Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı Ankara / Şartnamede Her İki Kısımda İhale Konusu İşte Çalıştırılacak Araçların Şoförlü Talep Edilmesi Sadece Bir Kısım İçin Fiyat Farkı Verilmesi Durumu

Şartnamede Her İki Kısımda İhale Konusu İşte Çalıştırılacak Araçların Şoförlü Talep Edilmesi Sadece Bir Kısım İçin Fiyat Farkı Verilmesi Durumu

Karar No              : 2021/UH.II-1904

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/472631 İhale Kayıt Numaralı “Araç Kiralama ve Diyaliz Hasta Taşıma” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 21.09.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Araç Kiralama ve Diyaliz Hasta Taşıma” ihalesine ilişkin olarak İsa Araç Kiralama Hizmetleri Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 15.09.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 16.09.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 27.09.2021 tarih ve 44593 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.09.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1581 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

3) İdari Şartname’nin “Fiyat farkı” başlıklı 46’ncı maddesinde yer alan“46.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında aşağıdaki esaslara göre fiyat farkı hesaplanacaktır.

46.1.1.

Fiyat farkı sadece;

İhale konusu işin 1. Kısım (Şoförlü Araç Kiralama Hizmeti) yer alan ve çalışacak personelin işçilik maliyetindeki değişiklik esas alınacak, 2013/5215 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan 31 Ağustos 2013 tarih ve 28751 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar”ın 6. madde hükümlerine göre sürücüler için asgari ücretten kaynaklı fiyat farkı verilecektir.

İhale konusu işin diğer kısımları için 6. Kısım (Diyaliz Hasta Taşıma Hizmeti) çalışan personele fiyat farkı verilmeyecektir.” düzenlemesinin İdari Şartname’nin 25.3.1’inci maddesinde açıklandığı üzere çalıştırılacak şoförlerin giderleri teklif fiyata dahil edileceğinden 6’ncı kısımdaki personele fiyat farkının verilmeyeceğine ilişkin kısmı nedeniyle mevzuata aykırı olduğu,

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

3) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesinin birinci fıkrasında, “Bu Tebliğde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları için öngörülen düzenlemeler, 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi gereğince ihale edilebilecek personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerine uygulanır. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 ve 24 üncü maddeleri gereğince kadroya geçiş uygulamasına tabi olan hizmet alımları ile bu hizmetlerin karakteristik edimlerini içeren veya alt hizmetleri niteliğinde olan hizmetler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet olarak değerlendirilecektir.”,

Aynı Tebliğ’in “Hizmet alımlarında fiyat farkı” başlıklı 81’inci maddesinde, “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanıldığı hizmet alımlarında işçilik maliyetlerine ilişkin fiyat farkı hesaplanacağının ihale dokümanında belirtilmesi gerekmektedir.” açıklamalarına yer verilmiştir.

İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler başlıklı 25’inci maddesinde, “Sözleşmenin uygulanması sırasında; Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin bu işle ilgili olarak firma tarafından belediye ve il trafik komisyonu ve diğer merciler nezdinde yapılacak teşebbüs ve işlemler sırasında ödenecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk, araçlarla ilgili Zorunlu Mali Sorumluluk ve Kasko Sigortası giderleri, ilgili mevzuat gereğince yapılacak Ulaşım, sigorta, vergi, resim, harç giderleri ve çalıştırılacak şoförlerin giderleri teklif fiyata dahil edilecektir.

Teknik Şartnamede belirtilen tüm giderler, gerekli techizat ve donanımla ilgili her türlü gider, araçların ve taşınan yolcuların sigorta giderleri, araçların her türlü bakım, tamir, revizyon, yağ, lastik vb. yedek parça giderleri ile Teknik Şartnamede belirtilen Trafik Sigortaları ve Kasko Sigortaları teklif edilecek fiyata dahildir. düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Fiyat farkı” başlıklı 46’ncı maddesinde, “Fiyat farkı sadece; İhale konusu işin 1. Kısım (Şoförlü Araç Kiralama Hizmeti) yer alan ve çalışacak personelin işçilik maliyetindeki değişiklik esas alınacak, 2013/5215 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan 31 Ağustos 2013 tarih ve 28751 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar”ın 6. madde hükümlerine göre sürücüler için asgari ücretten kaynaklı fiyat farkı verilecektir.

İhale konusu işin diğer kısımları için 6. Kısım (Diyaliz Hasta Taşıma Hizmeti) çalışan personele fiyat farkı verilmeyecektir.”  düzenlemesi bulunmaktadır.

İlaveten, aynı Şartname’nin işin kısımlarının tarif edildiği ekinde de, aşağıdaki tablolarda iş ve mahiyetinin özetlendiği görülmektedir.

Yukarıda yer verilen doküman düzenlemeleri ile işin mahiyeti birlikte değerlendirildiğinde, ihale konusu işte çalıştırılacak personelin sadece işin birinci ve altıncı kısmında araçların şoförlü talep edildiği, ancak sadece birinci kısımda şoförlerin mesaisinin tamamını idarede geçireceğinin açıkça belirtildiği, altıncı kısımda ise şoförlerin mesaisinin tamamını idarede geçirmeyeceğinin anlaşıldığı ve diğer kısımlar için ise araçların şoförsüz olarak kiralanacağı göz önüne alındığında fiyat farkı verilmemesinde yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri de dikkate alındığında herhangi bir mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından iddia yerinde görülmemiştir.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

İdarenin Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması Mevzuata Uygundur

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

Call Now ButtonBize ulaşın