xxxx
Home / İhale Danışmanı Ankara / Yeterlik Bilgilerinin Mevzuata Uygun Hazırlanması Ve Beyanların Eksiksiz Sunulup EKAP’a Yüklenmesi Başvuru Sahiplerinin Sorumluluğunda Olduğundan Eksik Bilgi Kapsamında Tamamlatılamaz

Yeterlik Bilgilerinin Mevzuata Uygun Hazırlanması Ve Beyanların Eksiksiz Sunulup EKAP’a Yüklenmesi Başvuru Sahiplerinin Sorumluluğunda Olduğundan Eksik Bilgi Kapsamında Tamamlatılamaz

Karar No              : 2021/UY.II-2101

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/491855 İhale Kayıt Numaralı “Diyarbakır İli Sur İlçesi İnönü Caddesi Sağlıklaştırma Yapım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 17.09.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Diyarbakır İli Sur İlçesi İnönü Caddesi Sağlıklaştırma Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Ent İnş. Tic. ve San. A.Ş.nin 15.10.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 15.10.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 25.10.2021 tarih ve 49937 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.10.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1756 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, söz konusu ihalede pay defteri ve ilgili kısımlarının EKAP’a yüklenmediği gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, söz konusu evrakların kendileri tarafından ihale tarihinden önce EKAP’a yüklenildiği, kaydedildiği ve sonrasında kontrol edildiği, ancak ihale sonrasında EKAP’ta sistemsel veya yazılımsal olarak arıza ya da sorun olduğunu fark ettikleri zaman ihale komisyonu kararı alınmadan anılan belgelerin tekrar yüklendiği, ayrıca eksik görünen pay defterindeki ortaklık oranı ve pay devir tarihini gösteren tüm bilgilerin Ticaret Sicil Gazetesi’nde de mevcut olduğu,

Bu bakımdan, ortaklık durumunun hem tescil edilmiş Ticaret Sicil Gazetesi ile teyit edilebileceği hem de ortaklığın devam ettiğine dair beyanlarının mevcut olduğu, ek olarak idarece kendilerinden mali müşavir onaylı mezuniyet ortaklık durum belgesinin istenilip teyit edilmesinin gerekli olduğu, sistemsel çökme, hata vs. nedenlerden kaynaklanan bu durumdan dolayı kendilerinin kusurunun bulunmadığı iddialarına yer verilmiştir.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinde “(1) İhalelere katılacak aday veya istekliler tarafından,

a) Gerçek kişi olması halinde, elektronik ihaleler hariç, noter tasdikli imza beyannamesinin,

b) Tüzel kişi olması halinde, elektronik ihaleler hariç, başvuru ya da teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesinin,

teklif kapsamında sunulması zorunludur. Tüzel kişilerde; aday veya isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı aday/istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler ihalede sunulur. Aday veya isteklilerin ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetlerini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürmesi gerekmekte olup, ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak sunması gerekmektedir…” hükmü,

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin “Gerçek ve tüzel kişilerin EKAP’a kaydı” başlıklı 7’nci maddesinde “(1) İhalelere katılacak gerçek ve tüzel kişilerin EKAP’a kayıt işlemi sonucunda Kurum ile gerçek ve tüzel kişiler arasında bir protokol düzenlenir. Düzenlenen protokolde, EKAP’ta yer alan iş ve işlemleri gerçek veya tüzel kişi adına yürütecek en fazla iki adet platform sorumlusu belirtilir. Platform sorumlusu, Kurum tarafından kendisine iletilmiş olan etkinleştirme bağlantısını kullanarak şifresini oluşturur. Platform sorumlusu, kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak EKAP üzerinden gerçek veya tüzel kişi adına işlem yapabilecek diğer kullanıcıları belirler, kaydeder ve yetkilendirir.

(2) EKAP’a kayıt için aşağıda yer alan bilgi ve belgelerin protokol ekinde Kuruma sunulması zorunludur:

(5) EKAP’a kayıtlı olan; gerçek kişilerin kendileri ile vekil veya temsilcilerine; tüzel kişilerin kendileri, ilgisine göre, ortakları ve ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç)/üyeleri/kurucuları, teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşme imzalamaya ve sözleşmenin yürütülmesi konusunda tüzel kişiliği temsile yetkili yönetimindeki görevliler ile vekil veya temsilcilerine ilişkin aşağıda yer alan bilgileri EKAP’a kaydetmeleri ve son başvuru veya ihale tarihinden ve sözleşme imzalamadan önce güncellemeleri zorunludur. Bu kişilerin;

a) Gerçek kişi olması halinde adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası ile varsa işletme adı ve ticaret unvanı,

b) Tüzel kişi olması halinde ticaret unvanı, vergi kimlik numarası ile varsa işletme adı. Tüzel kişilerde; yönetimdeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelere/kuruculara ilişkin kayıt kapsamında ticaret sicil verileri esas alınır. Ayrıca anonim şirketlerde (tek ortaklı şirketler hariç) ortaklar ve ortaklık oranlarının kaydı kapsamında, beyan edilen kişilere ilişkin pay defteri ile dayanağı yönetim kurulu karar defterinin ilgili kısımları; şirket niteliğinde olmayan tüzel kişilerde ise üyelerin veya kurucuların kaydı kapsamında Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinde yer almayan bilgileri içeren belgelerin ilgili kısımları da taranarak EKAP’a yüklenir. Yabancı aday/istekliler tarafından bu fıkrada istenen bilgi ve belgelerin beyan edilmesi/yüklenmesi bakımından, ilgili ülke mevzuatındaki karşılıkları esas alınır.

(6) Bu madde kapsamında EKAP’a kaydedilen bilgilerin eksiksiz, doğru ve güncel olması gerekmektedir. EKAP’a kayıtlı gerçek veya tüzel kişiler tarafından, beşinci fıkrada belirtilen bilgilerde değişiklik yapılmasının gerektiği hallerde bu değişikliklerin, en geç değişiklik tarihini izleyen 7 (yedi) gün içerisinde ancak her durumda son başvuru veya ihale tarihinden önce, son başvuru veya ihale tarihinden sonra gerçekleşen değişikliklerin sözleşme imzalanmadan önce güncellenerek EKAP’a kaydedilmesi zorunludur.

(7) Bu maddede belirlenen şartlara bağlı olmaksızın gerçek ve tüzel kişilerin EKAP’a kayıt işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi ile dinamik alım sistemi, yeterlik sistemi, ihale, sözleşme, şikayet ve itirazen şikayet gibi süreçlerde sunulması gereken bilgi ve belgelerin EKAP’a kaydedilmesi ve kullanılmasına ilişkin esas ve usuller Kurum tarafından belirlenir.” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Gerçek veya tüzel kişilerin EKAP’a kayıt işlemleri” başlıklı 31’inci maddesinde “…31.3 Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 7 nci maddesinde istenen bilgilerin EKAP üzerinde eksiksiz, doğru ve güncel tutulması gerekmektedir. EKAP’a kayıtlı gerçek veya tüzel kişiler tarafından anılan maddenin beşinci fıkrasında belirtilen bilgilerde değişiklik yapılmasının gerektiği hallerde bu değişikliklerin, en geç değişiklik tarihini izleyen 7 (yedi) gün içinde ancak her durumda son başvuru veya ihale tarihinden önce, son başvuru veya ihale tarihinden sonra gerçekleşen değişikliklerin sözleşme imzalanmadan önce güncellenerek EKAP’a kaydedilmesi zorunludur. Bilgilerin doğrudan EKAP’taki kayıtlardan temin edildiği hallerde, bu bilgilerin güncel olmadığının anlaşılması durumunda teklifler değerlendirme dışı bırakılır. Ayrıca ticaret sicilinde kayıtlı bilgiler ile EKAP’ta yer alan bilgiler arasında çelişki olması halinde, ticaret sicilindeki bilgiler esas alınacaktır.” açıklaması,

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: Diyarbakır İli Sur İlçesi İnönü Caddesi Sağlıklaştırma Yapım İşi

b) Türü: Yapım işleri

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no’su (yapım işlerinde):

d) Kodu:

e) Miktarı:

2.294,226 metrekare cephe ve yer kaplaması, 3.155,207 metrekare bazalt döşeme yapılması, 10.168,58 metrekare boya ve sıva yapılması vb. imalatlar ile Diyarbakır İli Sur İlçesi İnönü Caddesi Sağlıklaştırma Yapım İşi

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: Diyarbakır/Sur” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde  “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

1) (Mülga: 20/06/2021-31517 R.G./5.md.; yürürlük: 19/08/2021)

2) Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile, ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Tekliflerin sunulma şekli” başlıklı 22’nci maddesinde “…22.2. Yeterlik bilgileri tablosunda ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlar, teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar standart formunda ise açıklama istenen teknik özellikler için ayrı satırlar açılmış olup, istekliye ait hangi belgeler esas alınarak ihaleye katılım sağlanmış ise o belgelere ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgelerde yer alan gerekli bilgiler eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmek suretiyle ekli standart formalara uygun şekilde doldurulacaktır. Yabancı istekli tarafından ihaleye teklif verilmesi halinde, bu şartnamede istenilen belgelere veya isteklinin kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş olan dengi belgelere ilişkin bilgilerin beyan edilmesi gerekir.

22.4. Teklifin ve buna ilişkin e-anahtarın EKAP’a alınma zamanı 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ve ilgili ikincil mevzuatta düzenlenen zaman damgası ile kayıt altına alınır. Bu zamanın tespitinde atom saati kullanılır.

22.5. İhale sürecinde idareler ve/veya kayıtlı gerçek ve tüzel kişilerce, teknik sorunlar nedeniyle EKAP üzerinde işlem yapılamaması halinde, ihale sürecine ilişkin işlemlerin mevzuata uygun şekilde sürdürülebilmesi ve hak kayıplarının önlenmesi amacına yönelik olarak alternatif sistemleri ve uygulamaları devreye almaya, gerekli hallerde bu ve ilgili işlemleri durdurmaya, ertelemeye, yenilemeye veyahut iptal etmeye yönelik tedbirleri almaya Kurum yetkilidir. Bu durumda EKAP üzerinden gerekli bildirimler yapılır.

22.8. İdarece talep edilmesi durumunda istekliler tarafından, e-teklifleri kapsamında beyan edilen bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki

meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak teyit edilemeyenler ekleri ile birlikte, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak süresi içerisinde sunulmak zorundadır.” düzenlemesi,

Söz konusu Şartname’nin “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 31’inci maddesinde “31.131.1. İlk oturumun kapatılmasından sonra, ihale komisyonu belirleyeceği bir tarih ve saatte toplanır ve EKAP üzerinde tekliflerin değerlendirilmesine başlanır. Teklif değerlendirme işlemleri birden fazla oturumda yapılabilir. Her oturum kapatılmadan önce bilgiler EKAP’a kaydedilir ve düzenlenen tutanakların bir çıktısı alınarak ihale komisyonu üyeleri tarafından imzalanır.

31.2. Teklif değerlendirmesinde öncelikle ilk oturumda 30 uncu madde uyarınca e-teklifinin açılamadığı veya teklif mektubu ile geçici teminatının uygun olmadığı tespit edilen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

31.3. İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ve istenilmişse teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalara ilişkin değerlendirme, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için, sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılır. Yeterlik sertifikası üzerinden yeterlik tespiti yapılan ihalelerde ise, ihale dokümanında belirtilen katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirme, yeterlik sertifikası kapsamındaki geçerlik süresi dolan belgeler dahil yeterlik sertifikası üzerindeki bilgiler; yeterlik sertifikası üzerinden değerlendirme yapılamayan her belge veya kriter için ise yeterlik bilgileri tablosunda istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır.

31.8. Yapılan değerlendirme sonucunda, ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan veya yeterlik sertifikasının geçerlik süresi ihale tarihinden önce dolan teklifler değerlendirme dışı bırakılarak EKAP üzerinden ?Uygun Olmayan e-Teklif Kontrol Tutanağı? düzenlenir ve değerlendirme dışı bırakma işleminin gerekçeleri belirtilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

20.06.2021 tarihli ve 31517 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişikliklerle “Yeterlik Bilgileri Tablosu” standart formunun “Teklif Vermeye Yetkili Olunduğuna İlişkin Bilgiler” satırında “Ticaret Sicili Bilgileri” ile “Pay Defteri” alt satırlarının kaldırıldığı, aday veya isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ortaklarına/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgelerin EKAP’a kaydı ile ilgili olarak; tüzel kişilerde yönetimdeki görevliler ile ilgisine göre ortaklar ve ortaklık oranlarına/üyelere/kuruculara ilişkin kayıt kapsamında Ticaret Sicil verilerinin esas alınacağının hükme bağlandığı, ayrıca anonim şirketlerde ortaklar ve ortaklık oranlarının kaydı kapsamında, beyan edilen kişilere ilişkin pay defteri ile dayanağı yönetim kurulu karar defterinin ilgili kısımlarının, şirket niteliğinde olmayan tüzel kişilerde ise üyelerin veya kurucuların kaydı kapsamında Ticaret Sicil Gazeteleri’nde yer almayan bilgileri içeren belgelerin ilgili kısımlarının da taranarak EKAP’a yüklenmesinin öngörüldüğü anlaşılmıştır.

Ek olarak, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nde EKAP’a kayıtlı olan; gerçek kişilerin kendileri ile vekil veya temsilcilerine; tüzel kişilerin kendileri, ilgisine göre, ortakları ve ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç)/üyeleri/kurucuları, teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşme imzalamaya ve sözleşmenin yürütülmesi konusunda tüzel kişiliği temsile yetkili yönetimindeki görevliler ile vekil veya temsilcilerine ilişkin bilgileri EKAP’a kaydetmeleri ve son başvuru veya ihale tarihinden ve sözleşme imzalamadan önce güncellemelerinin zorunlu olduğu, bu kişilerin tüzel kişi olması halinde yönetimdeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelere/kuruculara ilişkin kayıt kapsamında ticaret sicil verilerinin esas alınacağı, ayrıca anonim şirketlerde (tek ortaklı şirketler hariç) ortaklar ve ortaklık oranlarının kaydı kapsamında, beyan edilen kişilere ilişkin pay defteri ile dayanağı yönetim kurulu karar defterinin ilgili kısımlarının taranarak EKAP’a yükleneceği, bu madde kapsamında EKAP’a kaydedilen bilgilerin eksiksiz, doğru ve güncel olmasının gerekmekte olduğu, EKAP’a kayıtlı gerçek veya tüzel kişiler tarafından, beşinci fıkrada belirtilen bilgilerde değişiklik yapılmasının gerektiği hallerde bu değişikliklerin, en geç değişiklik tarihini izleyen 7 (yedi) gün içerisinde ancak her durumda son başvuru veya ihale tarihinden önce, son başvuru veya ihale tarihinden sonra gerçekleşen değişikliklerin sözleşme imzalanmadan önce güncellenerek EKAP’a kaydedilmesinin zorunlu olduğu hükmü yer almaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nde ise Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 7’nci maddesine göre EKAP’a kaydedilen bilgilerin doğrudan EKAP’taki kayıtlardan temin edildiği hallerde, bu bilgilerin güncel olmadığının anlaşılması durumunda tekliflerin değerlendirme dışı bırakılacağı açıklamasına yer verilmiştir.

17.09.2021 tarihinde e-teklif alınarak gerçekleştirilen ihaleye 28 isteklinin katıldığı, daha sonra idarece 22.09.2021 tarihli ve “Beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulması ve/veya numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin ürün örneklerinin verilmesi/kurulumların yapılması/aşırı düşük teklif açıklamalarının sunulması” konulu yazının Tekinler Müh. İnş. San. ve Tic. A.Ş.ye EKAP üzerinden tebliğ edildiği, anılan yazıda “Diyarbakır İli Sur İlçesi İnönü Caddesi Sağlıklaştırma Yapım İşi işine ait ihalede tekliflerin değerlendirmesi sürecine geçilmiş olup, beyan etiğiniz bilgi ve belgeleri tevsik eden ve EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayan aşağıdaki belgeleri ekleri ile birlikte, İdari Şartnamenin 7.9. maddesine uygun olarak, 24.09.2021 tarihine kadar İdaremize sunmanız gerekmektedir.

Sunulması Gereken Belgeler

• Vekaletname Bilgileri

• Ticaret Sicili Bilgileri

• Ortaklık Tespit Belgesi

• Mezuniyet Belgesinin Kullanılmasına İlişkin Ortaklık Durum Belgesi

• Diğer Belge

• Diğer Belgelere İlişkin Açıklamalar” ifadelerine yerilerek idarece sunulması gereken belgelerin talep edildiği, 22.09.2021 tarihinde adı geçen istekli tarafından talep edilen belgelerin sunulduğu, 06.10.2021 tarihli ihale komisyonu kararında başvuru sahibi Ent İnş. Tic. ve San. A.Ş., Efferent İnş. A.Ş. ve Nuda Enerji İnş. A.Ş.nin 20.06.2021 tarih ve 31517 sayılı Resmi Gazete’de Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 7’nci maddesinde yer alan değişikliklerine göre pay defteri ile ilgili kısımlarını EKAP sistemine taratmadıkları ve/veya ihale komisyonunca pay defteri ile ilgili kısımlara EKAP üzerinden ulaşılamadığı gerekçesiyle, Makrotel Enerji Tarım Gıda İnş. San. ve Tic. A.Ş.nin ise EKAP sistemine pay defteri ile alakalı olarak yönetim kurulu karar defterinin ilgili kısımlarını taratmasına rağmen, ortakların ortaklık yapısıyla ilgili kısımlarını taratmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, istekliler tarafından sunulan belgelerin idarece kontrolü sonucunda ihalenin Tekinler Müh. İnş. San. ve Tic. A.Ş. üzerinde bırakıldığı ve Alpyol İnş. Enerji Madencilik San. ve Tic. A.Ş. nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

İnceleme kapsamında idarece gönderilen ihale işlem dosyası içerisinde başvuru sahibi Ent İnş. Tic. ve San. A.Ş.ye ait pay defterinin ve ilgili kısımlarının bulunmadığı, yalnızca anılan istekliye ait birim fiyat teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetveli, yeterlik bilgileri tablosu, yükseköğretim kurulu mezun belgesi sorgulama sonucu, ticaret sicili bilgileri sorgulama sonucu ve 01.10.2021 tarihli ve 10257 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nin olduğu tespit edilmiştir.

Bu bakımdan, Elektronik İhale Dairesi Başkanlığı’ndan 15.11.2021 tarih ve E.2021/19678 sayılı yazı ile “E-teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen 2021/491855 ihale kayıt numaralı “Diyarbakır İli Sur İlçesi İnönü Caddesi Sağlıklaştırma Yapım İşi” ihalesi ile ilgili olarak Kurumumuza yapılan bir itirazen şikâyet başvurusunun sonuçlandırılabilmesi adına, Ent İnş. A.Ş. tarafından pay defteri ve ilgili kısımlarının EKAP’a yüklenmediği gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, söz konusu evrakların kendileri tarafından ihale tarihinden önce EKAP’a yüklenildiği, ancak ihale sonrasında EKAP’ta sistemsel veya yazılımsal olarak arıza ya da sorun olduğunu fark ettikleri zaman ihale komisyonu kararı alınmadan anılan belgelerin tekrar yüklendiğinin iddia edildiği, bu bakımdan;

– Anılan istekli tarafından pay defteri ve ilgili kısımlarının EKAP’a yüklenip yüklenmediği,

– İhale tarihi itibariyle veya ihale sonrasında EKAP’ta sistemsel bir sorun yaşanıp yaşanmadığı,

– Bahse konu istekli tarafından ihale komisyonu kararı alınmadan anılan belgelerin tekrar yüklenip yüklenmediği,

– Efferent İnş. A.Ş. ile Nuda Enerji İnş. A.Ş. tarafından pay defteri ve ilgili kısımlarının EKAP’a ve Makrotel Enerji Tarım Gıda İnş. San. ve Tic. A.Ş. tarafından ise, ortakların ortaklık yapısıyla ilgili kısımlarının yüklenip yüklenmediği ilişkin bilgilere ihtiyaç duyulmuştur.

Bu itibarla, adı geçen istekliler tarafından pay defteri ve ilgili kısımları ile ortakların ortaklık yapısına ilişkin kısımlarına ilişkin bilgilerin EKAP üzerinden temin edilerek gönderilmesi hususunda…” ifadelerine yer verilerek başvuru sahibi tarafından EKAP’a kaydedildiği iddia edilen pay defteri ve ilgili kısımlarına ilişkin bilgilerin istenildiği, bahse konu Daire Başkanlığı tarafından 19.11.2021 tarih ve E.2021/20031 sayılı cevabi yazı ekinde “…EKAP kayıtlarında yapılan incelemede ihale tarihinde herhangi bir genel sistemsel arıza bulunmadığı, EKAP Etkileşim Merkezi’nde de ENT İnşaat A.Ş. tarafından herhangi bir arızaya ilişkin kayıt açtırılmadığı, ENT İnşaat A.Ş.’nin pay defterlerinin sisteme ilk yükleme tarihinin 23.09.2021 olduğu, öncesinde herhangi bir yüklemenin kayıtlarda yer almadığı anlaşılmaktadır.

Dairenizce talep edilen bilgilerden EKAP üzerinden erişilebilenler, yazımız ekinde gönderilmektedir.” ifadelerine yer verildiği, anılan yazı ekinde başvuru sahibi istekli Ent İnş. Tic. ve San. A.Ş.nin 14.10.2015 tarihinde Diyarbakır 1. Noterliği tarafından onaylanan pay defterine göre 43********* T.C. kimlik numaralı Muhsin Özel’in %51 ve 38********* T.C. kimlik numaralı Ayhan Tütü’nün %49 hisseye sahip oldukları, anılan ortakların 20.01.2021 tarihli ve 5 sayılı yönetim kurulu karar defterinde bahse konu şirkette yönetici oldukları bilgilerinin yer aldığı, ancak söz konusu bilgilerin ihale tarihinden sonra 23.09.2021 tarihinde EKAP’a yüklendiği ve aynı tarihte son onayın verildiği, ek olarak ihale tarihinde herhangi bir sistemsel bir arızanın gerçekleşmediği anlaşılmıştır.

Yapılan incelemede başvuru sahibi istekli tarafından pay defterleri ve ilgili kısımlarının EKAP’a yüklendiği belirtilmiş ise de, anılan belgelerin ihale işlem dosyası içerisinde bulunmadığının görüldüğü, Elektronik İhale Dairesi Başkanlığı ile yapılan yazışmalar sonucunda ise, söz konusu belgelerin EKAP’a ihale tarihinden sonra yüklendiğinin ve son onayının yapıldığının anlaşıldığı, ek olarak ihale tarihinde herhangi bir sistemsel arızanın gerçekleşmediği göz önünde bulundurulduğunda başvuru sahibinin teklifinin bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı ve başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.6’ncı maddesine göre aday ve isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin tamamlatılabileceği, ancak başvuru sahibi tarafından sunulmuş yeterlik bilgileri tablosunun bizzat isteklilerce hazırlandığı, başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen bir belge olmadığı, bu itibarla teklif dosyasının mevzuata uygun olarak hazırlanması, yeterlik bilgileri tablosundaki beyanların eksiksiz sunulması ve ilgili belgelerin EKAP’a yüklenmesi hususundaki sorumluluğun isteklilere ait olduğu, bu kapsamda söz konusu hususun eksik bilgi kapsamında tamamlatılması imkanının bulunmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin itirazen şikayete konu olan hususların bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılması gerektiğine ilişkin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Netice itibariyle başvuru sahibinin iddiaları yerinde bulunmadığından anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda herhangi bir aykırılık tespit edilmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Check Also

İhalelere Katılmaktan Yasaklı Olup Olmadığı Teyit Edilmelidir.

İhaleye Katılan Vekil ve Temsilcilerinin İhalelere Katılmaktan Yasaklı Olup Olmadığı Teyit Edilmelidir

Karar No              : 2022/UH.II-1703 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/1073847 İhale Kayıt Numaralı “14 Güzergah Personel Taşıma …

Call Now ButtonBize ulaşın