Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı Ankara / Aşırı Düşük Teklif Savunmasında Tevsik İçin Kullanılan Sigorta Belgesinin İmzasız Olması Ve Sigorta Giderine İlişkin Güncellemenin Yapılmamış Olması

Aşırı Düşük Teklif Savunmasında Tevsik İçin Kullanılan Sigorta Belgesinin İmzasız Olması Ve Sigorta Giderine İlişkin Güncellemenin Yapılmamış Olması

Karar No              : 2021/UH.I-1867

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/342474 İhale Kayıt Numaralı “TDLHZM-1223 TPAO Batman Bölge Müdürlüğü Bölge Binası ve Diğer Bağlı Ünitelerin Çaycılık, Garsonluk ve Servis Hizmetleri İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü Tedarik ve Lojistik Daire Başkanlığı tarafından 27.07.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “TDLHZM-1223 TPAO Batman Bölge Müdürlüğü Bölge Binası ve Diğer Bağlı Ünitelerin Çaycılık, Garsonluk ve Servis Hizmetleri İşi” ihalesine ilişkin olarak Gözde Tur. İnş. Nak. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 17.09.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 23.09.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 29.09.2021 tarih ve 45103 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.09.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1603 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihaleye sunmuş oldukları teklif bedelinin teklif mektubunun 3 ve 4’üncü kalemleri yönünden aşırı düşük teklif olarak belirlenerek aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, aşırı düşük teklif açıklaması ile herhangi bir bağı bulunmayan teklif mektubu hükümlerine ilişkin açıklama yapılmasının beklenilemeyeceği, teklif mektubu ibaresinden birim fiyat teklif cetveli kastedildiği düşünülse bile birim fiyat teklif cetvelinde 4’üncü kalemin bulunmadığı, idarece gönderilen aşırı düşük teklif açıklama yazısında yapılan hataya ve yazıda önemli teklif bileşenlerine yer verilmemesine rağmen yine de süresi içerisinde aşırı düşük teklif açıklamasının idareye sunulduğu, EKAP üzerinden iletilen ihale komisyonu kararında sunmuş oldukları açıklamanın yeterli olmadığının ifade edilerek tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, idarece yapılan maddi hatada firmalarının bir dahlinin bulunmaması ve hatanın sebep ve sonuçlarının tamamen idareye ait olması nedeniyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik işlemin mevzuata aykırı olduğu ifade edilerek, idarece önemli görülen teklif bileşenlerinin nicelik ve nitelik olarak açık ve anlaşılır şekilde belirlenerek aşırı düşük teklif açıklaması işleminin yenilenerek ihale sürecine devam edilmesi yönünde düzeltici işlem kararı verilmesi talep edilmektedir.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,          

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,         

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,       

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

Kurum, ihale konusu işin türü, niteliği ve yaklaşık maliyeti ile ihale edilme usulüne göre aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değerler ve sorgulama kriterleri belirlemeye, ihalenin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılabilmesine, ayrıca yaklaşık maliyeti 8 inci maddede öngörülen eşik değerlerin yarısına kadar olan hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde sınır değerin altında olan tekliflerin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin reddedilmesine ilişkin düzenlemeler yapmaya yetkilidir. İhale komisyonu bu maddenin uygulanmasında Kurum tarafından yapılan düzenlemeleri esas alır.” hükmü yer almaktadır.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Sınır değer ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 59’uncu maddesinde “(1) İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar.

(2) Aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemlerine ilişkin olarak, ihale ilanı ve dokümanında belirtilmek kaydıyla, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralardaki koşullar çerçevesinde aşağıdaki seçeneklerden bir tanesi kullanılır.

a) Sınır değerin altında olan teklifler ihale komisyonunca aşırı düşük teklif olarak tespit edilir ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntılar yazılı olarak istenir. İhale komisyonu;

1) Verilen hizmetin ekonomik olması,

2) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

3) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

 gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

b) İhale, aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemleri yapılmaksızın sonuçlandırır.

c) Aşırı düşük teklif sınır değerinin altında teklif sunan isteklilerin teklifi açıklama istenmeksizin reddedilir. …” hükmü yer almaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “… 79.2. İhale ilanında ve dokümanında teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden açıklama isteneceği belirtilen hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında aşağıdaki düzenlemelere göre işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

79.2.1. Aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin, bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirtilmesi zorunludur. Aşırı düşük teklif açıklaması sunulması için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere uygun bir süre verilir.

79.2.2. İstekliler aşırı düşük olarak tespit edilen tekliflerini aşağıdaki yöntemleri kullanarak açıklayabilirler.

79.2.2.1. Üçüncü Kişilerden Alınan Fiyat Teklifleri: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınması durumunda, öncelikli olarak fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu mal veya hizmet için maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.6) düzenlenecektir. Tutanaklar fiyat teklifinin dayanağı olarak düzenlenecek olup, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulacaktır.

Maliyet tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için, fiyat teklifinin mamul/mala ilişkin olması halinde mamul/malın birim fiyatının, tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması; fiyat teklifinin hizmete ilişkin olması halinde ise bu hizmetin birim fiyatının, tutanakta tespit edilen toplam birim maliyetin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.5) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı maliyet tespit tutanağındaki ortalama/toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satış tutarı tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.6) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup, bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.

Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.2.2.2. Merkezi Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Ülke Çapında Sunulan Mal ve Hizmetlere İlişkin Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin merkezi kamu kurum ve kuruluşları tarafından ülke çapında sunulan mal ve hizmetlere ilişkin fiyat tarifeleri veya istekliye verilmiş fiyat teklifleri açıklama yöntemi olarak kullanılabilir. Bu yöntemle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için kullanılan fiyatların ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur.

79.2.3. Meslek mensubu; üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi üzerindeki beyanın ve emsal bedel beyanı ile Ek-O.5, Ek-O.6 ve Ek-O.7 numaralı tutanaklardaki bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Meslek mensubu ibaresinden Yeminli Mali Müşavirler veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler anlaşılır.

79.2.4. Ek-O.5, Ek-O.6 ve Ek-O.7 numaralı tutanakların son veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmesi zorunludur. Son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminin tespitinde; 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (d) ve (e) bentlerine göre pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ilk yazılı fiyat tekliflerinin alındığı tarih, diğer ihale usulleri ile yapılan ihalelerde ise ihale tarihi esas alınır.

Örneğin; 11.1.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Ekim-Kasım-Aralık 2013”, 15.7.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Nisan-Mayıs-Haziran 2014” tür.

79.2.5. İşletme hesabına göre defter tutuluyor olması durumunda; yukarıda belirtilen tutanaklar, işletme hesabı defteri ve işletme hesap özeti kayıtlarına göre düzenlenir.

… 79.2.7. İstekliler tarafından akaryakıt girdisine ilişkin olarak, EPDK tarafından yayımlanan, İstanbul İli, Avrupa Yakasında bulunan bayiler adına beyan edilmiş fiyatların ortalamasını yansıtan En Yüksek İşlem Hacimli 8 Firmanın Akaryakıt Fiyatlarına İlişkin Raporda yer alan fiyatların % 90’ının altında sunulan açıklamalar geçerli kabul edilmez. Motorin veya benzine yönelik olarak öngörülen tutarın TL/lt cinsinden hesaplanmasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ilgili düzenlemeleri dikkate alınacaktır.

79.3. İdarelerin aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirilmesine ilişkin aşağıdaki düzenlemeleri de dikkate almaları gerekmektedir.

79.3.1. Teklifi aşırı düşük olarak tespit edildikten sonra yukarıdaki yöntemlere göre usulüne uygun açıklama yapan isteklilerin teklifleri geçerli kabul edilir. Hayatın olağan akışına veya ticari gereklere aykırılık gibi nedenlerle teklifler reddedilemez.

79.3.2. 79.2.2 nci maddede yer alan yöntemlerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda, istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle, ilgili mevzuatına göre ihale tarihinden önceki son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer bilgi ve belgeler kullanılarak da açıklama yapılabilir.

79.3.3. Kurumca hazırlanan “İşçilik Hesaplama Modülü”ne (www.ihale.gov.tr) adresinden ulaşılabilecek olup, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde tekliflerin değerlendirilmesi bağlamında sözleşme ve genel giderler dahil asgari işçilik maliyeti hesabında işçilik hesaplama modülünün kullanılması zorunludur.

79.3.4. Hizmet alım ihalelerinde herhangi bir sigorta giderinin aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilmesi durumunda, isteklilerce sigorta acentelerinden alınan poliçe, fiyat teklifi veya sözleşmelerin ekine ihale dokümanında yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla sigorta hizmetini gerçekleştirebileceklerine ilişkin, ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklenmesi ve bu yazının yetkili kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Ancak sigorta şirketlerinin genel müdürlük veya bölge müdürlükleri tarafından imzalanmış poliçe veya fiyat teklifleri için teyit alınması zorunlu değildir. Sigorta giderinin tevsiki için sunulan belgenin işin süresinin tamamını kapsaması gerekmektedir. Ancak birden fazla yılı kapsayan ya da ihale tarihi ile işin başlangıç tarihinin farklı yıllara ait olduğu işlerde ilk yıl için alınan sigorta teklifinin ihale tarihi itibarıyla en son açıklanmış olan Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi “On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı (%)” tablosundaki oran esas alınmak suretiyle güncellenerek diğer yıllar için kullanılması mümkündür. (Örneğin; sözleşme süresi 3 yıl, ihale tarihi 1/11/2019, işe başlama tarihi 1/1/2020 olan bir ihalede, ihale tarihi itibarıyla yıllık 100 TL olan sigorta prim tutarı maliyet kalemi, Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi on iki aylık ortalamalara göre değişim oranı tablosunda en son açıklanmış olan 2019 yılı Eylül ayı değişim oranı (%26,44) üzerinden; 2020 yılı için (100 TL*1,2644) 126,44 TL; 2021 yılı için (126,44 TL*1,2644) 159,87 TL; 2022 yılı için (159,87 TL*1,2644) 202,14 TL olarak hesaplanacaktır.

 79.3.5. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarına ilişkin yapılan aşırı düşük teklif açıklamasında, sözleşme giderleri ve genel giderlerin % 4 oranında hesaplanması söz konusu olmayacak, sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanmak suretiyle açıklama yapılacaktır…” açıklamaları bulunmaktadır.

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: TDLHZM-1223 TPAO Batman Bölge Müdürlüğü Bölge Binası ve Diğer Bağlı Ünitelerin Çaycılık, Garsonluk ve Servis Hizmetleri işi

b) Türü: Hizmet alımı

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no’su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır.

d) Kodu: TDLHZM-1223

e) Miktarı:

36 ay süre ile 22 eleman çalıştırılarak Türkiye Petrolleri Batman Bölge Müdürlüğünün, Merkez Hizmet Binası ile bağlı bulunan diğer idari binaların Çaycılık, garsonluk ve servis hizmetlerinin yürütülmesi işleridir.

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: Türkiye Petrolleri Batman Bölge Müdürlüğü, merkez hizmet binaları ve bağlı üniteler …” düzenlemesi,

“Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “ 25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta vergi, resim ve harç gideri teklif edilecek fiyata dahildir.

25.1.1. Komisyon karar pulu ve sözleşme damga vergisi teklif fiyata dahil değildir. Komisyon karar pulunun ödenmesine ilişkin mesuliyet idaremize aittir.

25.1.2. Sözleşme damga vergisi tahakkuk ettiği anda İdare tarafından ödenecek olup Yüklenicinin ilk hakedişlerinden mahsup edilmek suretiyle tahsil edilecektir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

36 ay süre ile bu hizmet kapsamında çalıştırılacak personele ödenecek ücretler;

1) İhale süresince 22 Personele Asgari Ücretin % 20 fazlası ödenecektir .

2) ihale süresince 22 personel için toplam 1200 saat fazla çalışma/Mesai öngörülmüştür.

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma yapılmaması esastır. Ancak, çalışma yapılması zorunlu olduğunda (kuraklık, aşırı yağış vb.) Kontrol Teşkilatının Şantiye Talimatı ile fazla mesai çalışması istenirse, çalışma ücreti 4857sayılı İş Kanununun 47. Maddesine göre hesaplanır ve çalışma yapıldıktan sonraki ilk hakedişle ödenir.

25.3.2. Yemek ve yol giderleri:

-Yemek, Batman Bölge Müdürlüğünde çalışacak personellere yemek bedeli günlük brüt 15,00 TL olmak üzere 22 gün üzerinden hesaplanarak teklif fiyata dahil edilip, nakdi olarak ödenecek ve ücret bordrosunda gösterilecektir. Personelin, idarece verilen yemekhaneyi kullanması durumunda 15 TL kesinti yapılarak faturalandırma yapılacaktır.

-Ulaşım, Bu hizmet kapsamında çalışan yüklenici personellerinin işe geliş gidişlerinde idarenin servis araçlarından yararlanacaklardır.

25.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.3.4. Diğer giderler:

a) 150 adet 12 Kg.’lik LPG Tüpü,

b) 22 Kişilik grup ferdi kaza sigorta poliçesi,

c) İşveren Sorumluluk Sigorta Poliçesi,

d) 3. Şahıs Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi, teklif fiyata dahil edilecektir.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

2” düzenlemesi,

“Sınır değer” başlıklı 33’üncü maddesinde “33.1. Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonu;

a) Verilen hizmetin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifi reddedilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü Tedarik ve Lojistik Daire Başkanlığı tarafından 27.07.2021 tarihinde gerçekleştirilen “TDLHZM-1223 TPAO Batman Bölge Müdürlüğü Bölge Binası ve Diğer Bağlı Ünitelerin Çaycılık, Garsonluk ve Servis Hizmetleri İşi” ihalesine 7 isteklinin teklif verdiği, 10.09.2021 tarihinde onaylanan ihale komisyonu kararından, teklifi idarece hesaplanan sınır değerin altında kalan 3 istekliden aşırı düşük teklif açıklamasının talep edildiği, süresi içerisinde açıklama sunan isteklilerden başvuru sahibinin sunmuş olduğu açıklamaların “Komisyonumuza sunmuş olduğu belgelerin incelenmesi neticesinde; 12 Kg’lık LPG Tüpü açıklamasına ilişkin üçüncü kişilerden alınan teklif ile satış tutarı tespit tutanağı üzerinden açıklama yapıldığı, ancak fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından düzenlenerek, imza ve kaşeleme işlemi yapılması gereken satış tutarı tespit tutanağı, meslek mensubunun aslı gibidir yapılmış faaliyet belgesi ve teklifi veren 3. Kişinin teklifi imzalamaya yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri ile ticaret sicil gazetelerinin açıklama ekinde sunulmadığı, diğer taraftan ihale konusu işe ilişkin sigorta giderlerinin açıklanması için Kapsamlı İşyeri Sigorta teklifi sunulduğu, ancak bu belgenin imzasız ve fotokopi olarak sunulduğu, diğer taraftan ihale konusu işin yapılacağı yıllara ilişkin güncellemenin yapılmadığı anlaşıldığından açıklamalar yeterli bulunmamıştır.” gerekçesiyle uygun görülmediği ve ihalenin sunduğu açıklamalar uygun bulunan Alsancak Grup İnşaat Temizlik Ticaret Limited Şirketi üzerinde bırakılmasına karar verildiği anlaşılmıştır.

İdarece teklifi sınır değerin altında kalan isteklilere 05.08.2021 tarihinde EKAP üzerinden gönderilen aşırı düşük teklif açıklama talep yazısında “TDLHZM-1223 Dosya numarası ve (2021/ 342474) İKN ile ihale edilen TPAO Batman Bölge Müdürlüğü Bölge Binası ve Diğer Bağlı Ünitelerin Çaycılık, Garsonluk ve servis Hizmetleri İşine ait vermiş olduğunuz teklif mektubunun 3. ve 4. kalemlerinde idari şartnamenin 33. maddesine göre aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulduğunuz anlaşılmıştır. Bu hususla Kamu İhale Genel Tebliğinin 79. maddesine uygun olarak açıklamanızın 5. iş günü içerisinde idaremize yazılı olarak iletmeniz için gereğini rica ederiz.” ifadelerinin yer aldığı görülmüştü

İdarelerce düzenlenen aşırı düşük teklif açıklama talebi yazısında önemli teklif bileşenlerinin belirlenmesi idarenin takdir yetkisi kapsamında olmakla birlikte, işlemin tesisinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde yer alan hükümler ile Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde yer alan açıklamalar uyarınca, teklifte önemli olduğu tespit edilen maliyet bileşenlerine net şekilde yer verilmesi ve isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olan bahse konu önemli teklif bileşenlerinin, bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirtilmesi gerekmektedir.

İdare tarafından sınır değerin altında teklif sunan isteklilere 05.08.2021 tarihinde EKAP üzerinden gönderilen aşırı düşük teklif açıklama talebi yazısı incelendiğinde, bahse konu yazıda her ne kadar teklif mektubunun 3’üncü ve 4’üncü kalemlerine ilişkin açıklama istenildiği görülmüşse de idarenin iradesinin birim fiyat teklif cetvelinin 3’üncü ve 4’üncü kalemlerinde yer alan sigorta giderleri ile lpg tüpüne ilişkin açıklama isteme yönünde olduğu, idarenin “birim fiyat teklif cetveli” ibaresi yerine sehven “teklif mektubu” ibaresini kullandığı anlaşılmıştır.

Diğer taraftan başvuru sahibi tarafından birim fiyat teklif cetvelinde 4’üncü kalemin bulunmadığı iddia edilmiş olsa da, yapılan incelemede, birim fiyat teklif cetveli standart formunda dört adet iş kaleminin yer aldığı, ancak idarenin ilk iki iş kalemine sehven aynı sıra numarasını verdiği, dolayısıyla aslında 4’üncü iş kalemi olarak belirlenen lpg tüpünün birim fiyat teklif cetvelinde sehven 3’üncü iş kalemi olarak yer aldığı, ihaleye teklif veren isteklilerin teklif mektubu ile eki birim fiyat teklif cetvelleri incelediğinde ise lpg tüpüne ilişkin iş kaleminin birim fiyat teklif cetvellerinde 4’üncü iş kalemi olarak numaralandırıldığı, nitekim başvuru sahibi istekli tarafından sunulan birim fiyat teklif cetvelinde de lpg tüpüne ilişkin iş kaleminin 4’üncü iş kalemi olarak numaralandırıldığı, ayrıca idareye aşırı düşük teklif savunmalarını sunan başvuru sahibi istekli ile ihale üzerinde bırakılan isteklinin de anılan gider kalemlerine yönelik açıklamalarda bulundukları görülmüştür.

Açıklanan nedenlerle, idarenin aşırı düşük teklif sorgulaması ile ilgili yazısında yer alan teklif mektubunun 3’üncü ve 4’üncü kalemleri ifadesinden, birim fiyat teklif cetveli standart formunda yer alan sigorta giderleri ile lpg tüpüne ilişkin iş kalemlerinin anlaşılması gerektiği, dolayısıyla bu iki iş kaleminin idare tarafından önemli teklif bileşeni olarak belirlendiği konusunda herhangi bir tereddüt bulunmadığı anlaşıldığından, idarece aşırı düşük teklif açıklama talebinin kamu ihale mevzuatına uygun şekilde gerçekleştirildiğinin kabul edilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Bu çerçevede, yapılan incelemede, başvuru sahibi istekli tarafından 10.08.2021 tarihli üst yazı ile aşırı düşük teklif açıklamalarının sunulduğu, üst yazı ekinde ise fiyat maliyet analizine, KİK İşçilik Hesaplama Modülü çıktılarına, lpg tüpü ve sigorta giderlerine ilişkin açıklama belgelerine yer verildiği görülmüştür.

İhale konusu iş kapsamında yer alan 12 kg’lık lpg tüpü için Murat Tanrıkulu’ndan (Gençlik Aygaz Bayii) alınan 05.08.2021 tarihli fiyat teklifinin (proforma fatura) sunulduğu fiyat teklifinin mevzuat gereğince bulunması gerekli meslek mensubu ibaresini taşıdığı ve meslek mensubu tarafından TÜRMOB kaşesiyle onaylandığı ve imzalandığı görülmekle birlikte Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.1’inci maddesine göre sunulması gereken EK-O.6 Satış Tutarı Tespit Tutanağı’nın ve eklerinin sunulmadığı görülmüştür.

İhale konusu işe ilişkin sigorta giderlerinin açıklanması için Güneş Sigorta A.Ş’den alınan “Kapsamlı İşyeri Sigorta Teklifi”nin sunulduğu, ancak bu belgenin imzasız olduğu ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.3.4’üncü maddesi uyarınca sigorta giderlerine ilişkin YÜFE’nin yıllık değişim oranı esas alınmak suretiyle güncelleme yapılması gerekirken güncelleme yapılmadan açıklama yapıldığı anlaşılmıştır.

Başvuru sahibi istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan fiyat teklifiyle birlikte sunulması gereken EK-O.6 Satış Tutarı Tespit Tutanağı’nın ve eklerinin açıklama kapsamında sunulmadığı, sigorta gideri için sunulan belgenin ise imzasız olduğu ve sigorta giderine ilişkin mevzuatın gerektirdiği güncelleme işleminin yapılmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibi tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmediği sonucuna ulaşılmıştır.

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda herhangi bir aykırılık tespit edilmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın