Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı Ankara / İhale Kapsamında Yer Alan Teklif Giderleri Araç Maliyetine Dahil Edilerek Açıklandığından Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Ayrı Satır Açılmasına Gerek Bulunmamaktadır

İhale Kapsamında Yer Alan Teklif Giderleri Araç Maliyetine Dahil Edilerek Açıklandığından Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Ayrı Satır Açılmasına Gerek Bulunmamaktadır

Karar No              : 2021/UH.I-1929

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/480685 İhale Kayıt Numaralı “Katı Atıkların Toplanması, Nakli ve Kent Temizliği İşlerinde Kullanılmak Üzere İş Makinesi ve Araç Kiralanması İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından 17.09.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Katı Atıkların Toplanması, Nakli ve Kent Temizliği İşlerinde Kullanılmak Üzere İş Makinesi ve Araç Kiralanması İşi” ihalesine ilişkin olarak Hayat Organizasyon ve Danışmanlık Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin 13.09.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 15.09.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 27.09.2021 tarih ve 44658 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.09.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1582 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

5) Teknik Şartname’nin 4.5’nci maddesinde idareye teslim edilen araçların şartname ve ekleri nezdinde uygun saat ve vardiyalarda çalıştırılmasının takibi, tamir ve bakımlarının zamanında yapılması vb. hususların takibini sağlamakla görevli bir temsilcinin tüm giderlerinin yüklenici firmaya ait olduğunu düzenlendiği, ancak anılan giderler için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir satır açılmamasının mevzuata aykırı olduğu,

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

5) Başvuru sahibinin 5’inci iddiasına ilişkin olarak:

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Katı atıkların toplanması, nakli ve kent temizliği işlerinde kullanılmak üzere iş makinesi ve araç kiralanması işi

b) Miktarı ve türü: 36 ay süre ile Küçükçekmece ilçe sınırları dahilinde katı atıkların toplanması, nakli ve kent temizliği işlerinde kullanılmak üzere şoförsüz/personelsiz iş makinesi ve araç kiralanacaktır” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “…25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İhale dokümanında belirtilen makine ve ekipmanların amortisman, yedek parça, tamir, bakım, onarım, sigorta, kasko, vergi, akaryakıt (binek araçların akaryakıtları hariç) yağ vb. giderleri ile Teknik Şartnamenin ilgili maddelerinde yükleniciye ait olduğu ve yüklenici tarafından karşılanacağı belirtilen tüm giderler teklif birim fiyata dahil edilecektir…” düzenlemesi,

Teknik Şartname’nin “Konu – Kapsam” başlıklı 1’inci maddesinde “Bu teknik şartname, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yapılan ilçe sınırları dâhilinde kent temizliği, meydan, bulvar, cadde, sokak ve parkların makine ile süpürülmesi, yol yıkama araçları ile yıkanarak temizlenmesi, çöp konteynerlerinin yıkanması, tamiri, boyanması ve dezenfekte edilmesi, cadde ve sokaklara bırakılmış kaba atıklar ve tadilat sonucu oluşan atıkların toplanması, katı atıkların toplanması ve toplanan atıkların naklinin yapılması hizmetlerinde gerekli olan araçlar- iş makinelerinin teknik özelliklerini, teslim alma ve çalıştırılması şartlarını kapsamaktadır.” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Hizmetin Tanımı ve Genel Hükümler” başlıklı 4’üncü maddesinde “…4.5 Sözleşme süresi boyunca araçların ve iş makinelerinin çalışma programları sevk ve idaresi İdareye ait olacaktır. Ancak, Yüklenici teslim ettiği araçların şartname ve ekleri nezdinde uygun saat ve vardiyalarda çalıştırılmasının takibi, tamir ve bakımlarının zamanında yapılması vb. hususların takibini sağlamakla görevli 1 (bir) adet yüklenici temsilcisini sözleşme aşamasında İdareye bildirmek zorundadır. Bu temsilcinin tüm giderleri (Maaş-SGK-yemek-ulaşım) yüklenici firmaya ait olmakla birlikte teklif fiyata dâhil edilecektir….” düzenlemesi yer almaktadır.

İhale dokümanı kapsamında yer alan birim fiyat teklif cetveline göre, miktarları cetvelde belirtilen 11 tür aracın kiralama bedeli için teklif verilmesi gerekmektedir.

İhale konusu işin araç kiralanması hizmet alımı işi olması dolayısıyla tekliflerin araç maliyeti üzerinden oluşturulacağı dikkate alındığında, ihale dokümanında yüklenici tarafından karşılanacağı belirtilen tüm giderlerin, araç maliyetine dâhil edilmek suretiyle teklif birim fiyatların oluşturulabileceğinden, söz konusu giderler ile ilgili olarak birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılmasına gerek bulunmadığı sonucuna ulaşılmış olup, iddia yerinde görülmemiştir.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın