xxxx
Home / İhale Danışmanı Ankara / Teklif Fiyatına Dahil Edilmesi Gerekenler Arasında Sigorta Giderlerinin de Gösterilmesine Karşın Sigortanın Türü Ve Kapsamına İlişkin Düzenleme Olmaması

Teklif Fiyatına Dahil Edilmesi Gerekenler Arasında Sigorta Giderlerinin de Gösterilmesine Karşın Sigortanın Türü Ve Kapsamına İlişkin Düzenleme Olmaması

Karar No              : 2021/UH.I-1920

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/469940 İhale Kayıt Numaralı “Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Servis ve Sonrası” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından 04.10.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Servis ve Sonrası” ihalesine ilişkin olarak Eflatun Kurumsal Yemek Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 20.09.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 23.09.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 04.10.2021 tarih ve 45955 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.10.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1632 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

2) İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde teklif fiyata dahil olan giderler arasında sigorta giderleri sayılmış ve teklif edilen fiyata dahil edilmesi gerektiği ancak idarece sigorta türü ve kapsamına ilişkin düzenleme yapılmamasının sağlıklı teklif fiyatı oluşturmayı engelleyeceği,

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması” başlıklı 76’ncı maddesinde, “76.1. Hizmet alımı ihalelerinde iş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin düzenleme Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesi ile tip idari şartnamelerin “teklif fiyata dahil olan giderler” maddesi ve tip sözleşmenin 21 inci maddesinde yer almaktadır.

76.1.1 Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesinde “İşyerinde, işin başlamasından kabul belgesinin verilmesine kadar her türlü araç, malzeme, ihzarat, makine ve taşıtlar ile sözleşme konusu hizmet işinin korunmasından yüklenicinin sorumlu olduğu, hizmet türüne göre sigorta gerektiği takdirde uygulanacak sigorta türü veya türleri ve teminat limitlerinin günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtileceği” hükme bağlanmıştır.

76.1.2 (Değişik madde: 20/06/2021-31517 R.G./5. md., yürürlük: 05/07/2021) Tip idari şartnamelerin “Teklif fiyata dahil olan giderler” maddesinde “Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince ödenecek … sigorta … teklif fiyatına dahildir.” ifadesine yer verilmiştir.

76.2. (Mülga madde: 20/06/2021-31517 R.G./5. md., yürürlük: 05/07/2021)

76.3. (Mülga madde: 20/06/2021-31517 R.G./5. md., yürürlük: 05/07/2021)

76.4. (Değişik madde: 20/06/2021-31517 R.G./5. md., yürürlük: 05/07/2021) İstekliler tarafından ilgili mevzuatı gereğince yapılması gereken sigorta giderleri, tip idari şartnamelerin “Teklif fiyata dâhil olan giderler” maddesi kapsamında teklif fiyatına dâhil edilecektir. İhale dokümanında iş ve/veya işyerlerinin sigortalanmasının ayrıca istendiği durumlarda sigorta türü veya türleri ile sigorta teminatının kapsam ve limitinin belirlenmesi gerekmektedir.

Sigorta türleri belirtilmesine rağmen sigorta teminatının kapsamı ve limitinin belirlenmediği hallerde iş ve/işyerlerinin sigortalanmasının asgari limitler dâhilinde istendiği kabul edilecektir. Sigorta türü veya türlerinin belirlenmediği hallerde ise, iş ve/işyerlerinin sigortalanmasının istenmediği kabul edilmek suretiyle teklifler değerlendirilecektir.

76.5. (Değişik ibare: 20/06/2021-31517 R.G./5. md., yürürlük: 05/07/2021) İhale dokümanında iş ve/veya işyerlerinin sigortalanmasına ilişkin yükümlülüğün yükleniciye ait olduğu belirtilerek (Mülga ibare: 20/06/2021-31517 R.G./5. md., yürürlük: 05/07/2021) sigorta türü veya türleri ile sigorta teminatının kapsam ve limitinin belirlendiği ihalelerde, isteklilerden ihale aşamasında sigortaya ilişkin herhangi bir belge (taahhütname, sigorta poliçesi vb.) sunmaları istenmeyecektir. Bu durumda, sözleşmenin yürütülmesi aşamasında yüklenici tarafından sigorta poliçesi sunulacağına ilişkin düzenleme teknik şartnamede yapılacaktır.” açıklaması yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde, “Sözleşmenin uygulanması sırasında, işin tamamı için ilgili mevzuat gereğince ödenecek her türlü vergi (KDV hariç) ,sigorta, resim, personel, eğitim, mesai, ve malzeme giderleri, temizlik malzemesi giderleri, harç ve benzeri giderler ile ulaşım giderleri istekliye ait olup, teklif fiyatına dahil edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

Sözleşme Tasarısı’nın “İş ve işyerinin korunması ve sigortalanması” başlıklı 21’inci maddesinde “21.1. İş ve işyerlerinin korunmasına ilişkin sorumluluk Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde yükleniciye aittir.

21.2. Sigorta türleri ile teminat kapsamı ve limitleri:

21.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.” ifadelerine yer verilmiştir.

İdarece ihale dokümanında, isteklilere sigorta yaptırma yükümlülüğü yüklenmesine ve teklif fiyatına dahil edilmesi gereken giderler arasında sigorta giderlerinin de gösterilmesine karşın, isteklilerden yapılması beklenen sigortanın türü, teminatının kapsamı ve limitlerine ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. Yukarıda yer verilen Tebliğ maddesinde yer alan sigorta türü veya türlerinin belirlenmediği hallerde, iş ve/işyerlerinin sigortalanmasının istenmediği kabul edilmek suretiyle teklifler değerlendirileceği yönündeki açıklama uyarınca başvuru konusu ihalede idarece sigorta türü belirtilmemesi nedeniyle iş ve işyerinin sigortalanmasının istenmediği sonucuna ulaşıldığından, düzenlemenin bu haliyle isteklileri tereddüde düşürecek nitelikte olmadığı dolayısıyla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Check Also

İhalelere Katılmaktan Yasaklı Olup Olmadığı Teyit Edilmelidir.

İhaleye Katılan Vekil ve Temsilcilerinin İhalelere Katılmaktan Yasaklı Olup Olmadığı Teyit Edilmelidir

Karar No              : 2022/UH.II-1703 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/1073847 İhale Kayıt Numaralı “14 Güzergah Personel Taşıma …

Call Now ButtonBize ulaşın