Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı Ankara / Teknik Şartnamede Araçlara İlişkin Yaş Sınırlaması Belirtilmesi Mevzuata Aykırı Mıdır?

Teknik Şartnamede Araçlara İlişkin Yaş Sınırlaması Belirtilmesi Mevzuata Aykırı Mıdır?

Karar No              : 2022/UH.I-256

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/813028 İhale Kayıt Numaralı “Personel Taşıma” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Şeker Fabrikası Müdürlüğü tarafından 17.01.2022 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Personel Taşıma” ihalesine ilişkin olarak Gültekin Tur Turizm İnşaat ve Tic. Ltd. Şti.nin 11.01.2022 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibince 28.01.2022 tarih ve 4224 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.01.2022 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2022/129 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

2) Teknik Şartname’nin 1’nci maddesinde 1 adet 17 kişilik araç için belirtilen yaş sınırlamasının mevzuata aykırı olduğu,

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü,

Aynı Kanun’un “Şartnameler” başlıklı 12’nci maddesinde “… İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır…” hükmü,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler ve kapasite raporu” başlıklı 41’inci maddesinde “(1) (Değişik fıkra: 30/09/2020-31260 R.G/4. md., yürürlük: 20/10/2020) İşin yapılabilmesi için gerekli görülen makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin bilgilere sözleşme tasarısında yer verilir. Ancak, söz konusu makine, teçhizat ve diğer ekipman yeterlik kriteri olarak belirlenemez…” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “Sözleşmenin yürütülmesi aşamasındaki mesleki ve teknik yükümlülüklere yönelik düzenlemeler” başlıklı 30’uncu maddesinde “(1) Ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede yeterlik kriteri olarak belirlenmeyen, ancak sözleşmenin yürütülmesi aşamasında işin yerine getirilmesi için gerekli olduğu öngörülen mesleki ve teknik yükümlülüklere yönelik düzenlemeler teknik şartnamede yer alır.” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Sözleşmenin yürütülmesindeki mesleki ve teknik yükümlülükler” başlıklı 77’nci maddesinde “77.1. İdarelerce sözleşmenin yürütülmesi aşamasında işin yerine getirilmesi için gerekli olduğu öngörülen ve idari şartnamede yeterlik kriteri olarak belirlenmeyen mesleki ve teknik yükümlülüklere yönelik düzenlemeler ancak teknik şartnamede yapılabilecek ve bu kapsamda yüklenici tarafından hangi belgelerin idareye sunulması gerektiği teknik şartnamede açıkça düzenlenecektir. ” açıklaması,

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.5.2. Hizmetin yürütülebilmesi için istene araçlar C Plakalı olacak fakat bu araçlar için öz malı olma şartı aranmayacaktır.

7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği bu şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

{Belirtilmemiştir}…” düzenlemesi,

Teknik Şartname’nin 1’inci maddesinde “Bulundurulması gereken araç sayısı 18 Adet 43 Kişilik C Plakalı otobüs (İhale Tarihi İtibariyle araç modelleri en çok 19 yaşında olacaktır) ve 1 adet 17 Kişilik Minibüs (İhale Tarihi İtibariyle en çok 5 yaşında olacaktır) tüm araçlar klimalı olacaktır…” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin 10’uncu maddesinde “Sefere konulacak vasıtaların evsafı:

Otobüs 43 kişilik (İhale Tarihi İtibariyle en çok 19 yaşında olacaktır) ve 1 Adet 17 kişilik minibüs (İhale Tarihi İtibariyle 5 yaşında olacaktır), tüm araçlar klimalı olacaktır. Bu şartlara uygun olmayan araç kesinlikle çalıştırılmayacaktır. Araçlar 2918 sayılı karayolları trafik kanunu, karayolları trafik yönetmeliği ve 25 Şubat 2004 tarih 25384 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliğinin 12.maddesinde belirtilen şartları sağlayacaktır.

Periyodik trafik muayeneleri ile bir yıllık mutad bakım ve onarımlarının yapılmış olması ve özel servis araçları uygunluk belgesinin bulunması zorunludur.” düzenlemesi yer almaktadır.

İnceleme konusu ihaleye ait İdari Şartname’nin 7’inci maddesinde, işin yürütülmesi aşamasında kullanılacak olan araçların isteklinin kendi malı olması şartının getirilmediği ve araçlara ilişkin yeterlik kriteri belirlenmediği, ihale konusu işte kullanılacak araçların yaş dahil teknik kriterlerine Teknik Şartname’de yer verildiği görülmüştür.

İlgili mevzuat düzenlemelerinden; İdari Şartnamede yeterlik kriteri olarak belirlenmeyen, ancak sözleşmenin yürütülmesi aşamasında işin yerine getirilmesi için gerekli olduğu öngörülen mesleki ve teknik yükümlülüklere yönelik düzenlemelere teknik şartnamede yer verilmesi gerektiği, ihaleyi yapan idare tarafından işin yürütülmesinde kullanılacak araçlara ilişkin teknik kriterlerin ihtiyaçlara uygun olarak belirlenmesi idarenin takdir ve sorumluluğunda olduğu anlaşılmaktadır.

Bu kapsamda, idarece 1 adet 17 kişilik minibüs için ihale tarihi itibariyle en çok 5 yaşında olma şartının idarenin takdir yetkisi kapsamında değerlendirilebilir nitelikte olduğu, bu haliyle söz konusu düzenlemenin katılımı zorlaştırıcı, fırsat eşitliğini engelleyici nitelikte olmadığı ve mevzuata aykırılık taşımadığı değerlendirildiğinden, iddia yerinde bulunmamıştır.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

İdarenin Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması Mevzuata Uygundur

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

Call Now ButtonBize ulaşın