Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı Ankara / Şartnamede Yeterlik Kriteri Olarak Belirlenen KFW Beyannamesini Teklif Dosyasında Sunmayan İsteklilerin Teklifleri Değerlendirme Dışı Bırakılır

Şartnamede Yeterlik Kriteri Olarak Belirlenen KFW Beyannamesini Teklif Dosyasında Sunmayan İsteklilerin Teklifleri Değerlendirme Dışı Bırakılır

Karar No              : 2021/UM.I-1846

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/250248 İhale Kayıt Numaralı “AB Mali Yardımı ve KFW ile İşbirliği Kapsamında Metal Teknolojisi Alanı Atölye Ekipmanları” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından 17.06.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “AB Mali Yardımı ve KFW ile İşbirliği Kapsamında Metal Teknolojisi Alanı Atölye Ekipmanları” ihalesine ilişkin olarak Ali Rıza Toprak’ın 06.09.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 13.09.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 23.09.2021 tarih ve 44021 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.09.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1569 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, KfW beyannamesinin sunulmadığından bahisle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’ne ve Kamu İhale Kurulunun bu konudaki yerleşik kararlarına aykırılık teşkil ettiği, zira KfW beyannamesinin içeriği itibarıyla 4734 sayılı Kanun’un 10, 11, 17, 58 ve 59 uncu maddeleri ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 21, 25, 26, 27’nci maddelerinde açıkça düzenlenen hususlarla aynı olduğu, yasal olarak açıkça düzenlenmiş hususların ayrıca taahhütname adı altında imzalanarak idareye sunulmasında hukuki bir yarar bulunmadığı, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İstenecek belgeler” başlıklı 27’nci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendindeki “İhaleye katılımda yeterlik belgesi olarak taahhütname istenemez.” hükmü uyarınca taahhütname başlıklı KfW beyannamesinin yeterlik belgesi olarak istenmesinin hukuken mümkün olmadığı, 4734 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinde belirtilen yeterlik kriterleri arasında KfW beyannamesinin yer almadığı, 4734 sayılı Kanun uyarınca yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterlerin ihale ilânlarında bulunması zorunlu hususlar arasında yer aldığı, ancak ihale konusu işe ait ihale ilanının “İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler” başlıklı 4’üncü maddesinde KfW beyannamesinin belirtilmediği, dolayısıyla söz konusu belgenin yeterlik belgesi olarak değerlendirilmesinin hukuken mümkün olmadığı, KfW’nin Ocak 2021’de güncellenen 2019-İhale Rehberi’ne göre KfW beyannamesinin sunulmamasının tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesi olamayacağı iddialarına yer verilmiştir.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde ihale konusu işi yapabilecek nitelikteki isteklilerin ihalelere katılımını sağlamak amacıyla, ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesi için gerekli olan bilgi ve belgeler sayılmış ve bu bilgi ve belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağının, ihale dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtileceği, bu madde kapsamında istenen belgelerden  hangilerinin taahhütname olarak sunulabileceğinin  Kurum tarafından belirleneceği, gerçeğe aykırı hususlar içeren taahhütname sunulması veya ihale üzerinde kalan istekli tarafından taahhüt altına alınan durumu tevsik eden belgelerin sözleşme imzalanmadan önce verilmemesi halinde bu durumda olanların geçici teminatının gelir kaydedileceği hüküm altına alınmış,

Anılan Kanun’un “İhale ilânlarında bulunması zorunlu hususlar” başlıklı 24’üncü maddesinde “İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verilemez. İhale ilânlarında aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

f) Yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler. …” hükmüne,

 “İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği ve idari şartnamede yer alması zorunlu hususlar” başlıklı 27’nci maddesinde, “İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur. Ön yeterlik dokümanında ise adaylarda aranılan şartlara, ön yeterlik kriterlerine ve gerekli diğer belge ve bilgilere yer verilir.

İdari şartnamede ihale konusuna göre asgari aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

 e) İsteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri” hükmüne yer verilmiştir.

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 26’ncı maddesinde, “(1) Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin saptanması amacıyla öngörülecek değerlendirme kriterleri ve istenecek belgeler, rekabeti engelleyecek şekilde belirlenemez.

(2) Yeterlik değerlendirmesi için istenecek belgelerin ve yeterlik değerlendirmesinde aranılacak kriterlerin, ihale veya ön yeterlik ilanı ile idari şartnamede veya ön yeterlik şartnamesinde ya da davet yazısında belirtilmesi zorunludur.” hükmü,

Aynı Yönetmelik’in “İstenecek belgeler” başlıklı 27’nci maddesinde “(1) Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere istenecek belgeler aşağıdaki esaslara göre belirlenir:

ı) İhaleye katılımda yeterlik belgesi olarak taahhütname istenemez.” hükmü yer almaktadır.

İhale konusu işe ait İdari Şartname’nin “İhale dokümanının kapsamı” başlıklı 5’inci maddesinde  “5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

a) İdari Şartname,

b) Teknik Şartname,

c) Sözleşme Tasarısı,

ç) Standart formlar: …

d) KfW Beyannamesi” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin başvuruya konu ihalenin ilan tarihinde yürürlükte bulunan Tip İdari Şartname düzenlemesine uygun olarak hazırlandığı anlaşılan “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.5.5. Bu Şartname ile 7.5.4. maddesinde sayılan belgeler dışındaki belgeler tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmaz.” düzenlemesi ile “Diğer hususlar” başlıklı 47’nci maddesinde “47.1. Teklif sahiplerinin, ihale dokümanı içinde yer alan ve İdari Şartnamenin 5.1 maddesinde belirtilen KfW beyannamesini doldurarak teklif dosyası içerisinde İdareye sunması gerekmektedir. AB tarafından Türkiye’ye yönelik olarak verilen mali yardımlar kapsamında KfW Development Bank isimli Sözleşme Makamı ile imzalanan 14.11.2017 tarih ve IPA/2017/389-728 sayılı, “Social and Economic Cohesion Through Vocational Education” konulu sözleşme çerçevesinde yapılacak bu alımda Milli Eğitim Bakanlığı’na kesilecek olan faturalar KDV’den muaf olarak düzenlenecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

Aktarılan mevzuat hükümleri ve açıklamalarından, ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için isteklilerden Kanun’un 10’uncu maddesinde sayılan belgelerin istenebileceği, ihale konusu işin niteliğine göre sayılan bilgi veya belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağının ihale dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilân veya davet belgelerinde belirtilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

Uyuşmazlık konusu işe ait ihale dokümanı incelendiğinde, İdari Şartname’nin 7’nci ve İhale İlanı’nın 4’üncü maddesinde ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterlerine yer verildiği, gerek İhale İlanı’nda gerekse de İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde başvuru sahibi tarafından itirazen şikâyete konu edilen beyannameye yönelik düzenleme bulunmamakla birlikte, anılan Şartname’nin 7.5.5’inci maddesinde bu Şartname ile 7.5.4. maddesinde sayılan belgeler dışındaki belgelerin tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmayacağının ifade edildiği ve bu doğrultuda İdari Şartname’nin 5’inci maddesi ile “Diğer hususlar” başlıklı 47’nci maddesinde isteklilerin KfW beyannamesini doldurarak teklif dosyası içerisinde idareye sunması gerektiğinin yeterlik kriteri olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

Başvuru sahibinin teklif dosyası incelendiğinde teklif dosyası içerisinde KfW beyannamesinin yer almadığı, idarece 27.08.2021 tarihinde onaylanan ihale komisyonu kararı incelendiğinde ise başvuru sahibinin teklifinin İdari Şartname’nin 5.1’inci maddesi ile 47’nci maddesinde istenilen KfW beyannamesinin teklif dosyasında bulunmaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

Yapılan inceleme ve tespitler neticesinde; İhale İlanı’nda ve İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde başvuru sahibi tarafından itirazen şikâyete konu edilen KfW beyannamesine yönelik düzenleme bulunmamakla birlikte, anılan Şartname’nin 7.5.5’inci maddesinde bu Şartname ile 7.5.4. maddesinde sayılan belgeler dışındaki belgelerin tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmayacağı ifade edildiği için İdari Şartname’nin herhangi bir maddesinde belirtilen bir belgenin de yeterlik kriteri olarak değerlendirmesinin hukuken mümkün olduğu, anılan hususa ilişkin olarak dokümana yönelik bir şikâyet veya itirazen şikâyet başvurusunun bulunmadığı ve dokümanın bu haliyle kesinleştiği, ihale ilanı ve idari şartnamenin ihale dokümanının birer parçası olduğu ve ihale dokümanının bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiği hususları dikkate alındığında, İdari Şartname’de yeterlik kriteri olarak öngörülen anılan beyannamenin İhale İlanı’nda belirtilmemiş olmasının isteklilerin sağlıklı teklif vermesine engel nitelikte olmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda herhangi bir aykırılık tespit edilmemiştir.

Öte yandan, ihalenin şikâyete konu kısımlarının yaklaşık maliyeti dikkate alındığında 4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi uyarınca ödenmesi gereken itirazen şikâyet başvuru bedelinin 23.060,00 TL olduğu, başvuru sahibi tarafından toplam yaklaşık maliyet üzerinden 30.750,00 TL’nin Kurum hesaplarına yatırıldığı, bu nedenle fazla ödendiği tespit edilen 7.690,00 TL’nin yazılı talebi halinde başvuru sahibine iadesinin gerektiği anlaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Fazla ödenen başvuru bedelinin başvuru sahibinin yazılı talebi halinde iadesine,

Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın