Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı Ankara / Teknik Şartnamede Alımı Yapılacak İlaçlara İlişkin Verilen Formülasyonların Belli Markaları İşaret Ettiği Ve Rekabeti Daralttığı İddiası

Teknik Şartnamede Alımı Yapılacak İlaçlara İlişkin Verilen Formülasyonların Belli Markaları İşaret Ettiği Ve Rekabeti Daralttığı İddiası

Karar No              : 2021/UM.II-1862

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/460272 İhale Kayıt Numaralı “Haşera İlaç Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Siirt Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından 06.09.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Haşere İlaç Alımı” ihalesine ilişkin olarak Maksoyoğlu Tar. Müh. Hay. İnş. Tem. Gıda San. Dış Tic. Ltd. Şti.nin 25.08.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibince 13.09.2021 tarih ve 42114 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 13.09.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1518 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, 06.09.2021 tarihinde gerçekleştirilen başvuruya konu ihaleye ait ihale dokümanı düzenlemelerinin mevzuata aykırı olması nedeniyle ihale dokümanında değişiklik yapılması gerektiği, şöyle ki;

3) Başvuruya konu ihaleye ait Teknik Şartname’de alımı yapılacak ilaçların formüllerine yer verilmesinin rekabeti daralttığı, istenilen aktif maddelere sahip ilaçlarla belli markalara yönelik ve ismi geçen firmaların ilaçlarının istenildiği, bunun yerine ilaçların etken maddelerinin “en az” veya “en çok” ibareleri ile düzenlemesi halinde aynı etkinliğe sahip farklı isteklilerin teklif sunmalarının sağlanacağı iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Başvuruya konu ihaleye ait Teknik Şartname’nin “İlaçların miktarları ve aktif maddeleri” başlıklı kısmında “A- LARVA MÜCADELESİNDE KULLANILACAK BİYOSİDAL ÜRÜNLER

1) Larva İlacı: (500 LT)

Kullanılacak ilaçlar aşağıdaki miktarlardan veya formülasyonlardan biri olacaktır.

1- Pryiproxyifen En Az % 15 EC, SC, EW veya

2- Cromazine En Az  %  10 SL veya

3- Diflubenzuron % 5 EC, SC, EW

2) Larva İlacı: ( 400 KG )

İlaçlar aşağıdaki miktarlarda etken madde oranları formülasyonda belirtilen miktarda olacaktır.

1- S-methoprene % 0,4 GR veya

2- SPİNOSAD % 0,5 G

B- AÇIK VE KAPALI ALAN KARASİNEK MÜCADELESİNDE KULLANILACAK BİYOSİDAL ÜRÜNLER

1) Boyama Yöntemiyle Karasinek Mücadelesi: (650 LT/KG)

İlaç etkin maddeleri ve oranları aşağıdaki formülasyonlardan biri ve belirtilen miktarda olacaktır.

İlaç etkin maddeleri ve oranları aşağıdaki formülasyonlardan biri olacaktır.

1- Thimethoxam % 10 WG veya

2- Acetamiprid   % 20 WSG veya

3-Dinotefuran  % 10 SC

C) RESİDUAL (KALICI) UYGULAMADA KULLANILACAK İLAÇLAR

İlaçlar aşağıdaki miktarlarda etken madde oranları formülasyonda belirtilen miktarda veya üstünde olacaktır. 500(LT/KG)

1- Alfa Cypermethrin en az % 10gr/lt. SC, EC veya

2- Lambda-Cyhalothrin en az % 2,5 EC                    

D) UÇKUN (ERGİN) SİVRİSİNEK İÇİN ULV CİHAZINDA KULLANILACAK İLAÇ

SİVRİSİNEK İÇİN ULV CİHAZINDA KULLANILACAK İLAÇ ULV Cihazında kullanılacak ilaç kullanılacaktır. 1500(LT)

1- İlaç aşağıdaki miktarlarda, Etkin madde oranları formülasyonda belirtilen miktarda veya üstünde olacaktır

2- Cypermethrin En Az %30 EC veya

3- Cyflutrin En Az % 30 EC,

4- Permethrin En Az %30 miktar (EC),EW,

5- Cyphenothrin En Az  % 30  (EC), EW,

b) Aktif madde WHO(Dünya Sağlık Örgütü) nün toksin sınıflamasına göre güvenilir gurupta yer almalıdır

c) İlaç Aktif maddelerinin içerisinde PBO ve Tetramethrin bulunmalıdır.” düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıda aktarılan Teknik Şartname düzenlemeleri incelendiğinde; ihale konusu iş kapsamında alımı yapılacak ilaçların etken maddelerinin “veya” ibaresi kullanılmak suretiyle seçimlik olarak düzenlendiği, söz konusu etken maddelere ilişkin miktarların (kara sinek (650 Lt/Kg) ilacı hariç) “en az” ibareleri kullanılarak ifade edildiği tespit edilmiştir.

Yapılan inceleme neticesinde; başvuru sahibinin iddiasının aksine, idarece Teknik Şartname kapsamında yapılan düzenlemeyle, isteklilere seçimlik olarak belirtilen her bir ilaç etken madde bileşimlerinden birini ihale kapsamında teklif etme olanağının tanındığı, diğer bir deyişle, ihale konusu iş kapsamında alımı yapılacak her bir ilaca ilişkin teklif edilebilecek ürünün tek bir aktif madde ve formülasyonla sınırlandırılmadığı anlaşıldığından; söz konusu ihale kapsamında yapılan düzenlemelerden alımı yapılacak ilaçlara ilişkin verilen formülasyonların tek bir markaya işaret ettiğine ilişkin bir sonucun çıkarılamayacağı tespit edilmiş olup, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın