Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı Ankara / Şartnamede İhalede Kullanılacak Araçların Model Yıllarının Belirtilmemesi İsteklilerin Tekliflerini Hazırlama Aşamasında Tereddüt Yaratır Mı?

Şartnamede İhalede Kullanılacak Araçların Model Yıllarının Belirtilmemesi İsteklilerin Tekliflerini Hazırlama Aşamasında Tereddüt Yaratır Mı?

Karar No              : 2021/UH.I-1874

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/449020 İhale Kayıt Numaralı “Esenler İlçe Sınırları Dahilinde Kent Temizliği için Araç ve İş Makinası Kiralanması Hizmeti Alımı İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Esenler Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından 07.09.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Esenler İlçe Sınırları Dahilinde Kent Temizliği için Araç ve İş Makinası Kiralanması Hizmeti Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Hayat Organizasyon ve Danışmanlık Sanayi Ticaret Limited Şirketinin 01.09.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibince 20.09.2021 tarih ve 43089 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.09.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1552 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

2) Teknik Şartname’de ihalede kullanılacak olan araçların model yıllarının belirtilmemesinin sözleşme aşamasında Sözleşme Tasarısı’nın 16.1.3’üncü maddesinde belirtilen cezai hükümlerin uygulanmasına sebebiyet verebileceği ve telafisi mümkün olmayan sözleşme feshine neden olacağı, isteklilerin fırsat eşitliği açısından araçların model yıllarının belirtilmemesinin mevzuata aykırı olduğu,

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 12’nci maddesinde “İhale  konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması esastır. Ancak, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler bu Kanun hükümlerine göre hazırlattırılabilir.

İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.” hükmü,

Sözleşme Tasarısı’nın “Sözleşmeye aykırılık halleri, cezalar ve sözleşmenin feshi” başlıklı 16’ncı maddesinde “…16.1.3. Aşağıdaki aykırılık hallerinden birinin gerçekleşmesi halinde, 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme idarece feshedilir.

Yüklenici tarafından hizmet kapsamında temin edilecek araçların, sözleşmenin imzalanmasını müteakip 3 (üç) gün içerisinde idaremizin kurduğu kontrol teşkilatına, teknik şartnamede belirtilen özelliklere haiz olup, olmadığına ilişkin incelemelerini yapmak üzere, yetkili satıcı/ distribütör veya üreticiden alınmış araç ve üstyapı teknik belgeler ile birlikte araçlar eksiksiz teslim edilecektir. Araçların tamamının eksiksiz şekilde en geç 3 (üç) gün içinde kontrol teşkilatına teslim edilmemesi veya araçların eksiksiz şekilde temin edilerek işe süresinde başlanamaması” düzenlemesi yer almaktadır.

Başvuru sahibinin iddiasında ifade edildiği gibi Teknik Şartname’de ihalede kullanılacak araçların model yıllarına ilişkin herhangi bir belirleme yapılmadığı tespit edilmiştir.

Yukarıda aktarılan Sözleşme Tasarısı’nın 16.1.3’üncü maddesinde yüklenici tarafından hizmet kapsamında temin edilecek araçların, sözleşmenin imzalanmasını müteakip 3 (üç) gün içerisinde teknik şartnamede belirtilen özellikleri haiz olup olmadığına ilişkin incelemelerini yapmak üzere, yetkili satıcı/ distribütör veya üreticiden alınmış araç ve üstyapı teknik belgeler ile birlikte kontrol teşkilatına eksiksiz teslim edileceği, araçların tamamının eksiksiz şekilde en geç 3 (üç) gün içinde kontrol teşkilatına teslim edilmemesi veya araçların eksiksiz şekilde temin edilerek işe süresinde başlanamaması durumunda sözleşmenin idarece feshedileceğinin belirtildiği, Teknik Şartname’de ise ihalede kullanılacak araçların model yıllarına ilişkin herhangi bir belirleme yapılmadığı anlaşılmaktadır.

Mevcut durumda idarece araçların model yıllarına ilişkin herhangi bir belirleme  yapılmadığı, dolayısıyla idarece ihale konusu işte çalıştırılacak araçların model yıllarına ilişkin yapılacak bir denetimin yukarıda aktarılan Sözleşme Tasarısı’nın 16.1.3’üncü maddesi kapsamında değerlendirilemeyeceği, bu durumun ihaleye katılımı ve rekabeti engellemediği, ayrıca anılan düzenlemenin isteklilerin tekliflerini hazırlaması aşamasında tereddüt yaratacak bir durum oluşturmayacağı, söz konusu hususun sözleşmenin yürütülmesi aşaması ile ilgili olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın