Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı Ankara / Yemek Alımı İhalesinde Şartnamede İstenen Köpük Ekipmanlarının Maliyeti için Hasta Sayısı Öngörülemediğinden Yardımcı Giderler Kapsamında Değerlendirilebilir

Yemek Alımı İhalesinde Şartnamede İstenen Köpük Ekipmanlarının Maliyeti için Hasta Sayısı Öngörülemediğinden Yardımcı Giderler Kapsamında Değerlendirilebilir

Karar No              : 2021/UH.I-1920

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/469940 İhale Kayıt Numaralı “Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Servis ve Sonrası” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından 04.10.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Servis ve Sonrası” ihalesine ilişkin olarak Eflatun Kurumsal Yemek Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 20.09.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 23.09.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 04.10.2021 tarih ve 45955 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.10.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1632 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

3) Teknik Şartname’de beş gözlü tabak (köpük), üç gözlü tabak (köpük), tek gözlü tabak (köpük) ürünlerinin özelliklerine yer verildiği, ancak bu ürünlerinin hangi durumlarda kullanılacağının belirtilmediği, eğer kullanılacak ise verilecek hizmet süresince toplam sayısının belirtilmesi,  kullanılmayacak ise Teknik Şartname’den çıkarılması gerektiği,  bu durumun istekliler açısından belirsizlik oluşturması nedeniyle tereddüde düşürür mahiyette olduğu ve sağlıklı teklif fiyatının oluşturulmasına engel teşkil ettiği,

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

3) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

Teknik Şartname’nin 25’inci maddesinde, “Öğle veya akşam yemeğine çıkamayan birimlerde (Ameliyathane gibi) çalışan, tüm personele: İdarenin belirleyeceği sayıda Rejim-3 Normal Yemek verilecektir. Ayrıca nötropenik hastalarda, enfeksiyon hastalıklarında,COVİD19 servislerinde yemek servisi köpük, tek kullanımlık kaplar, çatal, kaşık ile yapılacaktır.” düzenlemesi yer almakta olup, köpük kase ve tabak çeşitlerine ilişkin olarak teknik kriterler yine Teknik Şartname’de belirlenmiştir. Ancak, hizmetin ifası sürecinde kullanılması öngörülen köpük ekipmanların sayısına yönelik olarak herhangi bir düzenlemeye ihale dokümanı kapsamında yemek hizmetinde kullanılacak sarf malzemesi listesinde ve bu liste haricinde yer verilmemiştir.

İsteklilerce sağlıklı fiyat tekliflerinin oluşturulabilmesi için, ihale konusu işin yerine getirilmesinde katlanılacak tüm maliyet unsurlarının bilinmesi ve/veya öngörülebilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla, idarelerce ihale dokümanının isteklilerce sağlıklı teklif oluşturulabilmesine izin verir şekilde hazırlanması gerektiği açıktır. Öte yandan, özellikle başvuru konusu hizmet alımının gerçekleştirileceği hastane hizmetinin sunulduğu yerlerde, hasta sayısının önceden öngörülmesinin mümkün olmaması nedeniyle hizmetin ifasında karşılaşılacak maliyet unsurlarının tam olarak önceden öngörülebilmesi mümkün olmadığından somut olayda köpük ekipmanların asgari bir sayının belirtilmesi uygun olmakla birlikte; bu yönde bir belirlemenin yapılmadığı durumlarda bu maliyet unsurunun yardımcı giderler kapsamında değerlendirilebileceği bu itibarla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın