Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı Ankara / İhale Tarihi İtibariyle MERSİS İle EKAP Arasındaki Entegrasyonda Bilgilerin Doğru Ve Güncel Olması Sorumluluğu İstekliye Aittir

İhale Tarihi İtibariyle MERSİS İle EKAP Arasındaki Entegrasyonda Bilgilerin Doğru Ve Güncel Olması Sorumluluğu İstekliye Aittir

Karar No              : 2022/UH.II-172

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/748457 İhale Kayıt Numaralı “Kısmi Süreli 2022 Yılı Öğrencilere Destek Eğitimi Hizmet Alımı İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Kartal Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri ve İşletme İştirakler Müdürlüğü tarafından 17.12.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Kısmi Süreli 2022 Yılı Öğrencilere Destek Eğitimi Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Tuana İnşaat ve Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi’nin 29.12.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 29.12.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 30.12.2021 tarih ve 61986 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 30.12.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/2202 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ticaret sicil bilgilerinin MERSİS’te kayıtlı olmaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldıkları, MERSİS kayıtlarının bulunduğu, EKAP üzerinden yaptıkları sorgulamada ticaret sicil bilgilerine ulaştıkları, söz konusu kayda ulaşılamama sebebinin EKAP sistemindeki güncelleme olduğu, sunulan vekâletnamenin arka nüshasında kendilerine ait imza sirkülerinin de yer aldığı, söz konusu imza sirkülerinde şirket ortaklarına ait bilgilerin yer aldığı, ihalenin kendi üzerlerine bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinde “(1) İhalelere katılacak aday veya istekliler tarafından,

b) Tüzel kişi olması halinde, elektronik ihaleler hariç, başvuru ya da teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesinin,

teklif kapsamında sunulması zorunludur. Tüzel kişilerde; aday veya isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. …” hükmü,

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin “Gerçek ve tüzel kişilerin EKAP’a kaydı” başlıklı 7’nci maddesinde “…(5) EKAP’a kayıtlı olan; gerçek kişilerin kendileri ile vekil veya temsilcilerine; tüzel kişilerin kendileri, ilgisine göre, ortakları ve ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç)/üyeleri/kurucuları, teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşme imzalamaya ve sözleşmenin yürütülmesi konusunda tüzel kişiliği temsile yetkili yönetimindeki görevliler ile vekil veya temsilcilerine ilişkin aşağıda yer alan bilgileri EKAP’a kaydetmeleri ve son başvuru veya ihale tarihinden ve sözleşme imzalamadan önce güncellemeleri zorunludur. Bu kişilerin;

b) Tüzel kişi olması halinde ticaret unvanı, vergi kimlik numarası ile varsa işletme adı. Tüzel kişilerde; yönetimdeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelere/kuruculara ilişkin kayıt kapsamında ticaret sicil verileri esas alınır. Ayrıca anonim şirketlerde (tek ortaklı şirketler hariç) ortaklar ve ortaklık oranlarının kaydı kapsamında, beyan edilen kişilere ilişkin pay defteri ile dayanağı yönetim kurulu karar defterinin ilgili kısımları; şirket niteliğinde olmayan tüzel kişilerde ise üyelerin veya kurucuların kaydı kapsamında Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinde yer almayan bilgileri içeren belgelerin ilgili kısımları da taranarak EKAP’a yüklenir.

(6) Bu madde kapsamında EKAP’a kaydedilen bilgilerin eksiksiz, doğru ve güncel olması gerekmektedir. EKAP’a kayıtlı gerçek veya tüzel kişiler tarafından, beşinci fıkrada belirtilen bilgilerde değişiklik yapılmasının gerektiği hallerde bu değişikliklerin, en geç değişiklik tarihini izleyen 7 (yedi) gün içerisinde ancak her durumda son başvuru veya ihale tarihinden önce, son başvuru veya ihale tarihinden sonra gerçekleşen değişikliklerin sözleşme imzalanmadan önce güncellenerek EKAP’a kaydedilmesi zorunludur. …” hükmü,

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

A) Adı: Kısmi Süreli 2022 Yılı Öğrencilere Destek Eğitimi Hizmet Alımı İşi

b) Miktarı ve türü: Kısmi Süreli 2022 Yılı Öğrencilere Destek Eğitimi Hizmet Alımı İşi , Çeşitli Ders Eğitimleri (İngilizce, Matematik, Türkçe, Tarih, Coğrafya V.B ) İle Toplam (34.320 Saat) Ders Eğitim Hizmeti  Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: Kartal Belediyesi Hizmet Alanı İçinde Bulunan Mustafa Necati Etüt Merkezinde Yapılacaktır. …” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mülga : RG: 25/1/2017-29959

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler;

2) Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. …” düzenlemesi yer almaktadır.

Kartal Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri ve İşletme İştirakler Müdürlüğü tarafından 17.12.2021 tarihinde açık ihale usulü ve birim fiyat teklif almak suretiyle gerçekleştirilen ihaleye ilişkin 28.12.2021 tarihli ihale komisyonu kararına göre 7 adet ihale dokümanı indirildiği, ihaleye 5 isteklinin teklif sunduğu, 3 isteklinin teklifinin geçerli teklif olarak değerlendirildiği, başvuru sahibi Tuana İnşaat ve Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi’nin teklifinin “ticaret sicil bilgilerine MERSİS üzerinden ulaşılamadığı” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak Aypark İşletme Yönetim Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak ise Kervan Hip Turizm Temizlik İnşaat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin belirlendiği görülmüştür.

İhale işlem dosyası üzerinde yapılan incelemede idare tarafından başvuru sahibi Tuana İnşaat ve Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi’ne yönelik olarak EKAP üzerinden ticaret sicil bilgilerinin sorgulandığına dair belgenin bulunduğu, söz konusu belge tarihinin ihale tarihi olan 17.12.2021 olduğu, belge üzerinde “MERSİS’te kayıt bulunamamıştır” ifadesinin yer aldığı görülmüştür.

Başvuru sahibinin iddiasında yer alan hususların değerlendirilmesi çerçevesinde Elektronik İhale Dairesi Başkanlığı ile yazışma yapılmış olup söz konusu yazışmada özetle ilgili ihaleye ilişkin olarak 17.12.2021 (ihale tarihi) tarihinde başvuru sahibinin yönetimindeki görevliler ile ortaklar ve ortaklık oranlarına ait bilgilerinin EKAP’tan sorgulanabilip sorgulanamadığı, idare tarafından söz konusu istekliye yönelik olarak 17.12.2021 tarihinde yapılan sorgulamada “MERSİS’te kayıt bulunamamıştır” sonucuna ulaşılma nedeninin iddia edildiği gibi EKAP sistemindeki güncellemeden kaynaklı olup olamayacağı, ilgili isteklinin söz konusu bilgilerinin hangi tarih itibarıyla EKAP’tan sorgulanabileceği hususlarında bilgi istenilmiştir.

Anılan yazıya istinaden Elektronik İhale Dairesi Başkanlığı tarafından verilen cevapta “… İdare belge sorgulama ekranlarında yer alan “yönetici bilgileri sorgula” ve “ortaklık bilgileri sorgula” butonları aracılığıyla idareler isteklilerin ticaret sicil bilgilerini sorgulayabilmektedir. Yönetici bilgileri sorgula butonuna basıldığında ilgili isteklinin VKN/TCKN ve EKAP’ta kayıtlı il/ilçe bilgisi ile MERSİS entegrasyonundan yönetici bilgileri sorgulanabilmektedir. Dolayısıyla EKAP’ta kayıtlı il/ilçe bilgisinin yanlış olması durumunda entegrasyondan bilgi gelmeyecektir. Ortaklık bilgilerini sorgula butonuna basıldığında ise isteklinin daha önce EKAP’a kaydetmiş olduğu ortaklık bilgileri/belgeleri sorgulanabilmektedir. …” ifadelerine yer verilmek suretiyle EKAP ile MERSİS entegrasyon sürecinin işleyişi aktarılmıştır. Söz konusu yazıda da belirtildiği üzere idarelerin isteklilerin ticaret sicil bilgilerine ulaştıkları ekranlarında “yönetici bilgileri sorgula” ve “ortaklık bilgileri sorgula” butonlarının yer aldığı, “yönetici bilgileri sorgula butonu” ile ilgili isteklinin VKN/TCKN ve EKAP’ta kayıtlı il/ilçe bilgisi ile MERSİS entegrasyonundan yönetici bilgilerinin sorgulanabildiği, EKAP’ta kayıtlı il/ilçe bilgisinin yanlış olması durumunda entegrasyondan bilgi gelmeyeceği, bunun yanında “ortaklık bilgileri sorgula butonu”na basıldığında ise isteklinin daha önce EKAP’a kaydetmiş olduğu ortaklık bilgileri/belgelerinin sorgulanabildiği anlaşılmaktadır.

Söz konusu cevabi yazıda ilgili açıklamanın akabine mevcut duruma ilişkin olarak “…idarenin MERSİS entegrasyonundan sorgulama yaptığı tarihte (17.12.2021) isteklinin EKAP’ta kayıtlı ilinin İstanbul, ilçesinin ise Bahçelievler olarak kayıtlı olduğu, bu bilgilerle MERSİS entegrasyonuna gidildiğinde (Bahçelievler/ İstanbul) MERSİS’ten kayıt gelmediği, isteklinin 24.12.2021 tarihinde EKAP’ta kayıtlı ilçe bilgisini Bakırköy olarak düzelttiği tespit edilmiştir. …” ifadelerine yer verilmiş ve ihale tarihinden sonraki tarih olan 24.12.2021 tarihinden sonra (isteklinin yapmış olduğu güncelleme sonrası) isteklinin EKAP’ta kayıtlı il/ilçe bilgisinin doğru olmasından kaynaklı ticaret sicil bilgilerinin görüntülenebilir olduğu belirtilmiştir. Bunun yanı sıra söz konusu yazının ekinde 10.11.2021 tarihi itibarıyla EKAP’ta kayıtlı bulunan ilgili istekliye ait ortaklık bilgileri ve belgelerinin (pay defteri) de gönderildiği görülmüştür.

20 Haziran 2021 tarihli ve 31517 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan mevzuat değişiklikleri uyarınca; ilanı veya duyurusu 19 Ağustos 2021 ve sonrasında yapılan ihalelerde aday veya isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklarına/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgileri EKAP üzerinden temin edilmekte olup bu çerçevede, anılan bilgilerin EKAP’a kayıt edilmesine ilişkin olarak;

EKAP’a kayıtlı gerçek veya tüzel kişilerin kendileri, ilgisine göre ortakları ve ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç)/üyeleri/kurucuları, teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşme imzalamaya ve sözleşmenin yürütülmesi konusunda temsile yetkili yönetimindeki görevlileri ile vekil veya temsilcilerine ilişkin ad, soyad, unvan ve işletme adı ile kimlik numarası bilgilerini EKAP’a kaydetmeleri ve son başvuru veya ihale tarihinden ve sözleşme imzalamadan önce güncellemeleri,

Anonim şirketlerin (tek ortaklı şirketler hariç), ortaklar ve ortaklık oranlarının kaydı kapsamında beyan edilen kişilere ilişkin pay defteri ile dayanağı yönetim kurulu karar defterinin ilgili kısımlarının da taranarak EKAP’a yüklenmesi,

Yerli aday ve isteklilerin kayıt işlemleri kapsamında kullanılacak olan MERSİS numaralarının, şubeler dahil, eksiksiz şekilde beyan edilerek onaylanması gerekmektedir.

Yine bu kapsamda yukarıda yer verilen mevzuat hükmü ve şartname düzenlemesinden de isteklinin tüzel kişi olması halinde yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgilerin idarece EKAP’tan alınacağı anlaşılmaktadır.

Bu itibarla yukarıda yer verilen tespitlerden başvuru sahibi Tuana İnşaat ve Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi’nin teklifinin idare tarafından “ticaret sicil bilgilerine MERSİS üzerinden ulaşılamadığı” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, MERSİS ile EKAP arasındaki entegrasyonun ilgililerce EKAP’a kaydedilen bilgiler üzerinden gerçekleştiği ve yanlış veya güncel olmayan bilgilerin entegrasyonun gerçekleşmesine mani olduğu, anılan istekliye yönelik idarece 17.12.2021 tarihinde (ihale tarihi) yapılan sorgulamada MERSİS entegrasyonunun sağlanamama nedeninin isteklinin EKAP’ta kayıtlı ilçe bilgisinin güncel olmaması olduğu, idarece yapılan sorgulama sonucu MERSİS kaydına ulaşılamadığı, akabinde söz konusu ilçe bilgisinin istekli tarafından 24.12.2021 tarihinde güncellendiği anlaşılmıştır.

Her ne kadar 10.11.2021 tarihi itibarıyla isteklinin ortaklık yapısını gösteren belgelerin (pay defteri) EKAP’ta kayıtlı olduğu görülse de yönetici bilgilerinin de ilgili düzenleme gereği idarece EKAP’tan alınabilmesi gerektiği, dolayısıyla MERSİS ile EKAP arasındaki entegrasyonun sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi için isteklinin ilgili bilgileri ihale tarihinden önce güncellemesi gerektiği, isteklinin ilgili güncellemeyi ihale tarihinden sonra 24.12.2021 tarihinde gerçekleştirmesi nedeniyle ihale tarihinde yapılan sorgulamada MERSİS ile EKAP arasındaki entegrasyonun sağlanamadığı, söz konusu bilgilerin ihale tarihi itibarıyla doğru ve güncel olması sorumluluğunun istekliye ait olduğu değerlendirilmiştir.

Öte yandan başvuru sahibinin sundukları imza sirkülerinin ilgili bilgileri taşıdığı yönündeki iddiasına ilişkin olarak yukarıda yer verilen Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinde ve İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde yer verildiği üzere tüzel kişi isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgilerinin idarece EKAP’tan alınacağı, bu nedenle idare tarafından EKAP’tan edinilemeyen söz konusu bilgilere ilişkin olarak isteklinin değerlendirme dışı bırakılmasında hukuka aykırılık olmadığı sonucuna varılmıştır.

Yapılan tespit ve değerlendirmeler neticesinde isteklinin iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda herhangi bir aykırılık tespit edilmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oyçokluğu ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

İdarenin Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması Mevzuata Uygundur

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

Call Now ButtonBize ulaşın