Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı Ankara / İhale Dokümanının İsteklilerde Tereddüt Oluşturacak Hüküm Bulundurduğu İddiası

İhale Dokümanının İsteklilerde Tereddüt Oluşturacak Hüküm Bulundurduğu İddiası

Karar No              : 2021/UM.I-1799

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/381254 İhale Kayıt Numaralı “2 Kalem Nükleer Tıp Sistemi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından 26.08.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2 Kalem Nükleer Tıp Sistemi” ihalesine ilişkin olarak Pozitron Teknik Hizmetler İç ve Dış Tic. San. Ltd. Şti.nin 26.07.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 16.08.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 16.08.2021 tarih ve 37162 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.08.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1346 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) İhale İlanı’nın 2-c maddesi, Sözleşme Tasarısı’nın 10.3.1 ve 12.2.3’üncü maddelerinde yer verilen düzenlemeler gereğince, tahsis edilen hastanenin fiziki alanının hazır olmaması nedeni ile son parti teslimata kadar kurulum yapılamayan cihazların depoya teslim edilerek, ileri bir tarihte firmadan talep edilmesi halinde cihazların kurularak yüklenici firmaya taahhütname karşılığında mal muayene kabul işlemleri yapılmadan mal bedelinin yükleniciye ödenmesi yerine mevzuat çerçevesinde yükleniciye süre uzatımı verilmesi gerektiği,

Sözleşmenin 12.2.3’üncü maddesinde yer verilen; teslim süresinin sonuna kadar fiziki alanların uygun olmaması, idare veya sağlık tesislerinden kaynaklı sebepler ile teslim edilemeyen sistemlerin Genel Müdürlüğün Tıbbi Cihaz Deposuna veya kurulum yapılacak hastanenin uygun göreceği bir fiziki alana teslim edilebileceği, yüklenici firma tarafından hastanelerin hazır olması halinde kurulumun ivedilikle yapılacağına dair taahhüt verilmesi halinde kurulumu yapılmayan, mal muayene kabulü tamamlanmayan, teslim edilemeyen adetlere ilişkin bedelin tamamının yüklenici firmaya ödeneceği hususları ilana yansıyan unsurlarda yer aldığı,

Cihazın ivedilikle kurularak muayene kabul işlemi tamamlanacağına dair yazılı taahhüt Genel Müdürlüğe sunulsa dahi cihazın kurulacağı sağlık tesisince teşkil ettirilecek mal muayene komisyonunun malın ret edilmesi halinde yükleniciye ödenen paranın tamamının iadesinin istenip istenmeyeceği, ödemenin yükleniciden iadesi talep edildiğinde tamamının tahsil kabiliyetinin teminat altına alınmaması, ödeme tarihi ile iade alınan tarih arasında geçen süre için faiz işletilip işletilmeyeceği, işletilecekse faiz oranın ne olacağı, taahhütnamede yer verilmesi istenen ivedilik süresinin hangi süreye karşılık geldiğinin belirsiz olduğu, dolayısıyla bu gibi soyut belirlemelerin 4734 sayılı Kanun’un 5’inci maddesinde yer alan temel ilkelere aykırılık teşkil etiği,

Sağlık tesislerinin fiziki alanlarının uygun olmaması veya idare/sağlık tesislerinden kaynaklı sebepler gerekçe gösterilerek mal muayene kabulü tamamlanmamış alıma konu cihazların sadece depo teslimiyle ne zaman tamamlanacağı belli olmayan bir sürede kurulumun yapılacağına dair taahhütname karşılığında kurulumu yapılmayan, mal muayene kabulü tamamlanmayan, teslim edilemeyen adetlere ilişkin bedelin tamamı yüklenici firmaya ödenmesinin kamu ihale mevzuatına aykırılık teşkil ettiği,

Bu itibarla; İdari Şartname’nin 25’inci maddesi ile her türlü giderlerin ihale teklif fiyata dahil edilerek teklif verildiği kabul edilen bu ihalede teslim süresinin sonuna kadar fiziki alanların uygun olmaması veya idareden ya da kurulum yapılacak sağlık tesislerinden kaynaklı sebepler dolayısıyla önce İstanbul merkezli Genel Müdürlüğün Tıbbi Cihaz Deposuna veya sağlık tesisinin göstereceği bir fiziki alana teslim edilen cihazların daha sonradan sağlık tesislerine (Samsun, Muş, Alanya, Denizli illerine) kurulumu için nakliye, hamaliye, sigorta gibi ek maliyetlerin ihale teklif fiyatına dahil edildiği bu durumda, depo teslimi olmaksızın teslim süresi içinde fiziki alanları uygun sağlık tesisine kurulan mal muayene kabulü tamamlanarak ödemesi gerçekleşen teslimlerde yukarıda arz edilen ihale teklif fiyatına etki eden ve maliyetlere ilave edilen nakliye, sigorta, hamaliye gibi giderleri de içeren düzenlemenin kamu zararı oluşturacağı, söz konusu düzenlemenin 4734 sayılı Kanun’un 5’inci maddesinde yer alan temel ilkelere aykırılık teşkil ettiği,  idareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilebileceği düzenlemesi hali hazırda Sözleşme Tasarısı’nın 25.2., 25.2.1., 25.2.2 maddelerinde mevcut olduğu, yüklenici firmaya taahhütname karşılığında mal muayene kabul işlemleri yapılmadan mal bedelinin yükleniciye ödenmesi yerine mevzuat çerçevesinde yükleniciye süre uzatımı verilmesi gerektiği,

