Basın duyuruları
xxxx
Home / Aşırı Düşük Teklif / Yeterlik Bilgileri Tablosunda Beyan Edilmeyen Ticaret Sicili Gazetesi İle Ortaklık Tespit Belgesinin Sonradan Sunulmasının Mevzuata Aykırı Olduğu İddiası

Yeterlik Bilgileri Tablosunda Beyan Edilmeyen Ticaret Sicili Gazetesi İle Ortaklık Tespit Belgesinin Sonradan Sunulmasının Mevzuata Aykırı Olduğu İddiası

Karar No              : 2022/UH.II-369

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/201679 İhale Kayıt Numaralı “DSİ GAP 15. Bölge Müdürlüğü (Şanlıurfa) Şoförlü Taşıma Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Devlet Su İşleri 15. Bölge Müdürlüğü tarafından 10.05.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “DSİ GAP 15. Bölge Müdürlüğü (Şanlıurfa) Şoförlü Taşıma Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Nizip Akgün Petrol Nakliyat Gıda ve Hayvancılık Sanayi Ticaret Limited Şirketinin 03.09.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 08.09.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 16.09.2021 tarih ve 42760 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.09.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1534-01 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan Mda Kılıç Tur. ve Filo Kir. A.Ş. tarafından sunulan yeterlik belgelerinin uygun olmadığı, şöyle ki;

4) Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda beyan edilmeyen Ticaret Sicili Gazetesi ile ortaklık tespit belgesinin sonradan sunulmasının İdari Şartname düzenlemeleri ile mevzuat hükümlerine aykırı olduğu,

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

3) Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Elektronik ihale” başlıklı 59/A maddesinde “(1) İhaleler, e-teklif alınmak suretiyle bu maddeye uygun olarak yapılabilir.

 …

(9) İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirme, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılır. Bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

(10) Geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen tekliflerin sahiplerine, beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları için makul bir süre verilir. Aşırı düşük teklif sorgulamasının yapılacağı ihalelerde ise teklif fiyatı sınır değerin altında olan tüm isteklilerden; aşırı düşük teklif açıklamaları ile birlikte yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini sunmaları istenir. İhalede; aşırı düşük teklif açıklaması sunmayan veya açıklamaları yeterli görülmeyen isteklilerin teklifleri reddedilir, yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgeleri doğrulayan belgeleri sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir, sunduğu belgeler ile katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlayamayan isteklilerin teklifleri ise değerlendirme dışı bırakılır. Bu işleme ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve belirlenecek ise ikinci teklif sahibi tespit edilene kadar devam edilir. …” hükmü yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilginlerin e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.:

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri(anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri), …” düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri ile ihale dokümanında yer alan düzenlemelerden; e-teklif alınmak suretiyle yapılan ihalelerde, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin ekinde bulunan “Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartname” ve ilgili Yönetmeliklerin ekinde bulunan diğer standart formların kullanılacağı, bu doğrultuda teklif mektubunun eklerinden biri olan yeterlik bilgileri tablosunun da EKAP üzerinden isteklilerce hangi belgeler esas alınarak ihaleye katılım sağlanmış ise o belgelere ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgelerde yer alan gerekli bilgilerin eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmek suretiyle, ihale dokümanı ekinde verilen standart forma uygun şekilde doldurulacağı anlaşılmaktadır.

İhale üzerinde bırakılan Mda Kılıç Tur. ve Filo Kir. A.Ş. tarafından sunulan Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda; “İhaleye Katılmak İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” sütununun “Teklif Vermeye Yetkili Olunduğuna İlişkin Bilgiler” satırının “Ticaret Sicili Bilgileri” bölümünde;

“Ticaret Sicili Gazetesi/Gazetelerinin Tarihi, Sayısı ve Sicil Müdürlüğü” kısmında;

“06.02.2020, 10010, İskenderun Ticaret Sicili Müdürlüğü” şeklinde,

“Pay Defteri (Anonim şirketler tarafından yukarıdaki bilgilere ilave olarak pay defteri bilgisi bu alana girilmelidir)” kısmında;

“21.08.2020, 20638” şeklinde,

“Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Bilgiler” satırının “Ortaklık Tespit Belgesi” bölümünde;

“Belge sahibi ortağın kesintisiz ortaklık süresi ve ortaklık oranı” kısmında;

“1 Yıl 3 Ay (Behsat Kılıç), %51” şeklinde beyanın yer aldığı görülmüştür.

İdarece 08.07.2021 tarihli ve 750 sayılı yazı ile beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulmasının istenildiği, başvuru sahibi tarafından sunulan belgeler incelendiğinde, 06.02.2020 tarihli ve 10010 sayılı, 24.08.2020 tarihli ve 10144 sayılı Ticaret Sicili Gazeteleri, tüzel kişiliğe ait pay defteri ve ortaklık tespit belgesinin sunulduğu görülmüştür.

Yapılan incelemede, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından ortaklık tespit belgesinin beyan edilip sunulduğu, Ticaret Sicili Gazetelerine ilişkin olarak ise yeterlik bilgileri tablosunda yalnızca 06.02.2020 tarihli ve 10010 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinin beyan edilip, 06.02.2020 tarihli ve 10010 sayılı, 24.08.2020 tarihli ve 10144 sayılı Ticaret Sicili Gazetelerinin sunulduğu görülmekle birlikte anılan isteklinin anonim şirket statüsünde olmasından dolayı Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda pay defterinin beyan edilip sunulduğu, şirketin son durumuna ilişkin bilgileri pay defteri üzerinden kontrol edileceği, dolayısıyla beyan edilmeyen Ticaret Sicili Gazetesinin sonradan sunulmasında herhangi bir aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın