xxxx
Home / İhale Danışmanı Ankara / Kamu İhale Kurumu Şikayet Ya Da İtirazen Şikayet Üzerine İhalenin İptal Kararı Alınması Durumunda Görevlidir

Kamu İhale Kurumu Şikayet Ya Da İtirazen Şikayet Üzerine İhalenin İptal Kararı Alınması Durumunda Görevlidir

Karar No              : 2021/UY.IV-1787

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/321798 İhale Kayıt Numaralı “Burdur Merkez Askeriye ve Gökçebağ Göletleri Sulaması Yenileme” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

DSİ 18. Bölge Müdürlüğü tarafından 28.07.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Burdur Merkez Askeriye ve Gökçebağ Göletleri Sulaması Yenileme” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 23.09.2021 tarih ve 44031 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1570 sayılı dosya kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Ön inceleme raporu ve ekleri incelendi.

Başvuru dilekçesinde özetle; kesinleşen ihale dokümanına göre hareket edilerek piyasa koşullarına uygun en avantajlı teklifin belirlenmesinin mümkün olduğu, geçerli teklifler arasında en yüksek puanı (50 puan) alan isteklinin kendileri olduğu, bu itibarla idarece tekliflerinin reddedilerek ihalede geçerli teklif kalmadığı gerekçesiyle alınan ihalenin iptali kararının yerinde olmadığı, sonuç olarak idare tarafından alınan ihalenin iptali kararının iptal edilmesi ve ihalenin kendi üzerlerinde bırakılması gerektiği iddiasına yer verilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinin ilk fıkrasında, ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabileceklerin, anılan Kanun’da belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabileceği hükmüne yer verilmiştir. Aynı Kanun’un 56’ncı maddesinin birinci fıkrasında ise ihalenin idarece iptaline ilişkin kararlardan, sadece şikâyet ve itirazen şikâyet üzerine alınanların itirazen şikâyete konu edilebileceği hüküm altına alınmıştır.

Başvuru sahibi tarafından sunulan başvuru dilekçesi, dilekçe ekleri ve idarece gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde, 01.09.2021 tebliğ tarihli ihale iptal kararı yazısında “Fiyat dışı unsur uygulamasının  işin özüne aykırı olarak kamu yararına engel olabilecek şekilde yanlış düzenlenmesi ve ihale sonucunda en avantajlı teklifin yaklaşık maliyet üzerinde olması sebebiyle ihale iptal edilmiş olup …” ifadelerine yer verildiği, başvuruya konu ihalenin iptali kararının Kurumun görev alanında olup olmadığının anlaşılabilmesi için ihalenin iptali kararı öncesinde idareye yapılmış olan herhangi bir şikâyet başvurusu olup olmadığı konusunda idareden bilgi talep edildiği, idarenin Kuruma gönderdiği 24.09.2021 tarihli ve 1596345 sayılı yazıdan, ihalenin iptali işleminden önce idareye bir şikâyet başvurusunda bulunulmadığı ve iptal kararının itirazen şikâyet üzerine alınmadığı tespit edildiğinden başvuru konusu hususun Kurumun görev alanında bulunmadığı anlaşılmıştır.

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi uyarınca başvurunun görev yönünden reddi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Başvurunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Check Also

İhalelere Katılmaktan Yasaklı Olup Olmadığı Teyit Edilmelidir.

İhaleye Katılan Vekil ve Temsilcilerinin İhalelere Katılmaktan Yasaklı Olup Olmadığı Teyit Edilmelidir

Karar No              : 2022/UH.II-1703 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/1073847 İhale Kayıt Numaralı “14 Güzergah Personel Taşıma …

Call Now ButtonBize ulaşın