Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı Ankara / İhale Üzerinde Bırakılan İş Ortaklığının Pilot Ortağının Şirketin Kurulduğu Tarih İtibariyle Bahse Konu Miktarda İş Deneyim Belgesinin Mevcut Olmadığı İddiası

İhale Üzerinde Bırakılan İş Ortaklığının Pilot Ortağının Şirketin Kurulduğu Tarih İtibariyle Bahse Konu Miktarda İş Deneyim Belgesinin Mevcut Olmadığı İddiası

Karar No              : 2021/UH.I-2273

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/526664 İhale Kayıt Numaralı “Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Maden Sahalarında Kullanılan (Dragline -Elektrikli ekskavatörler-Ağır Kamyonlar-İş Makinaları, Hafif Vasıta ve Yardımcı Ekipman Vb) Araçların Koruyucu Periyodik Bakım ve Onarım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından 02.11.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Maden Sahalarında Kullanılan (Dragline -Elektrikli ekskavatörler-Ağır Kamyonlar-İş Makinaları, Hafif Vasıta ve Yardımcı Ekipman Vb) Araçların Koruyucu Periyodik Bakım ve Onarım İşi” ihalesine ilişkin olarak Aypark İşletme Yönetim Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin 15.11.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 16.11.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 24.11.2021 tarih ve 55093 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.11.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1947 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) İhale üzerinde bırakılan iş ortaklığının pilot ortağı tarafından karşılanması gereken asgari iş deneyim tutarının 6.473.755,58 TL olduğu, ancak anılan ortağın 14.01.2020 tarihinde kurulduğu, dolayısıyla bahse konu miktarda bir iş deneyim belgesinin mevcut olmadığı, kaldı ki hayatın olağan akışı gereği bu denli kısa bir sürede bu miktarlardaki bir işin yapılması ve %80’inin tamamlanmasının mümkün de olmadığı,

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde “(1) (Değişik: 16/8/2014–29090 R.G. / 2. md.) İş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde; teknolojik ürün deneyim belgesinin ve yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

b) (Değişik: 16/07/2011-27996 R.G./ 5. md.) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işleriyle ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

c) (Değişik: 16/07/2011-27996 R.G./ 5. md.) Yapımla ilgili hizmet işleri dahil hizmet alımı ihalesiyle gerçekleştirilecek danışmanlık hizmetlerinde, Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 38 inci maddesinde düzenlenen iş deneyimini gösteren belgelerin,

istenilmesi zorunludur.

(2) (Değişik: 16/07/2011-27996 R.G./ 5. md.) İlk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında kabul işlemleri tamamlanan hizmet işleri, ilgisine göre birinci fıkranın (a) veya (b) bendi kapsamında değerlendirilir.

(3) İş deneyiminin belirlenmesi amacıyla;

a) (Değişik: 16/07/2011-27996 R.G./ 5. md.) Açık ihale usulüyle yapılan ihaleler ile Kanunun 21 inci maddesinin (b), (c) ve (f) bentlerine göre yapılan ihalelerde, teklif edilen bedelin % 25’i ile % 50’si aralığında idarece belirlenecek bir orandan az olmamak üzere,

ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler ile teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması istenir.

(5) (Değişik: 16/07/2011-27996 R.G./ 5. md.) İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

…” hükmü,

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Maden Sahalarında Kullanılan (Dragline -Elektrikli Ekskavatörler-Ağır Kamyonlar-İş Makinaları, Hafif Vasıta Ve Yardımcı Ekipman vb.) Araçların Koruyucu Periyodik Bakım ve Onarım İşi

e) Miktarı: Toplam 125 kişi ile 24 ay süreyle

f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: Garp Linyitleri İşletmesi Elektromekanik Şube Müdürlüğü Atölyeleri-Açıkocak Panoları” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.5’inci maddesinde “7.5.1. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 30’den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Kamu ve özel sektörde yapılan her türlü personel çalıştırılması esaslı hizmet alım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

İhale üzerinde bırakılan iş ortaklığının pilot ortağı Sami Eliaçık tarafından Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda; “Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Bilgiler” sütununun “EKAP’ta Kayıtlı Olan İş Deneyim Belgesi” satırının “Belgeye EKAP Tarafından Verilen Sayı” bölümünde “388-H-DT-20-1” ile “2746-H-ist-152-1 şeklinde beyanın yer aldığı görülmüştür.

Anılan istekli tarafından beyan edilen EKAP’a kayıtlı iş deneyim belgeleri incelendiğinde;

07.10.2020 tarih ve 388-H-DT-20-1 sayılı yüklenici iş bitirme belgesinin Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı tarafından Sami Eliaçık adına “GLİ Müdürlüğü Periyodik Tamir Bakımı Hizmeti Alımı İşi”ne ilişkin düzenlenmiş bir belge olduğu, belgede işin tanımının “Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden Sahalarında Kullanılan (Dragline -Elektrikli ekskavatörler-Ağır Kamyonlar-İş Makinaları, Hafif Vasıta ve Yardımcı Ekipman Vb) Araçların Koruyucu Periyodik Bakım ve Onarım İşi”, sözleşme tarihinin “29.01.2020”, kabul tarihinin “01.07.2020” ve belge tutarının “5.425.743,06 TRY” olarak belirtildiği,

22.07.2020 tarih ve 2746-H-İST-152-1 sayılı yüklenici iş bitirme belgesinin ise Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü tarafından Sami Eliaçık adına “Kalorifer Kazan Dairelerinin İşletilmesi”ne ilişkin düzenlenmiş bir belge olduğu, belgede sözleşme tarihinin “31.12.2019”, kabul tarihinin “21.07.2020” ve belge tutarının “1.770.863,05 TRY” olarak belirtildiği görülmüştür.

İhale üzerinde bırakılan iş ortaklığının sahip olması gereken iş deneyim tutarının; 30.827.407,50 TL tutarındaki teklif bedelinin % 30’u olan 9.248.222,25 TL olduğu anlaşılmıştır.

Anılan iş ortaklığına ait iş ortaklığı beyannamesinden, pilot ortak olan Sami Eliaçık’ın ortaklık oranının % 80 olarak belirlendiği görülmüştür.

İdari Şartname’nin 7.5.1’inci maddesi uyarınca iş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini sağlaması gerekmekte olup bu çerçevede ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığının pilot ortağı olan Sami Eliaçık’ın sahip olması gereken asgari iş deneyim tutarının 6.473.755,58 TL (9.248.222,25 TL x % 70) olduğu anlaşılmaktadır.

Bu itibarla adı geçen pilot ortak tarafından yeterlik bilgileri tablosunda bilgileri beyan edilen 07.10.2020 tarih ve 388-H-DT-20-1 sayılı yüklenici iş bitirme belgesi tutarının (5.425.743,06 TRY) güncellenmesi sonucunda ulaşılan 8.861.043,29 TL’nin pilot ortağın sağlaması gereken asgari iş deneyim tutarını karşıladığı ve söz konusu belgenin ihale konusu işe uygun olduğu anlaşıldığından, iddianın yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Anılan ortak tarafından bilgileri beyan edilen her iki iş deneyim belgesinde sözleşme tarihinin, şirketin kuruluş tarihinden (22 Ocak 2020 tarihli ve 9999 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi örneğinden şirketin kuruluşunun 14.01.2020 tarihinde tescil edildiği anlaşılmıştır) sonra olduğu görülmüştür. Bu itibarla başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının da yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın