xxxx
Home / İhale Danışmanı Ankara / Taşımalı Eğitim Statüsünden Bir Okulun Çıkarılması Durumunda Öğün Miktarlarının Azaltılması Mümkündür

Taşımalı Eğitim Statüsünden Bir Okulun Çıkarılması Durumunda Öğün Miktarlarının Azaltılması Mümkündür

Karar No              : 2021/UH.II-1836

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/426245 İhale Kayıt Numaralı “Taşımalı Eğitim Yemek Hizmeti Alımı 183 Gün 762 Öğrenci 139446 Öğün” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Yağlıdere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 20.08.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Taşımalı Eğitim Yemek Hizmeti Alımı 183 Gün 762 Öğrenci 139446 Öğün” ihalesine ilişkin olarak Dutağacı Tem. Gıda Teks. Tic. ve San. Ltd. Şti.nin 16.08.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibince 02.09.2021 tarih ve 40183 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.09.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1440 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

2) Teknik Şartname’nin 6.8’inci maddesinde yer verilen taşıma merkezi okulun herhangi bir nedenle taşıma merkezi olmaktan çıkarılması durumunda o merkezde bulunan öğrencilere yemek verilmeyeceği ve yüklenicinin bu durumda hak talebinde bulunamayacağına ilişkin düzenlemenin 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 24’üncü maddesine aykırılık teşkil ettiği,

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun “Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi” başlıklı 24’üncü maddesinde “…Sözleşme bedelinin % 80’inden daha düşük bedelle tamamlanacağı anlaşılan işlerde, yüklenici işi bitirmek zorundadır. Bu durumda yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderleri ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 80’i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5’i geçici kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden ödenir.” hükmü,

Sözleşme Tasarısı’nın “Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi” başlıklı 29’uncu maddesinde “29.1. Öngörülemeyen durumlar nedeniyle iş artışının zorunlu olması halinde, işin;

a) Sözleşmeye konu hizmet içinde kalması,

b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,

şartlarıyla, sözleşme bedelinin % 20’sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde ilave iş aynı yükleniciye yaptırılabilir.

İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Bu durumda, yüklenicinin sözleşme bedeli tamamlanıncaya kadar işi ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmesi zorunludur.

Bu ihalede 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 24 üncü maddesi çevresinde iş eksilişi yapılabilir. İhale konusu işin sözleşme bedelinin % 80’inden daha düşük bedelle tamamlanacağının anlaşılması halinde ise, yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderler ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 80’i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5’i ödenir. …” düzenlemesi,

Teknik Şartname’nin “Yüklenicinin Şartları ve Yükümlülükleri” başlıklı 6’ncı maddesinde “…6.8. Taşıma merkezi okulun herhangi bir nedenle taşımadan merkezi olmaktan çıkarılması durumunda o merkezde bulunan öğrencilere yemek verilmez, yüklenici bu durumda hak talebinde bulunamaz…” düzenlemesi yer almaktadır.

Teknik Şartname düzenlemeleri incelendiğinde, ihale konusu iş kapsamında yemek hizmeti verilecek taşıma merkezli 7 okulda eğitim gören ve yemek hizmetinden faydalanacak olan öğrenci ve gün sayısının yaklaşık olarak belirlendiği,  söz konusu okulların taşımalı statüden herhangi bir nedenle çıkarılması durumunda yemek hizmetinden öğrencilerin faydalanamayacağı ve yüklenicinin yemek vermemesi durumunda bir hak talebinde bulunamayacağı düzenlenmiştir.

Yukarıda aktarılan tespitler neticesinde, ihale konusu yemek hizmetinin niteliği dikkate alındığında söz konusu hizmetten faydalanacak öğrenci sayısını net bir şekilde belirleme imkanının olmadığı, bu nedenle idarece öğün miktarının tahmini olarak hesaplandığı ve yaklaşık maliyetin de anılan miktar üzerinden oluşturulduğu, isteklilerin de tekliflerini idare tarafından yaklaşık olarak belirlenen öğün miktarlarına göre tanzim etmesi gerektiği, işin yürütümü esnasında yemek hizmetinden yararlanacak taşımalı öğrenci sayısının değişmesi ya da taşımalı eğitim statüsünden bir okulun çıkarılması durumunda öğün miktarlarının azalmasının mümkün olabileceği, idarece ileride oluşabilecek bir değişim durumunda yemek hizmeti verilmesine ihtiyaç duyulmayan taşımalı eğitim merkezinin ortaya çıkmasına ilişkin ihtimal göz önünde bulundurularak tüketilen nihai yemek sayısı üzerinden ödeme yapılmasına olanak sağlayan anılan Şartname’deki düzenlemeye yer verildiği, aksi durumda idarenin tüketilmeyen yemek bedelini ödemekle karşılaşma durumunun söz konusu olacağı ve bu hususun kamu zararına sebebiyet verebileceği hususları birlikte değerlendirildiğinde bahse konu doküman düzenlemesinin mevzuata aykırılık teşkil etmediği değerlendirilmiş olup, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Check Also

İhalelere Katılmaktan Yasaklı Olup Olmadığı Teyit Edilmelidir.

İhaleye Katılan Vekil ve Temsilcilerinin İhalelere Katılmaktan Yasaklı Olup Olmadığı Teyit Edilmelidir

Karar No              : 2022/UH.II-1703 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/1073847 İhale Kayıt Numaralı “14 Güzergah Personel Taşıma …

Call Now ButtonBize ulaşın