Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı Ankara / Teklif Bedellerinin Şartnamede Yer Alan Ücret Belirlemesine Uygunluğu Araştırılarak İhale Sonuçlandırılmalıdır.

Teklif Bedellerinin Şartnamede Yer Alan Ücret Belirlemesine Uygunluğu Araştırılarak İhale Sonuçlandırılmalıdır.

Karar No              : 2021/UH.II-1821

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/395398 İhale Kayıt Numaralı “2021 Yılı Anne Çocuk Eğitim Merkezleri Kursları Eğitim Hizmeti Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Tuzla Belediyesi Kadın Ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 04.08.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2021 Yılı Anne Çocuk Eğitim Merkezleri Kursları Eğitim Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Zirve Eğitim Kursları Teknoloji Ve İletişim Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi nin 20.08.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 25.08.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 03.09.2021 tarih ve 40489 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.09.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1456 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, başvuru konusu ihaleye ait Teknik Şartname’nin 3’üncü maddesinde çocuk gelişimi eğitiminde Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı ücretli öğretmen ders saati ücretinin baz alınacağı, yardımcı anne ücretlerinin ise çocuk gelişimi ders ücretinin % 85’inin altında olamayacağı yönünde düzenleme yapılmış olmasına rağmen söz konusu bedellerin altında teklif veren istekli üzerinde ihalenin bırakıldığı iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin eki Tip Sözleşme Tasarısı’nın “Sözleşmenin ekleri” başlıklı 8’inci maddesinde “8.1. İhale dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup, İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.

8.2. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir:

1) Hizmet İşleri Genel Şartnamesi,

2) İdari Şartname,

3) Sözleşme Tasarısı,

4) Birim fiyat tarifleri (varsa),

5) Özel Teknik Şartname (varsa),

6) Teknik Şartname,

7- Açıklamalar (varsa),” düzenlemesi yer almaktadır.

Başvuru konusu ihaleye ait İdari Şartname’nin 2.1’inci maddesinde “İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: 2021 yılı anne çocuk eğitim merkezleri kursları eğitim hizmeti alımı

e) Miktarı: 120 gün süre ile idare tarafından belirlenecek zamanlarda kısmi zamanlı çalışacak personel tarafından çocuk gelişimi, rehberlik eğitimi ve yardımcı anne eğitimlerinin verilmesi

f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: “Tuzla” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin 25.3’üncü maddesinde “Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İlgili mevzuat gereği ödenecek vergi (kdv hariç), resim, harç, ulaşım, çalışacak personel ile ilgili tüm giderler ve teknik şartnamede belirtilen giderler.” düzenlemesi yer almaktadır.

İdarece hazırlanan birim fiyat teklif cetveli;

 Şeklindedir.

Teknik Şartname’nin 3’üncü maddesinde “3.1 COCUK GELİŞİMİ EĞİTİMİ (3.800 SAAT)

Eğitmen; üniversitelerin ilgili fakültelerinden veya iki yıllık çocuk gelişimi fakültelerinden mezun olması veya MEB onaylı sertifikaya sahip olması gerekmektedir.

Anne Çocuk Eğitim Merkezlerindeki çocukların okul öncesi eğitim noktasında ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte olacaktır.

Çocuk Gelişimi eğitimi ücretleri hesaplamalarında; Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınladığı ‘Ücretli Öğretmen Ders Saati Ücreti’ baz alınacaktır.

3.2 REHBERLİK EĞİTİMİ (250 SAAT)

Eğitmen; Üniversitelerin lisans düzeyinde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR), Eğitim Fakültesi Sosyoloji, Psikoloji, Felsefe mezunu olması gerekir.

Merkezlerimizde çocukların günlük hayatta karşılaşabilecekleri problemlerin çözümü ile ilgili rehberlik hizmeti yerine getirilecektir.

3.3. YARDIMCI ANNE (7500 SAAT)

Eğitmen; en az ilkokul mezunu olmalıdır ya da mezuniyetine bakılmaksızın idarenin onaylayacağı birisi olması gerekir.

Anne Çocuk Eğitim Merkezlerinden eğitim alan çocuklara kişisel bakım, beslenme ve ihtiyaçların karşılanması (wc,duş,yemek vs.) konularında eğitim verilmesi hedeflenmektedir.

Yardımcı Anne ücretleri hesaplamalarında; Çocuk Gelişimi eğitiminin ders saati ücretinin % 85 ’nin altında olamaz.” düzenlemesi yer almaktadır.

Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin “Kontrol teşkilatı ve yetkileri” başlıklı 26’ncı maddesinde “Sözleşmeye bağlanan her türlü iş, idare tarafından görevlendirilen kontrol teşkilatının denetimi altında, yüklenici tarafından yönetilir ve gerçekleştirilir. Yüklenici, bütün işleri kontrol teşkilatının sözleşme ve eklerindeki hükümlere aykırı olmamak şartı ile vereceği talimata göre yapmak zorundadır.” hükmü yer almaktadır.

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde; çocuk gelişimi eğitimi için teklif edilen birim fiyatın 19,97 TL; yardımcı anne için teklif edilen birim fiyatın 16,98 TL olduğu görülmektedir. Başvuru sahibinin aynı kalemler için teklif ettiği birim fiyatlar ise 38,00 TL ve 36,00 TL’dir.

Başvuru konusu ihalede çocuk gelişimi eğitimi ve yardımcı anne ücretleri için ihale dokümanında alt sınır belirlenmesi yapıldığı ve Tip Sözleşme Tasarısı’nın 8’inci maddesine göre dokümanın yüklenici ve idareyi bağladığı, gerek ihale komisyonu kararında gerekse idarenin cevap yazısında ücretli öğretmen ders saati ücretine ilişkin hiçbir değerlendirmenin yer almadığı, şikayetin reddinin ise “ihale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı olduğu ve ihalede aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmayacağı” gerekçelerine dayandığı görüldüğünden, Teknik Şartname’nin 3’üncü maddesinde yer alan düzenleme çerçevesinde idarece, tekliflerin ihale dokümanına uygunluğu hususunda gerekli araştırma ve inceleme yapılmak suretiyle ihalenin sonuçlandırılması gerekmektedir.

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, teklif bedellerinin Teknik Şartname’nin 3’üncü maddesinde yer alan ücret belirlemesine uygunluğunun idarece araştırılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın