xxxx
Home / İhale Danışmanı Ankara / Teklif Dosyasında Sunulan Covid-19 Güvenli Üretim Hizmet Belgesinin Yetkili Olmayan Kurumdan Alınmış Olması

Teklif Dosyasında Sunulan Covid-19 Güvenli Üretim Hizmet Belgesinin Yetkili Olmayan Kurumdan Alınmış Olması

Karar No              : 2021/MK-397

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/34877 İhale Kayıt Numaralı “Malatya İl Göç İdaresi Müdürlüğüne Bağlı Geri Gönderme Merkezi Ve Geçici Geri Gönderme Merkezi Yemek Hizmeti Alım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Malatya Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından yapılan 2021/34877 ihale kayıt numaralı “Malatya İl Göç İdaresi Müdürlüğüne Bağlı Geri Gönderme Merkezi ve Geçici Geri Gönderme Merkezi Yemek Hizmeti Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Emiroğulları Yemek Fabrikaları Gıda İnş. Tem. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 21.04.2021 tarihli ve 2021/UH.I-840 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle, Akfa Yemek Tem. Oto Yıkama Otopark İth. İhrc. İnş. Gıda Üretim Tic. Ltd. Şti. tarafından açılan davada, Ankara 15. İdare Mahkemesinin 10.09.2021 tarihli ve E:2021/1038, K:2021/1488 sayılı kararında “…Olayda, Mahkememizin 30/06/2021 ve 18/08/2021 tarihli ara kararlarıyla Türk Akreditasyon Kurumundan, Covid 19 Güvenli Üretim Hizmet Belgesi’ne ilişkin kurumca akreditasyon yapılıp yapılmadığı ve IFC Global Sertifikasyon ve Muayene Eğitim Hizmetleri A.Ş’nin Covid-19 Güvenli Üretim Hizmet Belgesi düzenleme konusunda akreditasyonunun bulunup bulunmadığının sorulmuş, ara karar cevabında; Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)’nun hizmet verdiği alanlar arasında “Covid-19 Güvenli Üretim Hizmet Belgesi” sunan kuruluşların akreditasyonunun bulunmadığı, IFC Global Sertifikasyon ve Muayene Eğitim Hizmetleri A.Ş.’nin ürün belgelendirme (ISO/IEC 17065) alanında akredite edilmiş bir belgelendirme kuruluşu olduğu ancak akreditasyon kapsamında “Covid-19 Güvenli Üretim Hizmet Belgesi” şeklinde bir programın yer almadığı belirtilmiştir.

Yukarıda yer alan mevzuat düzenlemelerinden ve ara karar cevaplarından görüldüğü üzere, istekliler tarafından sunulması istenen, ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden Covid-19 Güvenli Üretim Hizmet belgesinin, Türk Standartları Enstitüsü’nden temin edilmesi gerektiği yönünde bir ifade bulunmadığı gibi, İhale ilanının 4. maddesinde yer alan düzenlemelerin ise Kalite yönetim sistem belgesine ilişkin olduğu, davaya konu Covid-19 Güvenli Üretim Hizmet Belgesinin ise farklı bir belge olduğu, ihale mevzuatında ve ihale dokümanında söz konusu belgede TÜRKAK Akreditasyonu T.C. ANKARA 15. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2021/1038 KARAR NO : 2021/1488 UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden PR3JHXg – JVS5yY9 – AYRi6dH – 7SvRcY= ile erişebilirsiniz. taşıdığına dair bir ibarenin/logonun bulunmasına veya anılan şirketin/kuruluşun Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduğuna ve bu kuruluşça düzenlenen belgenin geçerliliğini sürdürdüğüne ilişkin Türk Akreditasyon Kurumundan alınmış bir teyit yazısının sunulmasına yönelik bir husus bulunmadığı ayrıca TÜRKAK’ın söz konusu belgeye ilişkin akreditasyon hizmetinin bulunmadığı ve IFC Global Sertifikasyon ve Muayene Eğitim Hizmetleri A.Ş. ‘nin ürün belgelendirme (ISO/IEC 17065) alanında akredite edilmiş bir belgelendirme kuruluşu olduğu anlaşıldığından, davacının sunduğu Covid-19 Güvenli Üretim Hizmet Belgesi’nin sunulan şekliyle geçerli kabul edilmesi gerektiği kanaatine varılmıştır. Bu itibarla, davacı tarafından sunulan “Covid-19 Stay Safe Güvenli Üretim Belgesi” başlıklı belgeyi düzenleyen IFC Global Sertifikasyon Muayene ve Eğitim Hizmetleri A.Ş.nin, bahsi geçen belgeyi düzenlemek konusunda akredite edilmiş bir kuruluş olmadığı, bahsi geçen şirket tarafından düzenlenen söz konusu belgede TÜRKAK Akreditasyon Markasını taşıdığına dair bir ibarenin/logonun bulunmadığı, ayrıca anılan şirketin/kuruluşun Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduğuna ve bu kuruluşça düzenlenen belgenin geçerliliğini sürdürdüğüne ilişkin Türk Akreditasyon Kurumundan alınmış bir teyit yazısının da teklif kapsamında sunulmadığı gerekçesiyle davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiğinden bahisle düzeltici işlem uygulanmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1) Kamu İhale Kurulunun 21.04.2021 tarihli ve 2021/UH.I-840 sayılı kararının 7’nci iddia ile ilgili kısmının iptaline,

2) Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Check Also

İhalelere Katılmaktan Yasaklı Olup Olmadığı Teyit Edilmelidir.

İhaleye Katılan Vekil ve Temsilcilerinin İhalelere Katılmaktan Yasaklı Olup Olmadığı Teyit Edilmelidir

Karar No              : 2022/UH.II-1703 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/1073847 İhale Kayıt Numaralı “14 Güzergah Personel Taşıma …

Call Now ButtonBize ulaşın