Teslim süresinin sonuna kadar cihaz tahsis edilen sağlık tesisinin fiziki alanının hazır olmaması veya idare/kurulum yapılacak sağlık tesislerinden kaynaklı sebepler gerekçe göstererek malının muayene kabul işlemleri tamamlanmadan taahhütname karşılığında yükleniciye ödeme yapılmasına cevaz veren düzenlemesinin ihale mevzuatına aykırı olduğu,

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu’nun “Tip sözleşmeler” başlıklı 5’nci maddesinde “Bu Kanunun uygulanmasında uygulama birliğini sağlamak üzere mal veya hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Tip Sözleşmeler Resmi Gazetede yayımlanır.

İdarelerce yapılacak sözleşmeler Tip Sözleşme hükümleri esas alınarak düzenlenir. Mal ve hizmet alımlarında, Kurumun uygun görüşü alınmak kaydıyla istekliler tarafından hazırlanması mutat olan sözleşmeler kullanılabilir.” hükmü,

Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik’in “Geçici kabul” başlıklı 22’nci maddesinde “Mal ve/veya iş teslim edildikten sonra işletmeye alınarak ihale dokümanında belirtilen kapasite ve yeterlilik kriterlerinin sağlanması ile etkinliğinin ve verimliliğinin anlaşılması için belirli bir zamana ihtiyaç duyulan durumlarda, ihale dokümanında belirtilmek kaydıyla komisyonca geçici kabul yapılır.” hükmü,

Aynı Yönetmelik’in “Kabul” başlıklı 25’inci maddesinde “Sözleşme konusu malların denetim, muayene ve testleri tamamlandığında, komisyonun olumlu raporu idarece kabul edilerek, ödemeye ilişkin belgenin düzenlenmesinde esas alınır.

Geçici kabulün söz konusu olduğu alımlarda ise, kesin kabul zamanı ihale dokümanında belirtilir. Kesin kabul zamanı geldiğinde yüklenici veya vekili bir dilekçe ile idareye başvurur. Bu başvuru üzerine; idarece kesin kabul teklif belgesi düzenlenerek, geçici kabulü yapan komisyonca veya zorunlu hallerde yeni bir kabul komisyonu kurularak kabul işlemleri yapılır.” hükmü,

İhale İlanı’nın “İhale konusu malın” başlıklı 2’nci maddesinde “…c) Teslim tarihleri; İhale kapsamındaki tüm kalemler sözleşme imzalanmasına müteakip en geç 180 gün içerisinde tahsis kapsamındaki tüm hastanelere çalışır vaziyette teslim edilecek ve muayene kabul süreçleri tamamlanacaktır. Tahsis edilen hastanenin fiziki alanının hazır olmaması nedeni ile son parti teslimata kadar kurulum yapılamayan cihazlar süresi içerisinde Genel Müdürlüğümüzün tıbbi cihaz deposuna teslim edilecektir. Bu takdirde ilgili cihazlara tekabül eden ödeme yüklenici firmaya yapılacaktır. Ancak bu durumda Yüklenici firma ilgili hastanenin fiziki alanının hazır hale getirilmesi ve durumun firmamıza bildirilmesine müteakip cihazın ivedilikle kurularak muayene kabul işlemi tamamlanacaktır’ içerikli yazılı taahhüdü Genel Müdürlüğümüze sunacaktır.” düzenlemesi,

Sözleşme Tasarısı’nın “Teslim programı ve teslim tarihleri” başlıklı 10.3’üncü maddesinde “İhale kapsamındaki tüm kalemler sözleşme imzalanmasına müteakip en geç 180 gün içerisinde tahsis kapsamındaki tüm hastanelere çalışır vaziyette teslim edilecek ve muayene kabul süreçleri tamamlanacaktır.

Tahsis edilen hastanenin fiziki alanının hazır olmaması nedeni ile son parti teslimata kadar kurulum yapılamayan cihazlar süresi içerisinde Genel Müdürlüğümüzün tıbbi cihaz deposuna teslim edilecektir. Bu takdirde ilgili cihazlara tekabül eden ödeme yüklenici firmaya yapılacaktır. Ancak bu durumda Yüklenici firma ilgili hastanenin fiziki alanının hazır hale getirilmesi ve durumun firmamıza bildirilmesine müteakip cihazın ivedilikle kurularak muayene kabul işlemi tamamlanacaktır’ içerikli yazılı taahhüdü Genel Müdürlüğümüze sunacaktır.” düzenlemesi,

Aynı Tasarı’nın “Ödeme yeri ve şartları” başlıklı 12’nci maddesinde “…12.2.3. Cihaz/ cihazların tahsisi planlanan sağlık tesislerine teslimatlarının yapılarak muayene kabul işlemlerinin tamamlamasına ve muayene kabule ilişkin belgelerin Genel Müdürlüğümüze teslim edilmesine müteakip cihazlara ilişkin fatura bedelinin tamamı 12.2.2. maddesi çerçevesinde ödenecektir. 1. Kalem PET-CT Sistemi hariç 2.Kalem Gama Kamera Sistemi için Yüklenici firmanın talebi halinde 2 (iki) adetten az olmamak üzere kısmi kabul/ ödeme yapılabilecektir.

– Son parti teslimatına/ teslim süresinin sonuna kadar fiziki alanların uygun olmaması nedeni ile idareden/ kurulum yapılacak sağlık tesislerinden kaynaklı sebepler ile teslim edilemeyen sistemler Genel Müdürlüğümüz Tıbbi Cihaz Deposuna veya kurulum yapılacak hastanenin uygun göreceği bir fiziki alana teslim edilecek ve ilgili hastanelerden durumun teyidi alınacaktır. Bu takdirde teslim edilemeyen adetlere ilişkin bedelin tamamı Yüklenici firmaya ödenecektir. Ancak bu durumda kurulum yapılacak hastanelerin hazır olması halinde ivedilikle kurulum yapılacağına ilişkin yüklenici firma tarafından taahhüt verilecektir.” düzenlemesi,

Söz konusu Tasarı’nın “Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları” başlıklı 25’nci maddesinde “…25.2. İdareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilecek haller

25.2.1. İdarenin sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır.

25.2.2. Yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde, yüklenici yeni teslim sürelerini gösterir teslim programını en geç beş iş günü içinde İdareye bildirir…” düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinden, mal ve/veya iş teslim edildikten sonra işletmeye alınarak ihale dokümanında belirtilen kapasite ve yeterlilik kriterlerinin sağlanması ile etkinliğinin ve verimliliğinin anlaşılması için belirli bir zamana ihtiyaç duyulan durumlarda, ihale dokümanında belirtilmek kaydıyla komisyonca geçici kabul yapılabileceği, diğer yandan sözleşme konusu malların denetim, muayene ve testleri tamamlandığında, komisyonun olumlu raporu idarece kabul edilerek, ödemeye ilişkin belgenin düzenlenmesinde esas alınarak, kabul işlemlerinin yapılacağı anlaşılmaktadır.

Diğer yandan doküman düzenlemelerinden, başvuruya konu ihaledeki tüm kalemlerin sözleşme imzalanmasına müteakip en geç 180 gün içerisinde tahsis kapsamındaki tüm hastanelere çalışır vaziyette teslim edileceği ve muayene kabul süreçlerinin tamamlanacağı, tahsis edilen hastanenin fiziki alanının hazır olmaması nedeni ile son parti teslimata kadar kurulum yapılamayan cihazların süresi içerisinde idarenin tıbbi cihaz deposuna teslim edileceği, bu takdirde ilgili cihazlara tekabül eden ödemenin yükleniciye yapılacağı, ancak bu durumda yüklenicinin ilgili hastanenin fiziki alanının hazır hale getirilmesi ve durumun firmaya bildirilmesine müteakip cihazın ivedilikle kurularak muayene kabul işlemi tamamlanacağını belirtir bir yazılı taahhüdü idareye sunacağı, diğer yandan teslim süresinin sonuna kadar fiziki alanların uygun olmaması nedeni ile idareden ve/veya kurulum yapılacak sağlık tesislerinden kaynaklı sebepler ile teslim edilemeyen sistemlerin idarenin tıbbi cihaz deposuna veya kurulum yapılacak hastanenin uygun göreceği bir fiziki alana teslim edileceği ve ilgili hastanelerden bu durumuna ilişkin olarak teyit alınacağı, bu takdirde teslim edilemeyen adetlere ilişkin bedelin tamamın yükleniciye ödeneceği, ancak bu durumda kurulum yapılacak hastanelerin hazır olması halinde ivedilikle kurulum yapılacağına ilişkin yüklenici firma tarafından taahhüt verileceği anlaşılmaktadır.

Yapılan incelemede, yukarıda aktarılan dokümanı düzenlemesinde yer alan “teslim edilemeyen adetler” ifadesinin maddenin bütünü içinde değerlendirildiğinde, kurulumu yapılamayan adetler olarak anlaşılması gerektiği tespit edilmiş olup, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın