Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı Ankara / Araç Kiralama Hizmet İhalesi İçin Sunulan Öğrenci Taşıma Hizmet İhalesine İlişkin İş Deneyim Belgesinin Benzer İş Olarak Değerlendirilmesi Mümkün Değildir

Araç Kiralama Hizmet İhalesi İçin Sunulan Öğrenci Taşıma Hizmet İhalesine İlişkin İş Deneyim Belgesinin Benzer İş Olarak Değerlendirilmesi Mümkün Değildir

Karar No              : 2022/UH.II-150

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/622254 İhale Kayıt Numaralı “2022-2023 Yılları Araç Kiralama Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Manisa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 18.11.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2022-2023 Yılları Araç Kiralama Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak M.A.T. Hayvancılık Araç Kiralama İnşaat Taahhüt Otomotiv Gıda Turizm Taşımacılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin 08.12.2021 tarihinde yaptığı başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibince 27.12.2021 tarih ve 61169 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.12.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/2166 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, kendilerine 29.11.2021 tarihinde tebliğ olan ihale kararı ile ihalenin 4 ve 5’inci kısmı için vermiş oldukları tekliflerin işçilik maliyetine uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, söz konusu kararın hatalı olduğu, şöyle ki ihalenin 5’inci kısmı üzerinde bırakılan Mustafa Gökkaya tarafından sunulan iş deneyim belgesinin ihalede istenilen benzer işi karşılamadığı ve iş deneyim tutarının istenilen oranı sağlamadığı, bu nedenle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddiasına yer verilmiştir.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde “(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki tanımlar yanında;

b) Benzer iş: İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işleri…” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde “(1)  İş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde; teknolojik ürün deneyim belgesinin ve yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işleriyle ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

c) Yapımla ilgili hizmet işleri dahil hizmet alımı ihalesiyle gerçekleştirilecek danışmanlık hizmetlerinde, Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 38 inci maddesinde düzenlenen iş deneyimini gösteren belgelerin,

istenilmesi zorunludur…” hükmü,

Aynı Yönetmelik’in “Değerlendirmeye ilişkin esaslar” başlıklı 48 inci maddesinde “ (1) İhale konusu iş veya benzer işlerle ilgili tek sözleşmeye dayalı olarak iş deneyimini gösteren belgeler değerlendirmeye alınır. Birden çok iş deneyimini gösteren belge hiçbir şekilde toplanamaz.

(2) İş deneyimini gösteren belgelerde yer alan ancak, ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarları iş deneyiminde değerlendirmeye alınmaz.” hükmü,

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: 2022-2023 Yılları Araç Kiralama Hizmet Alımı

b) Miktarı ve türü:

32 Şoför ve 105 Araç İle Kiralama Hizmet Alımı (5 GRUP)

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: Manisa İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı sağlık tesisleri

ç) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “…İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 20’den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir…

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Kamu veya özel sektörde yapılan şoförlü/şoförsüz araç kiralama işi benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi,

Teknik Şartname’nin “İşin konusu” başlıklı 2’nci maddesinde “Manisa İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Sağlık Tesislerinin ilgili mevzuat gereği yürütecekleri hizmetlerde personel ve malzemelerin sahaya ulaşmalarının sağlanması amacı ile şehir içi ve şehirlerarası kullanılacak taşıtların kiralanması işidir. İstekliler teklif vermekle aşağıda bulunan tüm maddeleri kabul etmiş sayılacaktır.” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “İdare ve Yüklenicinin Sorumlulukları” başlıklı 5’nci maddesinde  “21-Kiralanacak tüm araçlar 24 saat idarenin kullanımında olacaktır. Şoförlü araçlar için 5.maddede belirtildiği üzere idare tarafından belirlenecek çalışma saatleri sonrasında aracın kullanımı tamamen idare insiyatifinde olacak ve kiralama ücretini ödemiş olduğu araçları 24 saat istediği süre ve zaman içerisinde(mesai saatleri, mesai sonrası, hafta sonu vb.) kullanabilecektir. Bu nedenle yapılacak olan her türlü sigorta, kasko vb. yasal yükümlülük ve gerekli evraklar bu doğrultuda yüklenici tarafından hazırlatılacaktır. Yüklenicinin eksik veya hatalı bildirimi veya işlemi durumunda idarenin belirlediği personel tarafından araç kullanımı sebebiyle oluşacak her türlü cezai ve yasal işlemlerden yüklenici sorumlu tutulacaktır.

22-Şoförlü olarak çalışacak araçlar için;

-İlgili şoför tarafından mesai bitiminde şoför odasına/ sorumlu personele anahtar teslim edilecektir.

-Araç idarenin belirleyeceği yere bırakılacaktır.

-Bu araçlar mesai saati dışında resmi görev amaçlı Müdürlük personelleri tarafından kullanılabilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

Kısmi teklife açık ve 5 kısımdan oluşan ihalede başvuru sahibinin iddiası ihalenin 5’nci kısmı olan “Şoförlü Hasta Taşıma Diyaliz Aracı” işine ilişkin olduğu, 29.11.2021 tarihli ihale komisyonu kararıyla anılan kısma teklif veren başvuru sahibi ve Şentürkler Filo Otom. Turz. Taş. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin “işçilik maliyetine uygun teklif verilmediği” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı ve anılan kısmın ihalesinin tek geçerli teklif olan Mustafa Gökkaya üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

Söz konusu ihalede isteklilerden teklif edilen bedelin % 20’sinden az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulmasının istenildiği, “Kamu veya özel sektörde yapılan şoförlü/şoförsüz araç kiralama”  işinin benzer iş olarak belirlendiği ve ihale konusu işin de “32 Şoför ve 105 Araç ile Kiralama Hizmet Alımı (5 GRUP) ” olduğu belirlenmiştir.

Yapılan incelemede ihalenin 5’inci kısmı üzerinde bırakılan Mustafa Gökkaya tarafından iş deneyimini tevsik etmek amacıyla 2016/242503 IKN’li “İlkokul/Ortaokul Öğrenci Taşıma Hizmeti” için Akhisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenmiş 16.06.2017 tarihli ve -1584677-1-2 sayılı iş bitirme belgesinin sunulduğu, sunulan belgede belge tutarının 742.904,50 TL, sözleşme tarihinin 22.08.2016, kabul tarihinin 09.06.2017 olarak yer aldığı, işin tanımının “2016/2017 eğitim öğretim yılında taşıma kapsamındaki ilkokul ve ortaokul öğrencilerini (1.256 öğrenci) 96 yerleşim biriminden, taşıma merkezi ilkokul/ ortaokullara, 88 araç ile 181 iş günü boyunca (16.09.2016-09.06.2017) tarihleri arasında taşıma hizmeti”, işin yüklenicisinin “Ali Aslan Mustafa Gökkaya İş Ortaklığı”  olarak belirtildiği ve Mustafa Gökkaya tarafından gerçekleştirilen iş tutarının 222.871,35 TL olarak yer aldığı ve bu tutarın güncellenmiş tutarının (642.425,99 TL) söz konusu istekli tarafından karşılanması gereken iş deneyim tutarını (3.205.398,72 x 0,20=641.079,74 TL) sağladığı tespit edilmiştir.

Başvuruya konu ihaleye ait Teknik Şartname’nin yukarıda yer verilen düzenlemelerinde, şoförlü araçlar için idare tarafından belirlenecek çalışma saatleri sonrasında aracın kullanımının tamamen idarenin inisiyatifinde olacağı ve idarenin kiralama ücretini ödemiş olduğu araçları 24 saat istediği süre ve zaman içerisinde (mesai saatleri, mesai sonrası, hafta sonu vb.) kullanabileceğinin belirtildiği, buna göre, sözü edilen ihale konusu araç kiralama işinde araçların kullanım hakkının idarede olduğu anlaşılmıştır.

Diğer yandan Mustafa Gökkaya tarafından sunulan iş deneyim belgesine konu işin öğrenci taşıma işine ilişkin olduğu ve bu iş kapsamında belirli yerleşim yerlerinden okul merkezlerine taşımacılık işinin yapıldığı, dolayısıyla araçların kullanım hakkının idarenin aldığı hizmet haricinde belgeye konu işin yüklenicisine ait olduğu göz önünde bulundurulduğunda anılan istekli tarafından sunulan “öğrenci taşıma hizmeti” işine ilişkin iş deneyim belgesinin ihale konusu iş ve idarece belirlenen benzer iş olan “araç kiralama” iş tanımı kapsamında değerlendirilemeyeceği anlaşıldığından teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği belirlenmiştir.

Ayrıca inceleme konusu ihalenin kısmi teklife açık olduğu, ihalenin itirazen şikâyete konu 5’inci kısım yaklaşık maliyeti dikkate alındığında, ilgili kısıma ilişkin başvuru bedelinin 4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi uyarınca 15.373,00 TL olduğu tespit edilmiştir. Başvuru sahibi tarafından yatırılan başvuru bedelinin 23.060,00 TL olduğu göz önünde bulundurulduğunda, fazla yatırılan 7.687,00 TL’nin başvuru sahibinin yazılı talebi halinde iade edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda herhangi bir aykırılık tespit edilmemiştir.

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 5’inci kısımda Mustafa Gökkaya’nın teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1) 4734 sayılı Kanunun 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

2) Fazla ödenen başvuru bedelinin başvuru sahibinin yazılı talebi halinde iadesine

Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın