Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı Ankara / Kapasite Raporunun Günlük Üretim Miktarının Yarısını Geçmemesi Gerekirken İdarenin Bu Sayının Üzerinde Kapasite Raporu İstediği İddiası

Kapasite Raporunun Günlük Üretim Miktarının Yarısını Geçmemesi Gerekirken İdarenin Bu Sayının Üzerinde Kapasite Raporu İstediği İddiası

Karar No              : 2021/UH.II-1496

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/265368 İhale Kayıt Numaralı “Eyüpsultan Devlet Hastanesi İçin 36 Aylık Malzeme Dâhil Yemek Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 29.06.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Eyüpsultan Devlet Hastanesi İçin 36 Aylık Malzeme Dâhil Yemek Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak BBS Grubu Yemek Hizm. İnş. Nak. Tur. ve Tic. Ltd. Şti.nin 22.06.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 29.06.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 08.07.2021 tarih ve 31704 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.07.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1180 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde günlük en az 560 kişilik kapasite raporunun sunulması gerektiğinin düzenlendiği, idare tarafından istenilen kapasite miktarı günlük 560 iken Teknik Şartname’de belirtilen günlük tüketim miktarının 1038 adet olduğu, Kamu İhale Genel Tebliği’nde belirtildiği üzere kapasite raporunun günlük üretim miktarının yarısını geçemeyeceği, buna rağmen idarece bu sayının üzerinde kapasite raporu istendiği ve bu durum mevzuata aykırı olduğu,

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde “İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir:

b) Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için;

3) İsteklinin üretim ve/veya imalat kapasitesine, araştırma-geliştirme faaliyetlerine ve kaliteyi sağlamasına yönelik belgeler,

İhale konusu işin niteliğine göre yukarıda belirtilen bilgi veya belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı, ihale dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilân veya davet belgelerinde belirtilir.” hükmü,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler ve kapasite raporu” başlıklı 41’inci maddesinde “… İdare, ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede işin niteliğini göz önünde bulundurarak kapasite raporu ile ilgili düzenleme yapabilir. Sunulacak kapasite raporunun ihale veya son başvuru tarihi itibarıyla geçerli olması zorunludur.…” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Kapasite raporu” başlıklı 73’üncü maddesinde “73.1. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesinde, idareler tarafından alımın niteliği göz önünde bulundurulmak suretiyle “mesleki ve teknik yeterlik kriteri” olarak kapasite raporuyla ilgili düzenleme yapılabileceği hüküm altına alınmıştır. Bu çerçevede, yüklenicinin mutfağında veya tesisinde yemek üretiminin gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü yemek hizmeti alımı ihalelerinde kapasite raporuna ilişkin olarak idari şartnamede istenebilecek günlük üretim miktarı, idarenin günlük yemek ihtiyacını aşmayacak şekilde belirlenecektir. İdarenin kendi mutfağında yemek üretiminin gerçekleştirileceği yemek hizmeti alımı ihalelerinde ise idarece öngörülecek kapasite raporuna ilişkin günlük üretim miktarı, idarenin günlük yemek ihtiyacının yarısını (1/2) geçmeyecektir. İhale dokümanında, üretim miktarı belirtilmeden aday veya isteklilerce kapasite raporu sunulacağına yönelik bir düzenleme yapılmayacaktır.” açıklaması yer almaktadır.

İhaleye ilişkin İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Eyüpsultan Devlet Hastanesi İçin 36 Aylık Malzeme Dâhil Yemek Hizmet Alımı

b) Miktarı ve türü: Eyüpsultan Devlet Hastanesi İçin 36 Aylık Malzeme Dâhil Yemek Hizmet Alımı

Normal Yemek 750.000 Öğün

Diyet Yemeği 80.000 Öğün

Normal Kahvaltı 250.000 Öğün

Diyet Kahvaltı 50.000 Öğün

Ara Öğün 90.000 Öğün

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: Eyüpsultan Devlet Hastanesi ve Bağlı Ek Hizmet Binaları

…” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.5.2. Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkârlar odası tarafından alınan ve ihale veya son başvuru tarihi itibariyle geçerli olan kapasite raporu (günlük en az 560 kişilik) ihale dosyasında sunulacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

Teknik Şartname’nin Zeyilname ile değişen “Hizmetin Tanımı” başlıklı 1’inci maddesinde “Eyüpsultan Devlet Hastanesi ile bağlı bulunan ek hizmet binalarında, yatan hasta ve refakatçiler ile personelin resmi ve dini tatil günleri dahil her gün gerekli sayıda yemek ve kahvaltı planlama, hazırlama, servis, dağıtım hizmetlerinin ve hizmet süresince gerçekleştirilmesi, gerekli bulaşık, temizlik, bakım-onarım, atıkların toplanması gibi işlemlerin; hijyen ve sanitasyon kurallarına, Sağlık Bakanlığı yönetmeliklerine uygun şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak. Yürütülecek olan yemek hizmeti Eyüpsultan Devlet Hastanesi mutfağında yapılacaktır. Bağlı bulunan Ek hizmet binalarına ise bu hastanenin mutfağından sıcak ve soğuk zincirini korumak şartıyla taşınması ve dağıtılması yüklenici tarafından gerçekleştirilecektir. Yemek hizmetinden faydalanan toplam personel 722 kişidir. Hastanemiz 140 yataklı olup yatak doluluk oranına göre 140 hasta için yemek planlaması yapılabilecektir. Yoğun bakımlar hariç 126 refakatçi için yatak doluluk oranına göre yemek planlaması yapılabilecektir. Ayrıca günlük yaklaşık 50 TRSM (Toplum Ruh Sağlığı Merkezi) ‘den hizmet alan hastalar için de hizmet alan hasta sayısına göre yemek planlaması yapılacaktır.” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin  “Sabah Kahvaltısı ve Gece Kahvaltısı” başlıklı 7.1’inci maddesinde “Nöbetçi personel, hasta ve refakatçilerine her sabah bir öğün kahvaltı verilir. Bu kahvaltının ne şekilde ve ne çeşitte sunulacağını Hastane idaresi tespit eder ve yüklenici firma buna uyar. Ayrıca gece nöbetçi personele gece kahvaltısı saat 00.00-01.00 arası verilir.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin Zeyilname-1 ile değişen “Normal Yemek ve Diyet Yemeği” başlıklı  7.2’nci maddesinde “Personele, hasta ve refakatçilere öğle ve akşam üçer çeşit yemek verilir.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Yemek Saatleri:” başlıklı 10.2’nci maddesinde “10.2.1.PERSONEL YEMEK SAATLERİ:

Dağıtım saati

Sabah Kahvaltısı 06.30 – 07.30 arası

Öğle yemeği 12.00 – 13.30 arası 

Akşam yemeği 18.00 – 19.15 arası

Gece Kahvaltısı 24.00 – 01.00 arası

10.2.2 HASTA YEMEK SAATLERİ:

 Dağıtım saati

Sabah Kahvaltısı 06.30 – 07.30 arası

Öğle yemeği 12.00 – 13.00 arası 

Akşam yemeği 18.00 – 19.00 arası

Ara Öğün 10.00, 15.00, 21.00

Ameliyathane, yoğun bakım, acil servis gibi özelliği olan yerlerde çalışan personel iş bitiminde (zamana tabi olmadan) yemeğini yiyebilecektir. İhtiyaç durumunda ameliyathane, yoğun bakım, santral vb. yerlerden çıkamayan personel için ise yemek hazırlanıp gönderilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

İhale dokümanının incelenmesi neticesinde, ihale konusu iş süresi boyunca öğün miktarlarının Normal Yemek  750.000, Diyet Yemeği 80.000, Normal Kahvaltı 250.000, Diyet Kahvaltı 50.000, Ara Öğün 90.000 adet olarak belirlendiği, söz konusu öğünlerin personel için Sabah Kahvaltısı, Öğle yemeği, Akşam yemeği, Gece Kahvaltısı, hastalar için Sabah Kahvaltısı, Öğle yemeği, Akşam yemeği, Ara Öğün olarak öngörüldüğü,

Teknik Şartname’de, yemek hizmetinden faydalanacak toplam personel sayısının 722 kişi olduğu, hastanenin 140 yataklı olup yatak doluluk oranına göre 140 hasta için yemek planlaması yapılabileceği, yoğun bakımlar hariç 126 refakatçi için yatak doluluk oranına göre yemek planlaması yapılabileceği, ayrıca günlük yaklaşık 50 TRSM (Toplum Ruh Sağlığı Merkezi) den hizmet alan hastalar için de hizmet alan hasta sayısına göre yemek planlaması yapılacağının öngörüldüğü,

Yemek imalatının Eyüpsultan Devlet Hastanesi mutfağında yapılacağının düzenlendiği,

İdari Şartnamenin 7’nci maddesinde ihaleye katılım için gerekli belgeler arasında sayılan kapasite raporunda, günlük 560 kişilik yemek üretimi kapasitesinin arandığı anlaşılmaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 73.1’inci maddesi uyarınca, yemek üretiminin idarenin kendi mutfağında gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü yemek hizmeti alımı ihalelerinde kapasite raporuna ilişkin olarak idari şartnamede istenebilecek günlük üretim miktarının idarenin günlük yemek ihtiyacının yarısını (1/2) aşmayacak şekilde belirlenmesi gerektiği, ihale konusu iş süresince personel, hasta ve refakatçilerin günlük yemek ihtiyacının yarısına ilişkin yapılan basit hesabın şu şekilde olduğu:

Personel Öğle yemeği: 722 adet

Hasta Öğle ve akşam yemeği: 140*2=280 adet

Refakatçi Öğle ve akşam yemeği:126*2=252 adet

Toplam öğün sayısının yarısı:1254/2=627 adet

Yapılan bu basit hesap çerçevesinde dahi günlük en az 560 kişilik olarak öngörülen kapasite raporunun idarenin günlük yemek ihtiyacının yarısını aşmadığının görülebileceği kaldı ki söz konusu hesabın içerisinde  personele verilecek sabah kahvaltısı, akşam yemeği ve gece kahvaltısının, hasta ve refakatçilere verilecek sabah kahvaltısının, hastalara verilecek ara öğünlerin, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde hizmet alacak hastalara verilecek öğünlerin bulunmadığı,  dolayısıyla İdari Şartname’nin şikâyete konu maddesinde ihaleye katılım açısından günlük en az 560 kişilik yemek üretimi kapasitesinin aranmasının Tebliğ’in söz konusu açıklamalarına aykırı olmadığı, dolayısıyla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın