Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı Ankara / Şartnamede Dana Eti Yerine Koyun Etinin Kullanılması ve Koyun Etinin Hangi Sıklıkta Kullanılacağının Belirtilmemesi Sağlıklı Teklif Oluşturmayı Engeller

Şartnamede Dana Eti Yerine Koyun Etinin Kullanılması ve Koyun Etinin Hangi Sıklıkta Kullanılacağının Belirtilmemesi Sağlıklı Teklif Oluşturmayı Engeller

Karar No              : 2021/UH.I-2385

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/652983 İhale Kayıt Numaralı “Kuruluş Mutfağında Malzeme Dâhil Yemek Hazırlama ve Dağıtım Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 25.11.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Kuruluş Mutfağında Malzeme Dâhil Yemek Hazırlama ve Dağıtım Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ziyafet Toplu Yemek Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin 19.11.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 22.11.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 01.12.2021 tarih ve 56274 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 01.12.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1984 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

2) Teknik Şartname’de “Yemeklerde kullanılan etler Diyetisyenin veya Kuruluş idaresinin belirteceği türde ve şekilde seçilecektir. Gıda Rasyonunda belirtilen Dana Eti yerine kuruluşun talebine göre Koyun Eti kullanılabilir. Rasyonda bulunan Kemiksiz Dana Eti miktarı kadar Kemiksiz Koyun Eti kullanılacaktır.” düzenlemesinin bulunduğu, ancak dana eti ile koyun eti arasında maliyet açısından ciddi bedel farklılıklarının bulunduğu, ayrıca bu durumun teklif hazırlama aşamasında rekabeti engelleyici olduğu ve fiyat eşitsizliği hususlarını doğurduğu,

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

İhale dokümanı kapsamında ihalenin tüm kısımları için ayrı ayrı yer verilen Teknik Şartname’nin “İşin Tanımı” başlıklı 2’nci maddesinin “YEMEK ÇEŞİTLERİ VE ÖĞÜN SAYILARI” başlıklı (A) bölümünün “Öğle ve Akşam Yemekleri” başlıklı 3’üncü kısmında “Ana yemeklerde her öğünde yukarıda belirtilen birinci, ikinci ve üçüncü kap yemeklerden birisi ya da Gıda Rasyonunda yer alan benzerlerinden seçilerek hazırlanacaktır. Yemekler 4 kap verilecek olup, ikinci ve üçüncü kap yemeklerden uygun olanı dördüncü kap yemek olarak seçilecektir. Ekmek ve ekmek çeşitleri bir kap yemek olarak sayılmayacaktır. Gün içerisinde bir öğün et yemeği, bir öğün etli sebze yemeği verilecektir. Yemeklerde kullanılan etler Diyetisyenin veya Kuruluş idaresinin belirteceği türde ve şekilde seçilecektir. Gıda Rasyonunda belirtilen Dana Eti yerine kuruluşun talebine göre Koyun Eti kullanılabilir. Rasyonda bulunan Kemiksiz Dana Eti miktarı kadar Kemiksiz Koyun Eti kullanılacaktır…” düzenlemesine,

Anılan Şartname’nin aynı maddesinin “YEMEK ÇEŞİTLERİ VE ÖĞÜN SAYILARI” başlıklı (H) bölümünde “1- Günlük iaşelerin hazırlanmasında ekli listede belirtilen Gıda Rasyonu esas alınacaktır. Gıda Rasyonunda belirtilen ve yemek üretim malzemeleri arasında yer alan eş değer malzemeler “örneğin koyun eti (kemikli) ve sığır eti (kemiksiz)”, yemeğin üretiminde kullanılacak seçenekli malzemeler olup, malzeme miktarlarında herhangi bir eksiklik tespit edilirse durum bir tutanakla tespit edilecektir. Rasyonda belirtilen Domates ve Biber Salçalarının her ikisi de yemeğe eklenecektir. (Seçmeli malzeme değildir.)…” düzenlemesine yer verilmiştir.

İhale dokümanı kapsamında yapılan inceleme neticesinde ihalenin her bir kısmı için aynı içeriklerde düzenlenen gıda rasyon çizelgelerinde yer alan etli sebze yemekleri listesinde 26 adet etli sebze yemeğinin dana eti kemiksiz girdisi içerdiği, yine aynı çizelgede yer alan et yemekleri listesinde 23 adet et yemeğinin dana eti kemiksiz girdisini içerdiği tespit edilmiş, söz konusu girdilerin gramaj miktarlarına yer verildiği görülmüştür.

İhalenin tüm kısımlarına ait Teknik Şartnameler’de 14 günlük örnek menülere yer verildiği, söz konusu örnek menülerin ihale dokümanı kapsamında bulunan yemek listelerinde yer alan yemeklerden oluşturulduğu, söz konusu yemeklerin içeriklerinin ise gıda rasyon çizelgelerinde yer aldığı belirlenmiştir.

Yukarıda yer verilen doküman düzenlemelerinden, iş kapsamında istekliler tarafından ana öğünlerin dört kap yemek olacak şekilde oluşturulması gerektiği, söz konusu dört kap yemekten ana yemeklerin örnek yemek çeşitlerine yer verilen tabloda sayılan yemeklerden seçilmesi gerektiği, diğer bir ifadeyle söz konusu tabloda yer alan birinci, ikinci ve üçüncü kap yemeklerden birer tane olacak şekilde ya da yemeklerin gıda rasyonunda yer alan benzerlerinden seçilecek şekilde oluşturulması gerektiği, dördüncü kap yemeğin ise yine aynı tabloda yer alan ikinci veya üçüncü kap yemeklerden birinin seçilmesi suretiyle oluşturulması gerektiği, ayrıca bir öğünde et yemeği ve diğer öğünde etli sebze yemeği olacak şekilde belirleme yapıldığı, et kullanılacak yemeklerde dana eti yerine  idarece koyun eti kullanılmasının talep edilebileceği, bu durumda gıda rasyonunda bulunan kemiksiz dana eti miktarı kadar kemiksiz koyun eti kullanılması gerektiği anlaşılmaktadır.

Yapılan inceleme ve tespitler doğrultusunda istekliler tarafından yukarıda yer verilen düzenlemeler çerçevesinde örnek menüde sayılan yemekler ile iş süresi boyunca verilecek öğün sayıları üzerinden maliyet hesaplamalarını yapmaları gerekmektedir. Ancak idarece ihale dokümanında kemiksiz sığır eti ve kemikli koyun etinin birbirine eş değer olduğu belirtilmişse de kemiksiz koyun etinin, kemiksiz dana etinin muadili niteliğinde olmadığı, söz konusu girdiler arasında fiyat farkının bulunduğu, ayrıca ihale dokümanı düzenlemelerinde dana eti yerine kullanılacak koyun etinin idarece ne sıklıkta talep edileceğinin de belirsiz olduğu, Teknik Şartname düzenlemeleri uyarınca işin yürütülmesi aşamasında gün içerisinde bir öğün et yemeği, bir öğün etli sebze yemeği verileceği dikkate alındığında yemek girdileri içerisindeki etin önemli bir maliyet unsuru olduğu hususları bir arada değerlendirildiğinde, anılan düzenlemenin teklif fiyatlarının gerçekçi olarak belirlenmesini ve işin sağlıklı şekilde yürütülmesini engelleyici nitelikte olduğu sonucuna varılmış ve başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın