Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı Ankara / Aşırı Düşük Teklif Açıklamasında Başvuru Sahibinin Araç Kiralama Giderine İlişkin Fiyat Teklifi İle Kira Bedellerini Tevsik Etmemesi

Aşırı Düşük Teklif Açıklamasında Başvuru Sahibinin Araç Kiralama Giderine İlişkin Fiyat Teklifi İle Kira Bedellerini Tevsik Etmemesi

Karar No              : 2021/UH.I-1870

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/409523 İhale Kayıt Numaralı “Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği Kapsamında Diyarbakır İli Lice İlçesi Milli Eğitim Müdürlüğü Tarafından Taşıma Kapsamına Alınan Öğrencilerin 3 Taşıma Merkezi  Okula 66 Araçla 182 İş Günü Taşınması Hizmet Alım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Lice İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 13.08.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği Kapsamında Diyarbakır İli Lice İlçesi Milli Eğitim Müdürlüğü Tarafından Taşıma Kapsamına Alınan Öğrencilerin 3 Taşıma Merkezi Okula 66 Araçla 182 İş Günü Taşınması Hizmet Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Renas Tekstil İnşaat Market Petrol Ürünleri Dayanıklı Tüketim Malları Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin 03.09.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 07.09.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 17.09.2021 tarih ve 42971 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.09.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1542 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihalenin ikinci kısmında tekliflerinin sunmuş oldukları aşırı düşük teklif açıklaması içerisinde araç kiralama ve/veya amortisman gideri için herhangi bir açıklama yapılmadığı ve araç trafik sigortası maliyetlerinin yanlış hesaplandığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, idarenin kararının mevzuata uygun olmadığı, kiralama fiyatları için gerekli belgelendirmenin yapıldığı, kira fiyat teklifinin de açıklama içerisine eklendiği, sigorta giderlerinin de mevzuata uygun şekilde hesaplandığı iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,          

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,           

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

Kurum, ihale konusu işin türü, niteliği ve yaklaşık maliyeti ile ihale edilme usulüne göre aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değerler ve sorgulama kriterleri belirlemeye, ihalenin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılabilmesine, ayrıca yaklaşık maliyeti 8 inci maddede öngörülen eşik değerlerin yarısına kadar olan hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde sınır değerin altında olan tekliflerin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin reddedilmesine ilişkin düzenlemeler yapmaya yetkilidir. İhale komisyonu bu maddenin uygulanmasında Kurum tarafından yapılan düzenlemeleri esas alır.” hükmü yer almaktadır. 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesinde “…79.2.1. Aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin, bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirtilmesi zorunludur. Aşırı düşük teklif açıklaması sunulması için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere uygun bir süre verilir.

79.2.2. İstekliler aşırı düşük olarak tespit edilen tekliflerini aşağıdaki yöntemleri kullanarak açıklayabilirler.

79.2.2.1. Üçüncü Kişilerden Alınan Fiyat Teklifleri: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınması durumunda, öncelikli olarak fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu mal veya hizmet için maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.6) düzenlenecektir. (Değişik ibare: 30/09/2020-31260 R.G./21. md.) Tutanaklar fiyat teklifinin dayanağı olarak düzenlenecek olup, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulacaktır.

Maliyet tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için, fiyat teklifinin mamul/mala ilişkin olması halinde mamul/malın birim fiyatının, tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması; fiyat teklifinin hizmete ilişkin olması halinde ise bu hizmetin birim fiyatının, tutanakta tespit edilen toplam birim maliyetin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.5) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı maliyet tespit tutanağındaki ortalama/toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satış tutarı tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.6) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup, bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.

Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

…79.3. İdarelerin aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirilmesine ilişkin aşağıdaki düzenlemeleri de dikkate almaları gerekmektedir.

79.3.1. Teklifi aşırı düşük olarak tespit edildikten sonra yukarıdaki yöntemlere göre usulüne uygun açıklama yapan isteklilerin teklifleri geçerli kabul edilir. Hayatın olağan akışına veya ticari gereklere aykırılık gibi nedenlerle teklifler reddedilemez.

79.3.2. 79.2.2 nci maddede yer alan yöntemlerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda, istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle, ilgili mevzuatına göre ihale tarihinden önceki son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer bilgi ve belgeler kullanılarak da açıklama yapılabilir.

79.3.3. Kurumca hazırlanan “İşçilik Hesaplama Modülü” ne (www.ihale.gov.tr) adresinden ulaşılabilecek olup, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde tekliflerin değerlendirilmesi bağlamında sözleşme ve genel giderler dahil asgari işçilik maliyeti hesabında işçilik hesaplama modülünün kullanılması zorunludur.

79.3.4. Hizmet alım ihalelerinde herhangi bir sigorta giderinin aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilmesi durumunda, isteklilerce sigorta acentelerinden alınan poliçe, fiyat teklifi veya sözleşmelerin ekine ihale dokümanında yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla sigorta hizmetini gerçekleştirebileceklerine ilişkin, ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklenmesi ve bu yazının yetkili kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Ancak sigorta şirketlerinin genel müdürlük veya bölge müdürlükleri tarafından imzalanmış poliçe veya fiyat teklifleri için teyit alınması zorunlu değildir. Sigorta giderinin tevsiki için sunulan belgenin işin süresinin tamamını kapsaması gerekmektedir. (Ek cümle: 25/01/2017-29959 R.G./15. md.) Ancak birden fazla yılı kapsayan (Ek ibare: 26/01/2021-31376 R.G./4. md.) ya da ihale tarihi ile işin başlangıç tarihinin farklı yıllara ait olduğu işlerde ilk yıl için alınan sigorta teklifinin (Değişik ibare: 30/09/2020-31260 R.G./22. md.) ihale tarihi itibarıyla en son açıklanmış olan Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi “On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı (%)” tablosundaki oran esas alınmak suretiyle güncellenerek diğer yıllar için kullanılması mümkündür. (Ek cümle: 30/09/2020-31260 R.G./22. md.) Örneğin; sözleşme süresi 3 yıl, ihale tarihi 1/11/2019, işe başlama tarihi 1/1/2020 olan bir ihalede, ihale tarihi itibarıyla yıllık 100 TL olan sigorta prim tutarı maliyet kalemi,  Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi on iki aylık ortalamalara göre değişim oranı tablosunda en son açıklanmış olan 2019 yılı Eylül ayı değişim oranı (%26,44) üzerinden; 2020 yılı için (100 TL*1,2644) 126,44 TL; 2021 yılı için (126,44 TL*1,2644) 159,87 TL; 2022 yılı için (159,87 TL*1,2644) 202,14 TL olarak hesaplanacaktır.” açıklaması yer almaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin eki “Satış Tutarı Tespit Tutanağı” başlıklı Ek-O.6 numaralı standart formda “…

* Bu sütunda, faturanın mükellef tarafından düzenlendiği durumlarda “alıcı” bilgilerine; mükellef tarafından düzenlenmediği durumlarda ise “faturayı düzenleyen” bilgilerine yer verilecektir.” açıklaması yer almaktadır.

İdari Şartname’nin 2.1’inci maddesinde “İhale konusu hizmetin; a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği kapsamında Diyarbakır İli Lice ilçesi milli eğitim müdürlüğü tarafından taşıma kapsamına alınan öğrencilerin 3 taşıma merkezi okula 66 araçla 182 iş günü taşınması hizmet alım işi” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin 25.3.1’inci maddesinde “Taşıma işinde çalıştırılacak araçlara ilişkin şoför, bakım/onarım, ilgili kurumlardan alınacak uygunluk, güzergâh, ruhsat, karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesi, karayolu yolcu taşımacılığı zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası poliçesi vb. ilgili giderler teklif fiyatına dâhildir” düzenlemesi yer almaktadır.

Sözleşme Tasarısı’nın 9.1’inci maddesinde “İşe başlama tarihi 06.09.2021; işi bitirme tarihi 17.06.2022” düzenlemesi yer almaktadır.

İhale dokümanı içerisinde yer alan Teknik Şartname içeriğinde, taşınması planlanan öğrenci sayısı, mesafeler, sefer sayılarına, şoförlerin nitelikleri, araç sayıları ve özelliklerine ilişkin gerekli bilgilerin verildiği anlaşılmıştır.

24.08.2021 tarihinde ihale yetkilisi tarafından onaylanan ihale komisyonu kararının incelenmesi neticesinde şikayete konu ihalenin 2’nci kısmına 9 isteklinin katıldığı, idare tarafından yapılan yeterlik değerlendirilmesi sonucunda 9 teklifin de yeterlik kriterlerini sağladığının tespit edildiği, ihale komisyonunca hesaplanan sınır değerin altında teklif bedeli sunan 6 istekliden teklif bileşenlerine ilişkin aşırı düşük teklif açıklamasının istenildiği, süresi içerisinde yalnızca başvuru sahibi tarafından açıklamanın sunulduğu, açıklama sunmayan 5 isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, süresi içerisinde başvuru sahibi tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının araç kiralama ile amortisman giderlerine ilişkin belgelendirme yapılmadığı ve sigorta giderlerinin yanlış hesaplandığı gerekçesiyle uygun görülmeyerek teklifinin reddedildiği anlaşılmış olup ihalenin şikayete konu ikinci kısmının Duru Ses Seyahat Turz. Tic. ve San. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı tespit edilmiştir.

İdare tarafından hazırlanan ve 13.08.2021 tarihinde başvuru sahibine gönderilen aşırı düşük teklif açıklama talebi konulu yazısı içeriğinde, başvuru sahibinin teklifinin hesaplanan sınır değerin altında kaldığı, önemli teklif bileşeni olarak belirlenmiş olan araç yakıt giderleri, personel ve personel sigorta giderleri, araç veya araç kirası ile amortisman giderleri, zorunlu ve ferdi kaza koltuk sigortası giderlerine ilişkin yazılı açıklamasının 20.08.2021 tarihi mesai bitimine kadar idareye ulaştırılması gerektiği belirtilmiş olup başvuru sahibinin açıklamasını süresi içerisinde idareye ulaştırdığı da tespit edilmiştir.

Başvuru sahibi tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde, araç yakıt giderleri, personel ile ilgili giderler, zorunlu trafik sigortası ve ferdi kaza koltuk sigortası giderlerine ilişkin hesaplamaların yapıldığı, söz konusu giderleri tevsik etmek amacıyla, teklif edilen servis taşıma aracına ilişkin teknik katalog, EPDK tarafından yayımlanan bayi satış fiyatı bültenini, işçilik modülünden alınmış olan çıktıları, sigorta poliçelerine yer verildiği anlaşılmış olup kullanılacak olan araçların kiralanacağı belirtilmiş olmasına rağmen kira veya amortisman giderlerine ilişkin bir hesaplama ve belgelendirme yapılmadığı tespit edilmiştir.

Sigorta giderlerine ilişkin sunulan poliçeler incelendiğinde, Bereket Sigorta A.Ş.den alınmış olan sigorta teklifine yer verildiği, anılan teklifin başlama ve bitiş tarihlerinin 28.08.2021-28.08.2022 olduğu ve Sözleşme Tasarısı’nın anılan maddesinde yer alan işin süresini kapsadığı, araç başına 2.548,50 TL bedel teklif edildiği, başvuru sahibinin anılan bedelin hiçbir eksiltme yapılmadan açıklama içerisindeki hesaplamalarda kullanıldığı, sigorta teklifinin başlangıç ve bitiş tarihlerinin işin süresini fazlasıyla kapsadığı, ihale tarihi ile işin başlama tarihinin aynı yıl içerisinde olduğu ve işin süresinin bir yıldan az olduğu hususları göz önüne alındığında isteklinin kıst hesabı yapmasının zorunluluk olmadığı anlaşıldığından idarenin zorunlu mali sorumluluk sigortasının hesabının yanlış yapıldığı yönündeki tespiti ve gerekçesi yerinde bulunmamıştır.

Her ne kadar idare tarafından başvuru sahibinin açıklamasının uygun bulunmama gerekçelerinden zorunlu mali sorumluluk sigortasının hesabının yanlış olduğu hususu yerinde bulunmasa da, başvuru sahibinin ihale konusu işte kullanmayı öngördüğü araçların kiralanacak olmasına rağmen herhangi bir fiyat teklifi ile kira bedellerini tevsik etmemesi ve bu konuya ilişkin bir hesaplamaya açıklama içerisinde yer vermemesi durumundan dolayı açıklamanın idare tarafından reddedilmesi işleminde mevzuata aykırılık tespit edilmediğinden başvuru sahibinin bu iddiası yerinde görülmemiştir.

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda herhangi bir aykırılık tespit edilmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın