xxxx
Home / İhale Danışmanı Ankara / Şartnamede İhale Konusu İş Makinelerinin Yüzde 90’ının Teslim Tarihinin Belirli Olup Yüzde 10’luk Kısmı İçin Net Bir Tarih Verilmemesinin Teklif Hazırlamada Tereddüde Düşüreceği İddiası

Şartnamede İhale Konusu İş Makinelerinin Yüzde 90’ının Teslim Tarihinin Belirli Olup Yüzde 10’luk Kısmı İçin Net Bir Tarih Verilmemesinin Teklif Hazırlamada Tereddüde Düşüreceği İddiası

Karar No              : 2021/UH.II-2103

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/563866 İhale Kayıt Numaralı “102 Adet Sürücüsüz İş Makinesi Kiralanması Hizmet Alımı İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Belka Ank. Katı Atık. Ayk. Ener. De. Bil. İnş. Nak.ve Taah. Yem. San. ve Tic. A.Ş. tarafından 20.10.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “102 Adet Sürücüsüz İş Makinesi Kiralanması Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Halil Çalık’ın 14.10.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 18.10.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 01.11.2021 tarih ve 50867 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 01.11.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1795 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, başvuruya konu ihaleye ait ihale dokümanındaki düzenlemelerin mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil ettiği, şöyle ki;

2) Başvuruya konu ihaleye ait Teknik şartname’nin 4’üncü maddesinde “01.11.2021 tarihinde işe başlanacak ve 31.12.2022 tarihinde bitecektir. Yüklenici, işe başlama tarihinde teslim edeceği her gruba ait makinelerin en az % 90’ini tedarik ederek idareye teslim edecektir. Geriye kalan iş makinesi işe başlatılması idarenin talebi doğrultusunda olacaktır.” düzenlemesine yer verildiği, ancak söz konusu düzenlemede ihale konusu işin %10’unu oluşturan iş makinelerinin teslim tarihinin net bir şekilde belirlenmediği, bu durumun isteklilerin tekliflerini hazırlarken tereddüde düşmelerine yol açacağı,

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

Sözleşme Tasarısı’nın “İşin Süresi” başlıklı 9’uncu maddesinde “9.1. İşe başlama tarihi 01.11.2021; işi bitirme tarihi 31.12.2022

9.2. Bu sözleşmenin uygulanmasında sürelerin hesabı takvim günü esasına göre yapılmıştır.” düzenlemesi yer almaktadır.

Başvuruya konu ihaleye ait Teknik Şartname’nin “İşe Başlama, İş Bitim Tarihi, Teslimat Yeri ve Şekli” başlıklı 4’üncü maddesinde “01.11.2021 tarihinde işe başlanacak ve 31.12.2022 tarihinde bitecektir. Yüklenici, işe başlama tarihinde teslim edeceği her gruba ait makinelerin en az % 90’ini tedarik ederek idareye teslim edecektir. Geriye kalan iş makinesi işe başlatılması idarenin talebi doğrultusunda olacaktır. İş Makineleri Belka A.Ş. Genel Müdürlüğü’nün belirleyeceği yerde teslim alınacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıda aktarılan ihale dokümanı düzenlemeleri incelendiğinde; ihale konusu iş kapsamında gerçekleştirilecek işin süresinin 01.11.2021-31.12.2022 olarak belirlendiği, işin başlama tarihi olan 01.11.2021 tarihinde yükleniciden ihale konusu iş kapsamında kullanılacak iş makinelerinin en az %90’ının idareye teslim etmesi gerektiğinin ifade edildiği, geriye kalan kısmın ise idarenin talebi doğrultusunda yüklenici tarafından idareye teslim edileceği anlaşılmaktadır.

Yapılan tespitler çerçevesinde; başvuru konusu edilen ihale dokümanı düzenlemesinde ihale konusu iş kapsamındaki iş makinelerinin en az %90’ının işin başlama tarihinde idareye teslim edileceğinin ifade edildiği, bu kapsamda, başvuru sahibinin iddiasının aksine, söz konusu düzenlemenin yüklenicinin ihale konusu iş kapsamındaki iş makinelerinin tamamını bu tarihte teslim etmesini engellemediği, bahse konu düzenlemenin sözleşmenin yürütülmesi aşamasında yüklenici tarafından ihale konusu iş kapsamındaki iş makinelerinin teslimine ilişkin bir düzenleme olduğu, isteklerin tekliflerine esas olarak ihale konusu iş kapsamındaki iş makinelerinin 01.11.2021 tarihi olan işin başlama tarihinde teslim edileceğini dikkate alarak tekliflerini oluşturması gerektiği, bu çerçevede, bahse konu düzenlemenin isteklileri tekliflerini hazırlaması sırasında tereddüde düşürecek bir nitelik taşımadığı anlaşıldığından; başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

Check Also

İhalelere Katılmaktan Yasaklı Olup Olmadığı Teyit Edilmelidir.

İhaleye Katılan Vekil ve Temsilcilerinin İhalelere Katılmaktan Yasaklı Olup Olmadığı Teyit Edilmelidir

Karar No              : 2022/UH.II-1703 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/1073847 İhale Kayıt Numaralı “14 Güzergah Personel Taşıma …

Call Now ButtonBize ulaşın