Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı Ankara / Yemek Üretim Yerinin İhaleye Konu Yerde Olması Zorunluluğunun İhale Dokümanında Gösterilmemesi Nedeniyle Aynı Gerekçeyle Değerlendirme Dışı Bırakılma Kararı Verilemez

Yemek Üretim Yerinin İhaleye Konu Yerde Olması Zorunluluğunun İhale Dokümanında Gösterilmemesi Nedeniyle Aynı Gerekçeyle Değerlendirme Dışı Bırakılma Kararı Verilemez

Karar No              : 2021/UH.II-1910

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/464257 İhale Kayıt Numaralı “Taşımalı Hazır Yemek  Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Kayseri Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından 13.09.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Taşımalı Hazır Yemek Alımı” ihalesine ilişkin olarak Merve Global Tem. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 20.09.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 24.09.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 04.10.2021 tarih ve 45956 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.10.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1630 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, tekliflerinin, İdari Şartname’nin 47.1’inci maddesi uyarınca yemek üretim yerinin Kayseri ili sınırları içerisinde olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, söz konusu hususun tekliflerin sunulması aşamasında herhangi bir belge ile tevsik edilmesinin talep edilmediği ve sözleşmenin yürütümü aşamasında değerlendirme yapılması gerektiği, bu itibarla tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının kamu ihale mevzuatına aykırılık teşkil ettiği iddialarına yer verilmiştir.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 4’üncü maddesinde “…Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi…” hükmü,

Anılan Kanun’un “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde “İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir:..

b) Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için;

1) İsteklinin, mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler,

2)  İstekli tarafından kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) Son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan yapım işleri ile kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili hizmet işleriyle ilgili deneyimi gösteren belgeler,

b) Son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan yapım işleri ile kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili hizmet işlerinde sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen işlerle ilgili deneyimi gösteren belgeler,

c) Devam eden yapım ve yapımla ilgili hizmet işlerinde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen, denetlenen veya yönetilen işlerle ilgili deneyimi gösteren belgeler,

d) Son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan mal ve hizmet alımlarına ilişkin deneyimi gösteren belgeler,

e) Devredilen işlerde sözleşme bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan yapım işleri ile kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili hizmet işleri ve son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan mal ve hizmet alımlarıyla ilgili deneyimi gösteren belgeler.

 f)Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, rekabet öncesi iş birliği projelerinde ve teknogirişim sermaye desteklerinden yararlananlara, yararlandıkları destekler çerçevesinde yürüttükleri proje sonucu ortaya çıkan mal ve hizmetlerin ve bunlar dışında özkaynaklarla geliştirilmiş ve değerlendirilmesi için gerekli usulleri Bilim. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenen ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından Ar-Ge projesi neticesinde ortaya çıktığı belgelendirilen ürünlerin piyasaya arz edilmesinden sonra proje sonucu ortaya çıkan hizmetler ile yerli malı belgesine sahip ürünler için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Kurumca belirlenen esaslar çerçevesinde düzenlenen ve piyasaya arz tarihinden itibaren beş yıl süreyle kullanılabilecek olan belgeler.

3) İsteklinin üretim ve/veya imalat kapasitesine, araştırma-geliştirme faaliyetlerine ve kaliteyi sağlamasına yönelik belgeler,

4) İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için yeterli sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına ilişkin bilgi ve/veya belgeler,

5) İhale konusu hizmet veya yapım işlerinde isteklinin yönetici kadrosu ile işi yürütecek teknik personelinin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren belgeler,

6) İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler,

7) İstekliye doğrudan bağlı olsun veya olmasın, kalite kontrolden sorumlu olan ilgili teknik personel veya teknik kuruluşlara ilişkin belgeler,

8) İhale konusu işin ihale dokümanında belirtilen standartlara uygunluğunu gösteren, uluslar arası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar,

9) İdarenin talebi halinde doğruluğu teyit edilmek üzere, tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları ve/veya fotoğrafları.

İhale konusu işin niteliğine göre yukarıda belirtilen bilgi veya belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı, ihale dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilân veya davet belgelerinde belirtilir…” hükmü,

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Taşımalı Hazır Yemek Alımı

b) Miktarı ve türü:

130.000 adet Taşımalı Hazır Yemek Alımı

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: Mevlana Mahallesi 15 Temmuz Yerleşkesi Kümeevler No:5 38280 Talas/KAYSERİ – Kayseri Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “…h) – İşletme Kayıt Belgesi…7.5.3. İstekliler, TSE’nden alınmış TS 8985 Yemek Fabrikaları ve Toplu Yemek Mutfakları hizmet yeterlilik belgesini teklif dosyasında sunacaktır…

Kalite yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgenin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir.

İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.

7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği bu şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

{Belirtilmemiştir}

7.5.5. Bu Şartnamenin 7 nci maddesinde sayılan belgeler dışındaki belgeler tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmaz…” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Diğer Hususlar” başlıklı 47’nci maddesinde “-Yüklenici firmanın üretim yeri Kayseri İli sınırları içerisinde bulunmalıdır…” düzenlemesi yer almaktadır.

İhale işlem dosyası kapsamında yapılan incelemede, başvuru sahibi istekli tarafından İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde yeterlik kriteri olarak teklif dosyası kapsamında sunulması istenilen TS 13075, TS 9433, TS 6914, TS 13027 ve TS 8985 çerçevesinde yer verilen hizmetleri kapsayan hizmet yeterlilik belgesi ile Gaziantep Valiliği İl Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından 25.12.2019 tarihinde düzenlenen işletme kayıt belgesinin sunulduğu, söz konusu belgelerde işletme adresinin “Sanayi Mah. 60145 Nolu Cad. 17. Blok No: 28 Merkez Şehitkamil-Gaziantep /Türkiye” olduğu tespit edilmiştir.

İdari Şartname’nin 47’nci maddesinde yüklenici firmanın üretim yerinin Kayseri İli sınırları içerisinde bulunması gerektiği yönünde düzenleme yapıldığı anlaşılmıştır.

Yukarıda aktarılan tespitler neticesinde, İdari Şartname’nin 7.5.4 ve 7.5.5’inci maddesi uyarınca yemek üretim yerinin Kayseri ili sınırları içerisinde bulunması gerektiğini tevsik etmek üzere tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında yeterlik kriteri olarak herhangi bir belgenin sunulmasına ilişkin bir düzenlemeye yer verilmediği, kaldı ki anılan Şartname’nin 47’nci maddesindeki yüklenici firmanın yemek üretim yerinin Kayseri ili sınırları içerisinde bulunması gerektiği yönündeki düzenlemede yer verilen “yüklenici” ibaresinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 4’üncü maddesinde üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekli şeklinde tanımlandığı hususu dikkate alındığında söz konusu düzenlemenin sözleşmenin yürütümü aşamasında yüklenici firmaya yönelik uygulanması gereken bir düzenleme niteliğinde olduğu, bu itibarla iddia konusu husus göz önünde bulundurulduğunda başvuru sahibi isteklinin teklifinin yemek üretim yerinin Kayseri ili sınırları içerisinde olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik idarece tekliflerin değerlendirme aşamasında gerçekleştirilen işlemin uygun olmadığı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda herhangi bir aykırılık tespit edilmemiştir.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, başvuru sahibi istekli Merve Global Tem. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

İdarenin Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması Mevzuata Uygundur

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

Call Now ButtonBize ulaşın