02.09.2016 tarih ve 50518 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2016/2074-01 sayılı dosya kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Ön inceleme raporu ve ekleri incelendi.

Başvuru dilekçesinde özetle; ihalenin üzerlerinde kalması üzerine sözleşmeye davet yazısının idare tarafından 08.08.2016 tarihinde EKAP üzerinden tebliğ edildiği, ülkemizde ilan edilen OHAL kapsamında çıkarılan 668 sayılı KHK uyarınca şirket ortaklarından ikisinin tutuklandığı, şirketin ve ortakların tüm malvarlıklarına ve banka hesaplarına el konulduğu, tutuklama ve el koyma kararları neticesinde ihale sözleşmesini imzalayamadıkları, bunun üzerine geçici teminatlarının gelir kaydedildiği, şirketin içinde bulunduğu durumun İhale Yönetmeliği’nin 39-e maddesi kapsamında Kurumca mücbir sebep olarak tespit edilmesi ve geçici teminatın gelir kaydedilmesine ilişkin kararın kaldırılması gerektiği iddia edilmektedir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilirler.

İtirazen şikâyet dilekçelerine, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin, varsa şikâyete idarece verilen cevabın bir örneği ile başvuru bedeli ve teminatının Kurum hesaplarına yatırıldığına dair belgenin eklenmesi zorunludur.

Belirtilen hususlara aykırılık içeren ve henüz başvuru süresi dolmamış olan başvurulardaki eksiklikler, idare veya Kurumun bildirim yapma zorunluluğu bulunmaksızın, başvuru süresinin sonuna kadar başvuru sahibi tarafından giderilebilir” hükmü,

Aynı maddenin onbirinci fıkrasının (c) bendinde “Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikâyete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikâyet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine karar verilir.” hükmü yer almaktadır.

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinin beşinci fıkrasında “İtirazen şikayet dilekçelerine, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin, idareye verilen şikayet dilekçesinin bir örneği varsa şikayete idarece verilen cevabın bir örneği ile başvuru bedelinin, teminat alınan hallerde başvuru teminatının Kurum hesaplarına yatırıldığına dair belgenin eklenmesi zorunludur.” hükmüne,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Ön inceleme konuları ve ön inceleme üzerine yapılacak işlemler” başlıklı 16’ncı maddesinde “(1) Başvurular öncelikle;

ç) Başvuru sahibinin, varsa vekil ya da temsilcisinin; adı, soyadı, unvanı, adresi, imzası ile başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerin ve imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin bulunup bulunmadığı,

ğ) Başvuru bedelinin, teminat alınacak hallerde ise başvuru teminatının yatırılıp yatırılmadığı, yönlerinden sırasıyla incelenir.

(3) Birinci fıkrada yer alan bilgi ve belgeleri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikâyet başvurularında, başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksiklikler başvuru sahibi tarafından giderilebilir.

(4) Yapılan ön inceleme sonucunda, bir aykırılığın tespit edilmesi halinde bu hususa ilişkin ön inceleme raporu düzenlenir.” hükmüne,

Aynı Yönetmelik’in “Ön inceleme konularına aykırılık üzerine alınacak kararlar” başlıklı 17’nci maddesinde ise “(1) 16’ncı maddenin birinci fıkrası bakımından bir aykırılığın tespiti üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine karar verilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Yapılan inceleme sonucunda, başvuru sahibi tarafından 15.08.2016 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu, idarenin 18.08.2016 tarihinde şikâyet başvurusunu reddettiği, idarenin şikâyet başvurusu üzerine aldığı kararın 19.08.2016 tarihinde başvuru sahibine tebliğ edildiği, bunun üzerine 02.09.2016 tarih ve 50518 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu tespit edilmiştir.

Söz konusu itirazen şikayet başvurusu üzerine yapılan incelemede 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi ile İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 17’nci maddesinin birinci fıkrası gereğince başvurunun süre ve şekil yönünden reddi yönünde 09.09.2016 tarihli ve 2016/UM.IV-2348 sayılı Kurul kararı alınmıştır.

Davacı Özseyhan Mob. Oto. Teks. Gıda Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından Kamu İhale Kurulunun 09.09.2016 tarih ve 2016/UM.IV-2348 sayılı kararının iptali talebiyle açılan davada Ankara 16. İdare Mahkemesi’nin 26.01.2017 tarih ve E:2016/4878, K:2017/184 sayılı kararı ile “davanın reddine” karar verilmesi üzerine yapılan temyiz incelemesi sonucunda Danıştay Onüçüncü Dairesinin 02.03.2021 tarih ve E:2017/954, K:2021/743 sayılı kararı ile Ankara 16. İdare Mahkemesi’nin 26/01/2017 tarih ve E:2016/4878, K:2017/184 sayılı kararının bozulmasına ve dava konusu Kurul kararının  iptaline karar verilmiştir.

Bunun üzerine 30.06.2021 tarihli ve 2021/MK-260 sayılı Kurul kararı alınarak anılan Danıştay kararında yer alan gerekçeler doğrultusunda, Kamu İhale Kurulunun 09.09.2016 tarihli ve 2016/UM.IV-2348 sayılı kararının iptaline, itirazen şikayet başvurusundaki şekil eksikliklerinin tamamlanmasını teminen tebligat yapılmasına ve eksikliklerin Kurumun internet adresi üzerinden yayımlanmasına karar verilmiştir.

Yapılan incelemede, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin Mahkeme tarafından Kuruma gönderilen belgeler arasında yer almadığı ve 4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesinin (j) bendinin 2 numaralı alt bendi gereğince başvuruda bulunanlarca yatırılması zorunlu olan başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırılmadığı tespit edilmiştir.

Söz konusu şekil eksikliklerinin giderilmesini teminen başvuru sahibinin vekiline 30.06.2021 tarihli ve E.2021/11198 sayılı yazı yazılmış olup ilgili yazıda “…30.06.2021 tarihli ve 2021/MK-260 sayılı Kamu İhale Kurulu kararı uyarınca itirazen şikayet başvurunuzdaki şekil eksikliklerinin Kurumun internet adresinde yayımlanmasına karar verilmiştir. Söz konusu eksiklik bildirimine anılan internet sitesindeki itirazen şikayet başvurusu sorgulama menüsünden ihale kayıt numarası girilerek ulaşılabilinmektedir. Bu çerçevede,

İtirazen şikayet dilekçesini imzalayan Remzi ÖZSAYIN’ın şirketi münferiden temsile yetkili olduğunu gösteren belgelerin (imza sirkülerinin) aslının ya da aslına uygunluğu noter tarafından onaylanmış örneğinin ve,

4734 sayılı Kanun’un 53‘üncü maddesinin (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca itirazen şikâyette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırıldığına dair banka dekontunun,bu yazının tarafınıza tebliğ tarihini takip eden yasal itirazen şikayet başvuru süresi olan 10 gün içerisinde, Kamu İhale Kurumu kayıtlarına alınacak şekilde tarafınızca gönderilmesi/teslim edilmesi halinde itirazen şikayet dilekçesinde yer alan iddiaların esasının incelenmesine geçilecektir…” ifadelerine yer verilmiştir.

PTT posta takip modülü üzerinden bahse konu yazının 05.07.2021 tarihinde muhatabına tebliğ edildiği tespit edilmiştir. Ancak söz konusu tarihi takip eden 10 günlük sürenin son iş günü olan 16.07.2021 tarihi mesai bitimine kadar söz konusu eksikliklerin tamamlanmadığı tespit edilmiştir.   

Aynı şekilde söz konusu eksikliklerin, başvuru sahibi tarafından giderilebilmesi için Kurumun internet sitesi üzerinden de yayımlandığı, ancak İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 16’ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca anılan yazıyla verilen süre içinde (16.07.2021 Cuma günü mesai bitimine kadar) eksikliklerin giderilmediği anlaşılmıştır.

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun şekil yönünden reddi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Başvurunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın