Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı Ankara / İsteklinin Sunduğu Geçici Teminatının Standart Forma Uygun Olmadığı Ve Teklif Bedelinin Yüzde 3’ünü Karşılamadığı İddiası

İsteklinin Sunduğu Geçici Teminatının Standart Forma Uygun Olmadığı Ve Teklif Bedelinin Yüzde 3’ünü Karşılamadığı İddiası

Karar No              : 2021/UH.I-1871

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/409523 İhale Kayıt Numaralı “Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği Kapsamında Diyarbakır İli Lice İlçesi Milli Eğitim Müdürlüğü Tarafından Taşıma Kapsamına Alınan Öğrencilerin 3 Taşıma Merkezi  Okula 66 Araçla 182 İş Günü Taşınması Hizmet Alım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Lice İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 13.08.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği Kapsamında Diyarbakır İli Lice İlçesi Milli Eğitim Müdürlüğü Tarafından Taşıma Kapsamına Alınan Öğrencilerin 3 Taşıma Merkezi Okula 66 Araçla 182 İş Günü Taşınması Hizmet Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Duru Ses Seyahat Turizm İnşaat Nakliyat Taşımacılık Temizlik Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Limited Şirketinin 01.09.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 07.09.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 16.09.2021 tarih ve 42568 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.09.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1530 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

2) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan geçici teminat mektubunun standart forma uygun olmadığı, teklifin %3’ünün karşılanmadığı, geçerlilik tarihinin yeterli olmadığı,

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

İdari Şartname’nin 7.1’inci maddesinde “İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

…ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin 26’ncı maddesinde “26.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

26.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam geçici teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda geçici teminat verilmesi zorunludur.

26.3. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 09.01.2022 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

26.4. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, istenilen katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesiyle İdare tarafından değerlendirme dışı bırakılacaktır.” düzenlemesi,

27’nci maddesinde “27.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır:

a) Tedavüldeki Türk Parası.

b) Teminat mektupları.

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

27.2. 27.1. maddesinin (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

27.3. İlgili mevzuatına göre Türkiye’de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

27.4. Teminat mektubu verilmesi halinde, bu mektubun kapsam ve şeklinin, Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslara ve standart formlara uygun olması gerekir. Bu esaslara ve standart formlara aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.

27.5. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

27.6. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.” düzenlemesi yer almaktadır.

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan geçici teminat mektubu incelendiğinde, Ziraat Bankası A.Ş. Hani/Diyarbakır Şubesi tarafından 11.08.2021 tarihinde düzenlenmiş olan geçici teminat mektubunun sunulduğu, ekinde teyit yazısına yer verildiği, geçici teminat tutarının 60.000,00 TL olduğu, 10.01.2022 tarihine kadar geçerli olduğu, ihale dokümanı ekinde yer alan geçici teminat standart formuna uygun olarak düzenlendiği anlaşılmıştır.

Söz konusu istekli tarafından sunulan geçici teminat mektubunun teklif bedelinin %3’ünü karşıladığı, İdari Şartname’nin ilgili maddesinde yer alan asgari geçerlilik tarihine uygun olduğu ve dokümanda yer alan standart formda yer alan ifadelerin bulunduğu hususları göz önüne alındığında başvuru sahibinin iddiaları yerinde bulunmamıştır.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

İdarenin Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması Mevzuata Uygundur

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

Call Now ButtonBize ulaşın