Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı Ankara / Birim Fiyat Teklif Cetvelindeki Çarpım Ve Toplamlarda Aritmetik Hata Olması Durumunda İsteklinin Teklifi Değerlendirme Dışı Bırakılır

Birim Fiyat Teklif Cetvelindeki Çarpım Ve Toplamlarda Aritmetik Hata Olması Durumunda İsteklinin Teklifi Değerlendirme Dışı Bırakılır

Karar No              : 2022/UY.II-293

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/750491 İhale Kayıt Numaralı “2021-2022 Yılları Arası Kamu Binaları Bakım Onarım ve Tadilat Yapım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Silivri Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 08.12.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2021-2022 Yılları Arası Kamu Binaları Bakım Onarım ve Tadilat Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Fimay Mim. Müh. İnş. Tic. Ltd. Şti.nin 13.12.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 15.12.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 24.12.2021 tarih ve 60704 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.12.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/2145 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) İtirazen şikayete konu ihaleye ilişkin vermiş oldukları teklifin, birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata bulunduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı fakat anılan durumun mevzuata uygun olmadığı, birim fiyat teklif cetvelinin Excel programı ile oluşturulduğu, elle yazma durumunun söz konusu olmadığı, birim fiyata ilişkin yazılan bedel ile miktarın çarpılması sonucunda hesaplama farklılığı oluştuğu,

Birim fiyat teklif cetvelinin aslında

şeklinde oluştuğu, teklif fiyatları olan 1,836 rakamının Excel tarafından yuvarlanması sonucu oluşan durumun Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.5.3’üncü maddesi kapsamında olduğu, anılan hususta kendilerinin bir kusurunun bulunmadığı, hesaplama farklılığının 3.891.042,50- 3.891.042,30 – 0,20 TL olduğu ve toplam teklif fiyatının 3.891.042,30 * 0,000051’ine (yüzbinde ellibirine) karşılık geldiği ve toplam teklif fiyatının binde birinden az olduğu, söz konusu farklılığın ihalenin sonuçlandırılmasına esas teklif sıralamasını değiştirmediği, birim fiyat teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetveli arasında fiyat farklılığı açısından uyumsuzluk bulunmadığı,

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinde “… Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü yer almaktadır.

Yapım İşi İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ve belgelerdeki bilgi eksikliklerinin tamamlatılması” başlıklı 57’nci maddesinde “…

(7) Birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunduğu tespit edilen isteklilere ait teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü yer almaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Aritmetik hata ve yuvarlama” başlıklı 16.5’inci maddesinde “16.5.1. Birim fiyat teklif cetvelindeki çarpım ve toplamlarda hata olması durumunda aritmetik hata olduğu kabul edilecek ve teklif doğrudan değerlendirme dışı bırakılacaktır. Kısmi teklif verilmesine imkan tanınan ihalelerde, isteklinin aritmetik hata yapılan kısma ilişkin teklifi değerlendirme dışı bırakılarak, teklif verdiği diğer kısımlar üzerinden ihale sonuçlandırılacaktır.

16.5.2. Kısmi teklife izin verilip verilmediğine bakılmaksızın, birim fiyat üzerinden teklif alınan tüm ihalelerde istekliler, hizmet alımı ihalelerinde işçi sayısı üzerinden teklif alınan işçilik kalemleri hariç, birim fiyatları ve birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarları, virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayıdan fazla olacak şekilde verebileceklerdir. Ancak, toplam teklif tutarı virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılacaktır. Yuvarlama işleminde yarım kuruş ve üzerindeki değerler bir kuruşa tamamlanacak; yarım kuruşun altındaki değerler ise dikkate alınmayacaktır.

Kısmi teklifin tek kalemden oluşması durumunda birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutar, en fazla virgülden sonra iki ondalık basamaklı olacak şekilde verilebilecektir. Kısmi teklifin birden çok kalemden oluşması halinde ise bu kalem tutarlarının toplanması sonucu bulunan kısım toplam tutarı en fazla virgülden sonra iki ondalık basamaklı olacak şekilde verilebilecektir.  Bir başka ifadeyle kısmi teklifin birden çok kalemden oluşması halinde her bir kalemin birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarı, virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayıdan fazla olacak şekilde verilebilecek, ancak kısım toplam tutarı en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılacaktır. Yuvarlama işleminde yarım kuruş ve üzerindeki değerler bir kuruşa tamamlanacak; yarım kuruşun altındaki değerler ise dikkate alınmayacaktır.

Yuvarlama işlemine ilişkin örnek:

16.5.3. Elektronik araçlar yardımıyla tablolama programları (MS Excel, Numbers, Libre Office Calc ve benzerleri) kullanılarak oluşturulan teklif mektubu eki cetvelin çarpım ve toplamlarında yazılımdan kaynaklanan yuvarlamalar nedeniyle oluşan hesaplama farklılıkları, toplam teklif fiyatının binde birine eşit veya daha az olması ve ihalenin sonuçlandırılmasına esas teklif sıralamasının değişmemesi kaydıyla aritmetik hata olarak kabul edilmeyecek ve bu farklılıklar isteklinin teklif cetvelinde yazılı birim fiyatlar esas alınarak ihale komisyonu tarafından re’sen düzeltilecektir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan tutar, sınır değer hesabı hariç, isteklinin teklif ve yeterlik değerlendirmesine esas nihai teklif fiyatı olarak kabul edilecektir.” açıklaması,

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin a) Adı:2021-2022 Yılları Arası Kamu Binaları Bakım Onarım ve Tadilat Yapım İşi

b) Yatırım proje no’su/kodu:2021-27

c) Miktarı (fiziki) ve türü: 10.000 m2 Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe) vb. Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Yapılacağı yer: Silivri İlçe Sınırları İçerisinde.

d) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Teklif ve sözleşme türü” başlıklı 19’uncu maddesinde “19.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 31’inci maddesinde “ …

31.4. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.

31.5. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen teklifler ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır…”  düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıda aktarılan mevzuatın hüküm ve açıklamalarından, birim fiyat teklif alınmak suretiyle ihale edilen işlerde isteklilerin teklif mektupları ekinde sunduğu birim fiyat teklif cetvellerinde teklif edilen birim fiyatlar ile miktarların çarpımlarında ve çarpım sonuçlarına ilişkin toplamlarda hata olması durumunda aritmetik hata olduğunun kabul edileceği ve teklifinde aritmetik hata bulunan isteklilerin teklifinin değerlendirilme dışı bırakılacağı, elektronik araçlar yardımıyla tablolama programları (MS Excel, Numbers, LibreOffice Calc ve benzerleri) kullanılarak oluşturulan teklif mektubu eki cetvelin çarpım ve toplamlarında yazılımdan kaynaklanan yuvarlamalar nedeniyle oluşan hesaplama farklılıklarının toplam teklif fiyatının binde birine eşit veya daha az olması ve ihalenin sonuçlandırılmasına esas teklif sıralamasının değişmemesi kaydıyla aritmetik hata olarak kabul edilmeyeceği ve bu farklılıkların isteklinin teklif cetvelinde yazılı birim fiyatlar esas alınarak ihale komisyonu tarafından re’sen düzeltileceği, yapılan bu düzeltme sonucu bulunan tutarın, sınır değer hesabı hariç isteklinin teklif ve yeterlik değerlendirmesine esas nihai teklif fiyatı olarak kabul edileceği anlaşılmaktadır.

Ayrıca  Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.5.3’üncü maddesinde geçen çarpım kelimesinden çarpma işleminin sonucunda elde edilen sayının, toplam ifadesinden ise birim fiyat teklif cetvelindeki toplam tutar bölümünün anlaşılması gerektiği açıktır. Buna ek olarak Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.5’inci maddesinde “Birim fiyat teklif cetvelindeki çarpım ve toplamlarda hata olması durumunda aritmetik hata olduğu kabul edilecek ve teklif doğrudan değerlendirme dışı bırakılacaktır…” açıklaması yer almakta olup, anılan madde sadece çarpım ve toplamlarda hesaplama hatası olması durumuna yöneliktir. Birim fiyat teklif cetvelinin “birim fiyat” kısmında, elektronik araçlar yardımıyla tablolama programlarının (MS Excel, Numbers, Libre, Office Calc ve benzerleri) kullanılıp kullanılmaması nedeniyle yapılan hatanın ise bu kapsamda değerlendirilemeyeceği anlaşılmaktadır.

08.12.2021 tarihinde gerçekleştirilen ihalenin açık ihale usulü ve birim fiyat teklif alınması suretiyle gerçekleştirildiği, anılan ihaleye iki istekli tarafından teklif verildiği, ihalenin Tekkar Tur. Tar. Ürün. İnş. Nak. Mad. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibi Fimay Mim. Müh. İnş. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin ise birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata bulunduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.

Başvuru sahibi tarafından teklifi kapsamında sunulan birim fiyat teklif cetveli, ihale dokümanı kapsamında standart form olarak yer alan birim fiyat teklif cetveli ile karşılaştırılarak incelendiğinde, anılan istekli tarafından oluşturulan birim fiyat teklif cetvelinin “miktar” sütununda yer alan rakamsal değerlerin ihale dokümanı kapsamında yer verilen standart form dikkate alınarak hazırlandığı ve rakamsal değerlerin birbirleri ile uyumlu olduğu görülmüştür.

Başvuru sahibi tarafından teklifi kapsamında sunulan birim fiyat teklif cetvelinde 134’üncü sırada yer alan “Ø16- Ø17 çaplarında PE-Xa ve PE-Xb borularda kullanılan spiral koruyucu kılıfın işyerinde temini ve montajı” iş kalemi aşağıdaki şekilde hazırlanmıştır.

Başvuru sahibince hazırlanan birim fiyat teklif cetvelinin 134’üncü satırında “Miktar” satırına isteklilere verilen birim fiyat teklif cetveli ile uyumlu olarak “50” yazıldığı, “Teklif Edilen Birim Fiyat” satırına “1.84 TL” yazıldığı ve “Tutar” satırında hesabın “91,80 TL” olarak yapıldığı ve tablonun elektronik tablolama programları yardımı ile doldurulduğu anlaşılmıştır.

Birim fiyat teklif cetvelinin 134’üncü sırasında miktar (50) ile teklif edilen birim fiyatın (1,84 TL) çarpımı sonucunun (50×1,84= 92 TL) 92 TL olduğu, bununla birlikte başvuru sahibi tarafından sonucun birim fiyat teklif cetveline “91,80 TL” olarak aktarıldığı, ayrıca birim fiyat teklif cetvelinde toplam teklif tutarının 3.891.042,50 TL olması gerekirken 3.891.042,30 TL olarak doldurulduğu, başvuru sahibi tarafından aktarılan 91,80 TL’nin miktara (50) bölünmesi sonucunda birim fiyatın 1,836 TL olması gerektiği tespit edilmiştir.

Anılan istekli tarafından sunulan birim fiyat teklif cetvelinin 134’üncü kaleminde teklif tutarının 92,00 TL yazılması gerekirken 91,80 TL olarak yazıldığı, istekli tarafından sunulan birim fiyat teklif cetvelinde yer alan söz konusu farkın çapma işleminin hatalı yapılması sonucunda ortaya çıktığı, dolayısıyla anılan istekli tarafından sunulan birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata bulunduğu, bu itibarla başvuru sahibi tarafından birim fiyat teklif cetvelinde gerçekleştirilen söz konusu hatanın Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.5.3’üncü maddesi kapsamında değerlendirilemeyeceği ve aritmetik hata olarak değerlendirilmesi gerektiği anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın