Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı Ankara / Pay Defterinin SMMM Tarafından İmza ve Kaşelenmesi Pay Defterinin Sunuluş Şekline Uygun Değildir

Pay Defterinin SMMM Tarafından İmza ve Kaşelenmesi Pay Defterinin Sunuluş Şekline Uygun Değildir

Karar No              : 2021/UY.II-1903

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/342413 İhale Kayıt Numaralı “İstanbul İli Esenler İlçesi 15 Temmuz Mahallesi 1637 Ada 4 Parsele 32 Derslikli Ortaokul, 32 Derslikli Anadolu Lisesi ve Kapalı Spor Salonu Yapım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Yatırım İzleme Müdürlüğü tarafından 27.07.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “İstanbul İli Esenler İlçesi 15 Temmuz Mahallesi 1637 Ada 4 Parsele 32 Derslikli Ortaokul, 32 Derslikli Anadolu Lisesi ve Kapalı Spor Salonu Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Murat Çilesiz İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş.nin 20.09.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 21.09.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 27.09.2021 tarih ve 44543 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.09.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1580 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

2) Pay defterinin belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunulmadığı gerekçesi ile tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu,

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 31’inci maddesinde, “(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında idareler; belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini isterler. Bu kapsamda sunulan fatura örnekleri de asıl olarak kabul edilir. Adaylar veya istekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale veya son başvuru tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini başvuruları veya teklifleri kapsamında sunabilirler. Bu yönde yapılacak başvuruların, ihaleden önce idarenin ilgili birim yetkilisi veya bu hususta görevlendirilmiş personelince karşılanması zorunludur.

(2) Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir.

(7) İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin veya bu belgelerde yer alan bilgilerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya bu bilgilerin teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.” hükmü bulunmaktadır.

İdari Şartname’nin 7’nci maddesinin 7’nci fıkrasında belgelerin nasıl sunulmasının gerektiği düzenlenmiştir.

Başvuru sahibi tarafından sunulan pay defterinin SMMM tarafından imza ve kaşelendiği ve bu durumun başvuru sahibi tarafından da başvuru dilekçesinde ifade edildiği, dolayısıyla aslı veya aslına uygunluğuna ilişkin olarak yukarıda yer verilen mevzuat hükmünde belirtilen onay makamları tarafından onaylanmadığı anlaşılmıştır.

Dolayısıyla sunulan pay defterinin sunuluş şekli itibarıyla da mevzuata aykırı olarak sunulduğu anlaşıldığından iddia yerinde görülmemiştir.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın